4
Pol kalivadidiy adi God mawul yikwadadi yabib kwakwak.
Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw taakw, nyan gwurak maaj nikibab wakir. Nyan bwu kaliva-badiygwurik adi God mawul yikwadadi yabib kwakwak. Aw gwur bwu atawa kwanadiygwurik. Aw nyan kwasa apawa maa kwagwurkikik adi kwagwuradi yabim kakilkuw. Alik nyan nimadib aka bas sibanadiygwurik Yitaypika Duw Jisas Krais dikidi saam atawa kwurkwurik. Gwur bwu lakwugwura aal maaj nyanak Yitaypika Duw Jisas Krais kwatiyadil gwurak wasapwiybakik.
Aw li duw taakw kirak-da, viyakita yaba mawul wukikwaad.
Mwiyir tigwurkikik God mawul yidadiygwurik. Gwur vaal yiyak kwasik yinaad adiy duw taakw awarwa awarwa as kaytik titaay kwurkwadanadiy javim. 4-5 Aw gwur abab alaakw! Aw li duw taakw kirak-da, viyakita yaba mawul wukikwaad. Aw samab gwuradiy mawul takwak as tikwadadiy yaab kaytik wukitikwa adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kwur-kwadanaal pik, day kip taakw kirataay kwurkwadana pik. Samab duw nakab nikidi duw diki takwaam lagwudiba. Nyan bwu ki maaj gwurak tayirib wabaal aw kitaanab aka wabanaal gwurak. Aw Yitaypika Duw God adiy atawa vaal yikinadiyim mwiya kupwaraap kwurkidadiy. God di nyanaam maa tasakw di dikidi gwalugwum tikuw, aw nyan atampika vaal yibakikik. Aw di nyanaam tasakwudil di dikidi gwalugwa kidiy tibakikik. Aw aal mwiyir nyan yarakara viyakita yabib kwabakikik tasakwudidiyan. Adiy duw taakw ki kalivatuwa majik lakw wakidiy, aal duw diki majik lakw maa wu. Aw aal God diki majik adi gwurak dikidi Mawul kwiykwanadi God, diki majik lakw wadanaala.
Mawul ay adiy Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy kipa duw takwak.
God di bwu kaliva-didiygwurik adiy gwur gwuradiy kapa Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw taakwak mawul yigwurkikik. Alik tikuw, aw wun aal javib samasama maaj ki lapa nyigaam sakw maa ya. 10 Adiy gwur gwuradiy Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy Masidaniya tamiya kidiy gwalugwa duw takwak mawul yikwagwuradiy. Aw nyan apawa atawada nuwuk ab kwurgwurkik bas sibanadiygwurik. 11 Gwur nuwukadiy duw taakw dayadiy yawiyik kip wuki-wayik. Atawa kwur-yaay, gwur yarakara adakw gwur gwuradiy kapa yawiy kwurtaay gwur gwuradiy kwagwuradiy saan kwurkwurik. Tayir nyan bwu wabadiygwurik atawa kwurgwurkik. 12 Aw li gwur atawa kwurkigwura, aal gwur samab saal yi maa niki jaav niki javik. Awarabab gwur adiy Jisas Kraisak wukijibir ti maarkwanadiy duw takwaam ab mwugiy-kigwuradiy gwurak yarakara mawul wukidakik.
Yitaypika Duw Jisas Krais sibinin dakinaad.
13 Kristen gwalugwa duw taakw, nyan gwur lakwugwurkik adiy kiyadiy duw taakw dayakil kiyadaal maaw maaj, aw ata girak-nadiygwurik adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kaytik. Day mwiyir lakwu-lakwuk samab rav maa ata ata adiy day dayadiy mawul yidadiy kiyadiy duw taakw liki Godawa nyanyi kwakidiy way. 14 Aw nyan wukijibir tibanaal aal Jisas kiyakuw, aw di ata maa rasikuw, aw ada kip kwayanaad. Aw nyan atawa wukijibir tibanalik tikuw, awarab nyan wukijibir tibana aal di diki kupwaar sibinin dakida, God kwurin kawarkidadiy adiy Jisas Kraisak wukijibir tikuw kiyadiyim. 15 Kil Yitaypika Duw Jisas Krais di dikil maaj, aal gwurak kalivabanaal: Yitaypika Duw Jisas Krais dakida, adiy kiyakuw kip kawamiyab kwanadiy duw taakw day tayib adiy kip nyi bap van kwanadiyim kakilkuw, warkuw, sitakira-kidanaad. 16 Aal nyaam ata wukikidanaad adi God dikidi yitaypika diki maaj kardadi duw nimadib gaam sidik, aw aal God diki puw kwul liki kwudiywa. Ata Yitaypika Duw Jisas Krais di adawur tipab tikuw, ata dakinaad. Aw adiy Jisas Kraisak wukijibir tikuw kiyadiy duw taakw adiyka nadiyka mwiya taay duw taakw God kirapi-takakidadiy. 17 God dayaam kirapi-takaan napakuw, aw nyan aal kip kiy maarin kwakinalim aal nyaam ata God kwurin kawar-kidadiyan nakamwiyib dayawa tubwaar Yitaypika Duw Jisas Krais dikim tubwab warin sitakirak. Atawa nakamwiyib dayawa vagaluwkuw, ata ya nyan di dikiwa nyanyi nyanyi kip kiy maarin kwaya-kinadiyan. 18 Alik tikuw, aw aal jaav mwiyir tilalik tikuw, ki maaj abwul awarwa awarwa mwiyir rakarak tan kwakwak.