2
Ndítahan jána̱ha̱ yo̱ tu̱hun va̱ha sa̱há Jesús nu̱ú ña̱yivi
Ta ndítahan nu̱ mún, Tito jána̱hún ña̱yivi ndaja caja na ña̱ nda̱a̱, ña̱ cáchí tu̱hun Ndióxi̱ caja na. Jána̱hún na̱ sa̱cua̱ha̱ ña̱ ndítahan cacuu na ña̱yivi ndisáhnu ini, na̱ íin toní ñúhú ña̱yivi xi̱hi̱n, na̱ ñéhe va̱ha quia̱hva xi̱hín ña̱ha. Ta ndítahan candeé va̱ha ini na Ndióxi̱ ta ndítahan qui̱hvi̱ ini na ña̱yivi ta ndítahan coo nda̱cú ini na já ná cuu candeé ini na tá ná ndoho ini na. Ta quia̱hva já ndítahan coo toní ñúhú na̱ji̱hí sa̱cua̱ha̱ xi̱hín ña̱yivi. Ta co̱ ndítahan cacuu na na̱ji̱hí túhún ta ni ná a̱ cácuu na na̱ xíhí. Jáchi̱ ndítahan nu̱ ná cacuu na na̱ íin toní ñúhú ña̱yivi xi̱hi̱n sa̱há ña̱ va̱ha cája na. Ta ndítahan jána̱ha̱ na̱ na̱ji̱hí yúta̱ ña̱ ná qui̱hvi̱ ini na yíi̱ ná xi̱hín ja̱hyi na. Ta ndítahan ca̱hnu̱ na̱ mé ná ta ndítahan cacuu na ña̱yivi vií ta ná candaa va̱ha na vehe na ta ná caja na ña̱ va̱ha cuití va. Ta ndítahan candúsa na caja na ña̱ sáhndá yíi̱ ná nu̱ ná. Tá cája na tócó ndihi ña̱ yóho já quéa̱ a̱ ñéhe̱ íní ña̱yivi ca̱ha̱n núu na sa̱ha̱ tu̱hun Ndióxi̱.
Ta quia̱hva já ndítahan jáca̱hún da̱ tacú ná coo ndisáhnu ini da. Xi̱hín ña̱ cájún jána̱hún nu̱ ná ndaja caja na ña̱ va̱ha. Ta xíní ñúhú jána̱ha̱ ndísáhnu ña̱ yóho nu̱ ná ta ná cajún ña̱ xi̱hín ndinuhu inún. Ta ná ca̱hún ña̱ va̱ha cuití va já quéa̱ a̱ cúu chica̱a̱n ña̱yivi cua̱chi ja̱tu̱n. Ta xi̱hín ña̱ yóho cacahan nu̱u̱ na̱ co̱ cúní yo̱hó jáchi̱ a̱ cúu ca̱ha̱n i̱hvi̱ ná sa̱ha̱ ndihi ndó, na̱ cúú cuéntá Jesús.
Ta jáca̱hún ndá na̱ cája chúun xi̱hín xitoho na ña̱ ná caja na tócó ndihi ña̱ sáhndá xitoho na nu̱ ná jáchi̱ xíní ñúhú coo toní ñúhú na̱ xi̱hi̱n ná ta ná a̱ ndúcú ñehe i̱chi̱ na̱ tu̱hun nu̱ú xitoho na. 10 Ta ná a̱ cája cuíhná na̱ nu̱ ná joo ná cacuu na ndinuhu ña̱yivi nda̱a̱. Ta xi̱hín ña̱ yóho náha̱ ndá quia̱hva ndató ndiva̱ha cúú tu̱hun Ndióxi̱, ña̱ cáha̱n sa̱ha̱ mé á jáca̱cu a mí.
11 Na̱jána̱ha̱ Ndióxi̱ mí ña̱ cúni̱ a̱ caja cua̱há ña̱ma̱ni̱ xi̱hín ña̱yivi ta íin tia̱hva mé á jáca̱cu a tócó ndihi ña̱yivi. 12 Ta jána̱ha̱ mé á nu̱ yo̱ ña̱ ndítahan jándicoo í tócó ndihi ña̱ núu, ña̱ xíca iní caja í ñuyíví yóho. Jáchi̱ ndítahan nu̱ yo̱ ca̱hnu̱ í mí ta ná caja í ña̱ nda̱a̱ cuití va ta ná candi̱co̱ cáhnu í íchi̱ cuéntá Ndióxi̱. 13 Ta cáji̱i̱ iní nani ndáti tia̱hva í xi̱nu̱ co̱o qui̱vi̱ ndicó co̱o tucu Jesucristo xi̱hi̱n ndée̱ á. Ta cúú á Ndióxi̱ cáhnu ta jáca̱cu a mí. 14 Na̱ndiquia̱hva Jesucristo mé á quivi a sa̱há ndihí jáchi̱ cúni̱ a̱ jáca̱cu a mí ná a̱ cája ga̱ yo̱ ña̱ núu. Ta cúni̱ a̱ jándoo a tócó ndihi cua̱chí já ná nduú ña̱yivi cuéntá mé á ña̱ ná ndi̱hi iní caja í ña̱ va̱ha.
15 Ndítahan jána̱hún tócó ndihi ña̱ yóho nu̱ú ña̱yivi ta jáca̱hún na̱ ña̱ ná caja na ña̱ na̱ca̱hyí i̱ yóho. Ta ndítahan nu̱ mún jána̱nún ña̱yivi cája cua̱chi jáchi̱ íin sa̱hu̱n cahndún chuun nu̱ ná. Coto a̱ quiáhvún ña̱ma̱ni̱ nu̱ú ña̱yivi quehe núu na yo̱hó.