16
Chíndahá Pablo Ndióxi̱ coo na̱ ndúu ñuu Roma
Ja̱ chá va casa̱a̱ ñá naní Febe, ñá cúú cuéntá Jesús nu̱ ndo̱. Mé Febe yóho na̱caja chúun ñá veñu̱hu Cencrea. Caja ndó ña̱ma̱ni̱ ndiquehe va̱ha ndó ña̱ sa̱há ña̱ cúú ñá cuéntá Jesús, xitoho í ta já ndítahan caja na̱ cándeé ini Jesús. Chindeé ndó ñá yóho xi̱hín ndihi ña̱ha ña̱ cáma̱ni̱ nu̱ ña̱ jáchi̱ na̱chindeé ña̱ cua̱há ndiva̱ha ña̱yivi ta na̱chindeé ri ñá ye̱he̱ va.
Chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo Priscila xi̱hi̱n Aquila jáchi̱ in cúú ná xi̱hín i̱ cája chúun na cuéntá Jesucristo. Mé na̱ yóho na̱sahi̱in tia̱hva na quivi na já ná cuu ca̱cu ye̱he̱ tá na̱quixi tondóhó nu̱ú i̱. Ta a̱ ju̱ú in túhún ye̱he̱ ndíquia̱hva ndixa̱hvi nu̱ ná va̱ha. Tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ co̱ó na̱quixi chi̱chi Israel ndíquia̱hva na ndixa̱hvi nu̱ ná. Ta jári chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ ndíque táhan vehe Priscila xi̱hi̱n Aquila. Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hín Epeneto jáchi̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ da̱. Mé dá na̱sa̱cuu da̱ nu̱ cuítí na̱ndihvi íchi̱ cuéntá Jesús estado Acaya. Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n María, ñá chíndeé cua̱há ndo̱hó. Ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo Andrónico xi̱hín Junias. Ndíví da̱ yóho cúú dá da̱ na̱quixi chi̱chi nu̱ú na̱quixi mí i̱. Ta in na̱sañuhu nde̱ veca̱a xi̱hi̱n dá. Ta cúú dá da̱ náhnu tañu na̱ apóstol. Ta jihna ñúhú ndíví mé da̱ yóho na̱casáhá cándúsa da Jesucristo a̱ ju̱ú ga̱ ye̱he̱.
Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n Amplias jáchi̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ da̱. Ta in cúú nde̱ cuéntá Jesús. Ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo Urbano. In cúú mé dá xi̱hín nde̱ cája chúun da xi̱hín nde̱ cuéntá Jesucristo. Ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo Estaquis, da̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱. 10 Ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo Apeles jáchi̱ cua̱há tañu na̱jána̱ha̱ da̱ nu̱ú ña̱yivi ña̱ mé a̱ nda̱a̱ táhyí cándeé cáhnu ini da Jesucristo. Ta quia̱hva já chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo na̱ vehe Aristóbulo. 11 Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n Herodión jáchi̱ in na̱quixi nde̱ chi̱chi Israel. Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hín na̱ vehe Narciso jáchi̱ cándúsa na Jesús, xitoho í. 12 Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n Trifena ta xi̱hi̱n Trifosa, na̱ cája chúun cuéntá Jesucristo, xitoho í. Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n Pérsida, jáchi̱ quíhvi̱ ndiva̱ha ini i̱ ña̱ ta cua̱há ndiva̱ha na̱caja chúun ñá cuéntá Jesucristo, xitoho í. 13 Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n Rufo jáchi̱ cúú dá da̱ cáhnu ndiva̱ha tañu na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n náná da̱ jáchi̱ cúú ñá tátu̱hun náná mí i̱ viti. 14 Ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo Asíncrito xi̱hi̱n Flegonte xi̱hín Hermas xi̱hi̱n Patrobas xi̱hi̱n Hermes. Ta chíndahá i̱ Ndióxi̱ coo tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu xi̱hín na̱ cán. 15 Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n Filólogo xi̱hi̱n Julia xi̱hi̱n Nereo ta xi̱hín quia̱hva da. Ta ca̱ha̱n Ndióxi̱ ndó xi̱hi̱n Olimpas ta xi̱hi̱n tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús ndúu xi̱hín na̱ cán.
16 Ña̱ cúni̱ quéa̱ ná ca̱ha̱n Ndióxi̱ xi̱hi̱n táhan ndó ta ná tatí yúhu̱ táhan ndó ta yi̱i̱ caja ndó ña̱. Tócó ndihi na̱ cúú cuéntá Jesús, na̱ tácá veñu̱hu yóho chíndahá na̱ Ndióxi̱ coo ndihi ndó.
