Le'ec Ada' a Paye' Carta u Tz'iibtaj aj Pablo Ti'ijoo' a Hermano ich Caj Corinto.
1
Tan u tz'iib aj Pablo ti'ijoo' a hermano ich caj Corinto.
Inen aj Pablojo. Inen jun tuul u yaj xa'num a Jesucristojo. Püybeen u men Dios ti'i ca' ocoquen ichil a meyaj ada'a, u men baalo' u c'ati. Inen in wet'oc a hermano Sostenese, tan ti tz'iibtic a carta ada'* Hch 18:17 te'ex a jun muuch'e'ex a hermano ich caj Corinto a ti'ije'ex a Dioso. Ti'ije'ex Dios inche'exe, u men c'u' u betaj to'on a Jesucristojo. Püybe'ex ca' p'aatüque'ex ti'i a Dioso. Baalo' ilic tulacal boon a cristiano ca'ax tubajac a walacoo' u c'ajsic ti Noochil a Jesucristojo. Ma' jadi' u Noochile'ex a hermano ich caj Corintoji. Ti Noochil ilic ino'on xan.* Jn 17:19; 1 Co 6:9-11; Ro 1:7; 2 Ti 1:9; 1 Co 8:6; Ro 3:22 Hermanoje'ex ich caj Corinto, in c'ati a Dios ti Tat etel a Noochtzil a Jesucristo ca' u yaante'ex. In c'ati ilic ca' u tz'aa' te'ex u jetz'a'anile'ex a wool.
Le'ec ada' a qui' a walac u tz'eec to'on a Cristojo.
Pues te'i. Ma' ta'ach in p'ütic in tz'eec a bo'tic ti'i Dios ta woc'ole'ex u men a qui' u tz'aj te'ex chen u men ti'ije'ex a Jesucristojo. Walac in tz'eec a bo'tic ti'i u men u tz'aj te'ex ti yaab u patalil ti'i a wadicale'ex tulacal u pectzil y ti'i a ch'a'icale'ex tulacal u tojil.* 2 Co 8:7 U tz'aj te'ex abe'e, chen u men chiclaji te'ex ti jaj u pectzil a Cristo a aalbi te'exe.* Hch 20:28; 2 Ti 1:8; Rev 1:2 Tz'abi te'ex ti chucul a patalile'ex etel c'u' a ti'i a Dios tanile'ex a paac'tic u ca' udel ti Noochil a Jesucristojo.* Col 3:4 Le'ec a Dioso, tan ilic u yaantico'on tac tu jobeeb. Ti baalo'o, ma' yan ti sip'il tu q'uinil u tz'eec a sip'il ti Noochil a Jesucristojo.* 2 Ta 3:3; 1 Ta 5:23 Le'ec ilic a Dioso, u püyajo'on ti'i ca' ti wet'octe u Mejen, le'ec ti Noochil a Jesucristojo. Ma' tu joc'ol u t'an ti tusil.* Is 49:7; He 10:23; Jn 15:4; 1 Jn 4:13
U jüpajoo' u bajil ti jujun muuch' a hermano ich caj Corinto.
10 Pues te'i. Hermanoje'ex, tan in wadic te'ex bete cuenta ti Noochil a Jesucristo tan u yadic te'ex. Jumbelaque'ex a t'an ta bajile'ex. Ma' cuchi a jüpaje'ex a bajil ti jujun muuch'e'ex. Jumbele'ex cuchi a tucul a bete'ex c'u' a c'ate'exe.* 1 Co 11:18 11 Hermanoje'ex, aalbi ten u menoo' u yet'oc ix Cloe ti walaque'ex a p'ujsique'ex a bajil etel t'an. 12 Ca'ax laj hermanoje'ex, baala'e'ex a t'an: —Inene, walac in tz'ocsic u t'an aj Pablojo,— cu t'an a jujun tuul ta yaame'exe. —Inene, walac in tz'ocsic u t'an aj Apoloso,— cu t'an ulaac' a jujun tuul ta yaame'exe. —Inene, walac in tz'ocsic u t'an aj Pedrojo,— cu t'an ulaac' a jujun tuul ta yaame'exe. —Inene, jadi' u t'an a Cristo a walac in tz'ocsiqui,— cu t'an ulaac' a jujun tuul ta yaame'exe.* 1 Co 3:4; Hch 18:24; Jn 1:42 13 ¿Xeta'an wa tu bajil a Cristojo? ¿Quimsabi wa aj Pablo tuwich cruz ta woc'lale'exe? ¿Tz'abe'ex wa ti ocja' tu c'aba' aj Pablo?* 2 Co 11:4; Ef 4:5 14 Walac in tz'eec a bo'tic ti'i a Dios u men ma' in tz'aje'ex ti ocja'. Jadi' aj Crispo etel aj Gayo in tz'aj ti ocja'.* Hch 18:8; Ro 16:23 15 Ti baalo'o, ma'ax mac u paatal u yadic ti tz'abe'ex ti ocja' tin c'aba' inene. 16 In tz'aj ilic xan ti ocja' aj Estefanas eteloo' u familia. Ma' c'üja'an ten wa in tz'aj ti ocja' ulaac'.* 1 Co 16:15 17 Le'ec a Cristojo, ma' u tücaa'tajen in tz'aa' a ocja'i. U tücaa'tajen in wadü' u pectzil ti chica'an in t'an, ma' jabix mac a top patal ti ch'oct'an. Wa cuchi chen etel in patalil tan in wadic u pectzil a Cristo ti quimi tuwich cruz tiqui woc'lala, ma' tu tz'eec u muc' a Dios ichil a pectzil a tan in wadiqui.* Hch 26:17
Etel Cristo que'en u patalil a Dioso.
