111
Tapakur Merere pa uraata kini mi toto sua kini
Haleluya!
Sombe zin wal ndeeŋeŋan tilup zin pa suŋŋana,
na nio ko aŋgaaba zin mi aŋur leleŋ imap ma ila ki Yooba mi aŋpakuri.
 
Pa Yooba, ni ikamam uraata bibip kat.
Tana zin wal ta lelen pa uraata kini ilip na, matan iŋgalŋgal mi tikamam ŋgar pa.
Uraata kini izzwe i kembei ni ta king biibi ŋonoono, mi ni ndabokŋana kat.
Mbulu kini ndeeŋeŋana ko imbotmbot ma alok. Tur 15:3
Ni ikam ti ma tuluplup pa suŋŋana, bekena matanda iŋgalŋgal uraata kini bibip ta ipa ndel kat.
Ni leleene izanzaana pizin mbesooŋo kini, mi imuŋaiŋai zin mi ikampewe zin.
Zin wal ta timototo i mi tileŋleŋ la kalŋaana na, ni ikamam kan kini.
Mi sua ta ni ziŋan wal kini timbuk be tiparlup zin ma tiwe tamen na, ni ko mataana iŋgalŋgal ma alok. Mt 6:31+
Muŋgu, ni iswe uraata kini mburanŋan pa wal kini ma tire kat pa matan.
Pa ikam toono kizin karkari ma iwe len be timbot pa.
Uraata ta ni ikamam, ina iswe i kembei ni ndeeŋeŋana mi itoto sua kini.
Tana sua boozomen ta ni iur pizin tomtom na, irao tuurla mi tototo.
Pa sua tana ko imbol mi imbotmbot ma alok.
Mi ni leleene be toto sua tana, mi matanda iŋgalŋgal sua ta ni itiŋan tumbuk na, mi takamam mbulu ndeeŋeŋana.
Ni itatke zin wal kini pa pataŋana kizin.
Mi iur sua pizin pa zaala tabe ni ziŋan tiparlup zin ma tiwe tamen. Sua tana ko imbol mi imbotmbot ma alok.
Ni potomŋana mi mburaana biibi. Tana tomtom timototo i mi tileŋleŋ la kalŋaana.
10 Ŋgar ambaiŋana uunu ŋonoono, ina ta kembei: Bela tomototo Yooba mi teleŋleŋ la kalŋaana.
Pa zin wal ta so titoto sua ta ni iur na, zin ko tikam len ŋgar ambaiŋana.
Tana ko tapakurkuri ma alok!

111:3: Tur 15:3

111:5: Mt 6:31+