17 Cánde̱hé ndó ñani mí i̱, na̱ cúú cuéntá Jesús. Xíca̱ ta̱hví i̱ nu̱ ndo̱ ña̱ ná coo cuéntá ndó xi̱hín na̱ cátóó ndicahnda ña̱yivi, na̱ cúú cuéntá Jesús jáchi̱ sájí nuu na nu̱ú na̱ cája ña̱ cúni̱ Ndióxi̱. Ña̱ cája na̱ ja̱n quéa̱ cáxoo na nu̱ú ña̱ na̱jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱. Coto a̱ cátáhan ndó xi̱hi̱n ná. 18 Jáchi̱ mé na̱ yóho co̱ cúú ná na̱ cája chúun cuéntá Jesucristo, xitoho í. Ña̱ cája na quéa̱ ndúcú na̱ ña̱ va̱ha mé cuití va na. Ta xi̱hín tu̱hun ñúchí ta xi̱hín tu̱hun vií jándahvi na ña̱yivi, na̱ co̱ tácu̱ va̱ha ini. 19 Tócó ndihi ña̱yivi xíni̱ na̱ ña̱ cája ndó ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ ña̱ cán quéa̱ cáji̱i̱ ndiva̱ha ini i̱. Ña̱ cúni̱ quéa̱ ná na̱ha̱ ndó ña̱ ndíchí ji̱ni̱ ndo̱ xi̱hín ña̱ va̱ha cája ndó. Ta a̱ cáñuhu ini ndó caja ndó ña̱ núu. 20 Ya̱chi̱ chá jándihi Ndióxi̱ sa̱há Satanás, rí cúú ti̱ñáhá sa̱cua̱ha̱ ta já cuu ca̱hnu̱ ndó ri̱ xi̱hín ndée̱ Ndióxi̱. Cacuu a tátu̱hun chiníhni sa̱ha̱ ndó ri̱. Ná caja Ndióxi̱ ña̱ ná coo va̱ha ini ndó. Ta ná caja cua̱há Jesucristo, xitoho í ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ndihi ndo̱.
21 Chíndahá Timoteo Ndióxi̱ coo ndó ta in cúú dá cája chúun da xi̱hín i̱. Ta chíndahá ri Lucio xi̱hi̱n Jasón xi̱hín Sosípater Ndióxi̱ coo ndó. Tócó ndihi da̱ yóho na̱quixi da chi̱chi Israel nu̱ú na̱quixi mí i̱.
22 Ye̱he̱ naní Tercio ta cáhyí i̱ carta yóho ta chíndahá ri ye̱he̱ va Ndióxi̱ coo ndó cuéntá Jesucristo, xitoho í.
23 Chíndahá Gayo Ndióxi̱ coo ndó. Vehe mé dá íin i̱ ta sa̱ mé yóho tácá na̱ cúú cuéntá Jesús. Ta chíndahá ri da̱ naní Erasto Ndióxi̱ coo ndó. Mé Erasto cómí da̱ cuéntá sa̱há jiu̱hún ñuu yóho. Ta chíndahá ri Cuarto, da̱ cúú cuéntá Jesús Ndióxi̱ coo ndó.
24 Ná caja cua̱há Jesucristo, xitoho í ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ndihi ndó. Já ná coo.
Cája cáhnu Pablo Ndióxi̱
25 Coho caja cáhnu í Ndióxi̱ jáchi̱ mé á cuu ndaja nda̱cú a̱ ndo̱hó xi̱hi̱n tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesús ña̱ jána̱ha̱ nde̱ nu̱ ndo̱. A̱nda̱ sa̱nahá tá cáma̱ni̱ ca̱va̱ sáhá sa̱ha̱ ñuyíví na̱sacu ini Ndióxi̱ jáca̱cu a ndo̱hó ta viti na̱xi̱nu̱ qui̱ví jána̱ha̱ mé á ña̱ nu̱ ndo̱. Nahá ndiva̱ha na̱sahi̱in je̱hé tu̱hun va̱ha sa̱ha̱ Jesús. 26 Ta viti cánda̱a̱ iní ña̱ na̱ca̱ha̱n Ndióxi̱ sa̱ha̱ Jesús nu̱ú na̱ profeta ta na̱ yóho na̱ca̱hyí na̱ ña̱ nu̱ú tutu. Ta na̱sahnda Ndióxi̱ chuun nu̱ú na̱ cúú cuéntá mé á ña̱ ná cu̱hu̱n na̱ ca̱xi tu̱hun na ña̱ nu̱ tócó ndihi ña̱yivi ndúu ñuyíví. Ta xi̱hi̱n mé ña̱ yóho na̱caja Ndióxi̱ ña̱ ná cuu candeé ini ña̱yivi mé á ta já ná caja na ña̱ cúni̱ a̱, mé a̱ tácú a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.
27 Ta mé cuití va cúú Ndióxi̱ ta mé cuití va ndíchí ji̱ni̱ sa̱há ña̱ cán quéa̱ ndítahan caja cáhnu yó a̱ a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱ sa̱há ña̱ na̱caja Jesucristo, xitoho í. Já ná coo.