18 Pues te'i. Le'ec u pectzil a Dios ti quimi a Cristo tuwich cruz tiqui woc'lala, jabix baxült'an ti'ijoo' a pula'ana. C'u' betiqui, boon tuulo'on a tan ti sa'albülü, te'i que'en u muc' a Dios ichil u pectzil.* 2 Co 2:15; Hch 17:18; Ro 1:16 19 Bel in quin tz'iibte te'ex c'u' a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios yoc'ol c'u' a tan u betic aleebe ti'ijoo' a ma' tanoo' u c'ümic u t'an: —Bel in quin jobesoo' u patalil a top yaab u yeeloo' yoc'olcaba. Bel in quin bete' ti ma'ax c'u' aj beel u tucul a top patal ti tucul yoc'olcaba,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.* Is 29:14 20 ¿Uxtun a top yaab u yeele, a top walac u tz'iibi, a top patal ti t'ana? Jadi' ti'i a yoc'olcab a c'u' u yeeloo'o. Le'ec a Dioso, u tz'aj ca' joc'oc ti ma'ax c'u' aj beel a tucul abe' a chen ti'i a yoc'olcaba.* Is 33:18; Job 12:17; Is 44:25; Ro 1:22 21 Le'ec a Dioso, u laj eel tulacal. U tz'aj ti'ijoo' a cristiano ti chen etel u seebil u yool a ti'i a yoc'olcaba, ichil abe'e, ma' pataloo' u cünü' biqui'il u c'ati a Dioso. Ma' que'en te'i. Qui' tu wich a Dios ca' u sa'altoo' boon tuul a tanoo' u tz'ocsic u pectzil a tan ti wadiqui, ca'ax baxült'an tu yubicoo' ulaac'.* Lc 10:21 22 Le'ecoo' in wetcaal aj Israele, chen u c'atoo' u yila' a milagro ti'i ca' u tz'oquesoo' ti t'an. Le'ecoo' aj Griegojo* Greeks, chen u c'atoo' u yeelte biqui yanil tulacal.* Mt 12:38; Lc 11:16 23 C'u' betic ino'ono, ma' tan ti betic ti baalo'. Chen tan ti wadic ti quimi a Cristo tuwich cruz tiqui woc'lal. Chen walacoo' u tz'iictal aj Israel etel u pectzil abe'e. Ti'ijoo' a ma' Israele, chen baxült'an tu yubicoo'o.* Is 8:14; Mt 11:6 24 C'u' betiqui, yan tu yaamoo'o, püyboo' u men Dios ti'i ca' sa'albücoo'. Ca'ax aj Israeloo' ca'ax ma' aj Israeloo', chica'an ti'ijoo' ti etel Cristo que'en u patalil a Dioso. Te'i chica'an ti le'ec a Dioso, u laj eel tulacal.* Ro 1:4; Col 2:3 25 Tu yubicoo' u pectzil a Dios a cristianojo, walacoo' u tuclic jabix ma'ax c'u' u yeel a Dioso. C'u' betiqui, mas yaab u yeel a Dios tuwich tulacaloo' a cristianojo. U men quimi a Jesus tuwich cruz, walacoo' u tuclic jabix ma' top yaab u muc' a Dioso. C'u' betiqui, mas yaab u muc' a Dios tuwich tulacaloo' a cristianojo.* 2 Co 4:7
26 Pues te'i. Hermanoje'ex, püybe'ex u men a Dioso. Tucle'ex biqui yanile'ex a jujun tuul ta yaame'exe. Ma' ocoo' ta yaame'ex ti yaab a top yaab u yeel yoc'ol a yoc'olcaba. Ma'ax ocoo' ta yaame'ex ti yaab a top yanoo' u muc' ti tücaa' yoc'olcab ma'ax le'ec a ayic'ala.* Jn 4:46-53; Jn 7:48; Hch 13:7,12 27 Walacoo' u tuclic a cristiano ti chen baxül biqui tu sa'albül a maca. C'u' betiqui, baalo' a yeeta'an u men Dios ti'i ca' sudacacoo' a top yaab u yeel ti'i a yoc'olcaba. Walacoo' u tuclic a cristiano ti ma' yan u muc' biqui tu sa'albül a maca. C'u' betiqui, baalo' a yeeta'an u men Dios ti'i ca' sudacacoo' a top yaab u muc'u.* Sal 8:2 28 Ma'ax c'u' aj beel biqui tu sa'albül a mac tu tuclicoo' a cristianojo. Ac yeeta'an abe' u men Dios ti'i ca' joc'oc ti ma'ax c'u' aj beel c'u' a walacoo' u tuclic a cristiano ti top c'abeet.* Ro 4:17; 1 Co 2:6 29 U men u betaj ti baalo' a Dioso, ma' yan biqui u yadic u patalil u bajil ma'ax mac tu taan a Dioso. 30 Le'ec a Dioso, u tz'aj to'on a cuxtal jumpul chen u men c'u' u betaj to'on a Jesucristojo. Le'ec a Dioso, u tz'aj ilic to'on ti yaab ti weel y toj ti na'at chen u men a Cristojo. U tz'aj ilic to'on ti ma' yan ti sip'il tu taan chen u men a Cristojo. U sa'altajo'on chen u men a Cristojo. 31 U men u tz'aj to'on tulacal abe'e, baala' ti tz'iiba'an ichil u ju'um: —Le'ec mac u c'ati u yadü' u patalil tu bajili, jadi' qui' u yadic u patalil a Noochtzili,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.

