Uruunu ambaiŋana ki Yesu Krisi ta Matai ibeede
1
Yesu uunu bizin
(Lu 3:23-38)
Iŋgi ro pakaana ti iso pa Yesu Krisi uunu ta ipet pa i. Imbot ta kembei: Ni popoŋana ki king Dabit, mi Dabit ni popoŋana ki Abaraam. Un 22:18
Ipet ta Abaraam mi iparto ma imar se ki Dabit, ta zan tis: Abaraam, ni ipeebe Isak, Isak ipeebe Yakop, Yakop ipeebe Yuda mi zin toŋmatiziŋ kini, Un 21:3, 25:24+ Yuda ziru Tamar lutun bizin ru, ta Peres mi Sera. To Peres lutuunu Ezron, mi Ezron lutuunu Ram. Un 38:27+; Rut 4:18+ Ram lutuunu Aminadap, mi Aminadap lutuunu Nason. To Nason lutuunu Salmon. Mi Salmon ziru kusiini Reap lutun ta Boas na. Boas iwoolo Rut, to tipeebe Obet. Obet lutuunu Yesi. Mi Yesi tiŋgi, ta lutuunu king Dabit. Dabit iwoolo Uraia kusiini, mi tipeebe Salumo. 2Sam 12:24
Mi Salumo lutuunu Reobeam, to Reobeam lutuunu Abia, mi Abia lutuunu Asa. Asa lutuunu Yosapat, Yosapat lutuunu Yoram, to Yoram lutuunu Usia, Usia lutuunu Yotam, Yotam lutuunu Aas, to Aas lutuunu Esekia. 10 Esekia lutuunu Manase. Manase lutuunu Amon, to Amon lutuunu Yosia. 11 Mi Yosia lutuunu bizin ta Yekonia mi tiziini bizin pakan. Indeeŋe mazwaana tina na, zin Babilon timar ma tireege zin kar kizin Israel, mi tikam zin ma tila timbot Babilon. 2Kin 24:14+
12 Tila ma timbotmbot Babilon mi timiili, to Yekonia ipeebe Sealtiel. Mi Sealtiel lutuunu Zerubabel. 13 Zerubabel lutuunu Abiut, Abiut lutuunu Eliakim, mi Eliakim lutuunu Azor. 14 Azor lutuunu Sadok, Sadok lutuunu Akim, mi Akim lutuunu Eliut. 15 Mi Eliut lutuunu Eleasar, to Eleasar lutuunu Mattan, mi Mattan lutuunu Yakop. 16 Yakop lutuunu Yosep, ta iwoolo Maria na. Mi Maria tiŋgi, ta ipeebe Yesu ta tipaati be Krisi na.
17 Tana Abaraam popoŋana kini ta timar ma timiili su Dabit, ina pikin tiparpekel taman bizin pa laamuru mi paŋ. To indeeŋe Dabit mi ila ma imiili ta zin Israel tisula Babilon na, ina pikin tiparpekel taman bizin pa laamuru mi paŋ. Mi indeeŋe ta zin Israel timiili mini pa Babilon, mi ila ipet ta Krisi naana ipeebi pa i, ina pikin tiparpekel taman bizin pa laamuru mi paŋ tomini.
Aŋela isotaara Yosep pa pepe ki Yesu
(Lu 2:1-7)
18 Yesu Krisi pepe kini ipet ta kembei. Naana Maria, ni tiroogi pa Yosep be ziru tiwoolo. Ziru tiparlup zin zen, mi tikilaala kembei Maria ni kopoono. Mi mbulu tana ipet pa Bubuŋana Potomŋana mburaana tau. Lu 1:35 19 Yosep, ni tomtom ndeeŋeŋana, tana leleene be ikam Maria ka sua ma ipet mat pepe. Kokena ipamiaŋi ila iwal biibi matan. Tana leleene iurur be ikam ki keŋana mi izemi ma imborene. 20 Ikamam ŋgar ma imbotmbot, mi molo som na, Anutu aŋela kini ta ipet kini pa miuŋana mi iso: “Yosep, nu popoŋana ki Dabit, lelem iwe ru pepe. Kam Maria ma iwe kusim. Pa pikin ta ni kopoono pini na, iŋga Bubuŋana Potomŋana ta iuri. 21 Kaimer, pikin tiŋga isu, nako tomooto. Kozo paata zaana be Yesu. * Zaana ‘Yesu’ ka uunu ta kembei: ‘Anutu ikamke.” Pa ni ta ko ikamke zin wal kini pa sanaana kizin.” Lu 1:31, 2:21; Yo 1:29; Ŋgo 4:12
22 Mbulu boozomen tiŋgi, ina ikam ma sua ta muŋgu Anutu kwoono iso na iur ŋonoono. Sua ta kembei:
23 Kere. Moori metet tasa kola kopoono mi ipeebe pikin tomooto.
Mi ko tipaata zaana be Imanuel. Zaana ti ka uunu ta kembei: ‘Anutu, ni itiŋan tombotmbot.’ Yesa 7:14
24 Tana Yosep ikeene ma imaŋga, to ito sua ta Merere aŋela kini iur pini na, mi ikam Maria ma ila ruumu kini. 25 Tamen igarau Maria som, ma ila indeeŋe ni ipeebe pikin tomooto ma isu. Mi Yosep ipaata zaana be Yesu. Lu 2:7,21

1:1: Un 22:18

1:2: Un 21:3, 25:24+

1:3: Un 38:27+; Rut 4:18+

1:6: 2Sam 12:24

1:11: 2Kin 24:14+

1:18: Lu 1:35

*1:21: Zaana ‘Yesu’ ka uunu ta kembei: ‘Anutu ikamke.”

1:21: Lu 1:31, 2:21; Yo 1:29; Ŋgo 4:12

1:23: Zaana ti ka uunu ta kembei: ‘Anutu, ni itiŋan tombotmbot.’

1:23: Yesa 7:14

1:25: Lu 2:7,21