*1:1 Hch 18:17

*1:2 Jn 17:19; 1 Co 6:9-11; Ro 1:7; 2 Ti 1:9; 1 Co 8:6; Ro 3:22

*1:5 2 Co 8:7

*1:6 Hch 20:28; 2 Ti 1:8; Rev 1:2

*1:7 Col 3:4

*1:8 2 Ta 3:3; 1 Ta 5:23

*1:9 Is 49:7; He 10:23; Jn 15:4; 1 Jn 4:13

*1:10 1 Co 11:18

*1:12 1 Co 3:4; Hch 18:24; Jn 1:42

*1:13 2 Co 11:4; Ef 4:5

*1:14 Hch 18:8; Ro 16:23

*1:16 1 Co 16:15

*1:17 Hch 26:17

*1:18 2 Co 2:15; Hch 17:18; Ro 1:16

*1:19 Is 29:14

*1:20 Is 33:18; Job 12:17; Is 44:25; Ro 1:22

*1:21 Lc 10:21

*1:22 Greeks

*1:22 Mt 12:38; Lc 11:16

*1:23 Is 8:14; Mt 11:6

*1:24 Ro 1:4; Col 2:3

*1:25 2 Co 4:7

*1:26 Jn 4:46-53; Jn 7:48; Hch 13:7,12

*1:27 Sal 8:2

*1:28 Ro 4:17; 1 Co 2:6