Le'ec Ada' a Paye' Carta u Tz'iibtaj aj Juan, Le'ec u Yaj Xa'num a Jesucristojo.
1
U pectzil a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol.
Tan ti tz'iibtic te'ex yoc'ol jun tuul a maca. Abe'e, ac yan ilic le'ec ti ma'ax to yanac a yoc'olcaba. Ino'ono, ti wu'yaj u t'an le'ec ti que'en wa'ye'e. Ti wilaj. Ti tülaj etel ilic ti c'ü'. Etel ala'i yan a jajil t'an yoc'ol a cuxtala. Bel ti ca'a ti tzicbalte ala'i aleebe.* Mi 5:2; Jn 1:1; Rev 1:6; 2 P 1:16; Lc 24:39; Rev 19:13 Udi wa'ye' ala'aji, le'ec a yan a jajil cuxtal etele. Ino'ono, ti wilaj ala'aji, mentücü, p'aato'on ti'i u testigo. Tan ti tzicbaltic te'ex u pectzil a mac a yan a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Uchiji, te'i que'en etel a Tattzili. Mas pachili, chiclaji to'on.* Jn 1:4; Ro 16:26; Jn 21:24; Jn 1:1,2 Tan ti wadic te'ex le'ec a c'u' ti wilaj y ti wu'yaja, ti'i ca' a wet'octo'one'ex. Ino'ono, et'oco'on tiqui bajil etel a Tattzili, y etel u Mejen le'ec a Jesucristojo.* Jn 17:21 Tan ti tz'iibtic te'ex ada'a, ti'i ca' qui'aque'ex a wool tu jajil.
Le'ec a Dioso, jabix a sasili.
Pues te'i. Le'ec a Jesucristojo, u yadaj u pectzil to'on. Bel ti ca'a ti wadü' te'ex abe'e. Le'ec a Dioso, jabix a sasili, le'ec a tojo. Etel ala'i ma' yan ma'ax tz'etz'eec a ac'ü'ü.* Jn 1:9; Jn 8:12; Jn 9:5; Jn 12:35; Rev 1:5 Wa cuchi walac ti betic a c'asa, que'eno'on cuchi ichil a ac'ü'ili. Ti baalo'o, chen tan ti tus ca' ti wadü' ti qui'o'on etel a Dioso. Ma' tan ti tz'ocsic a jaja. C'u' betiqui, le'ec ti walac ti betic a qui'i, que'eno'on ichil a sasili. Que'en ilic a Dios ichil a sasili. Ti baalo'o, qui'o'on tiqui bajil. Tan ilic u sa'tesabül tulacal boon ti sip'il u men quimi u Mejen a Dios tiqui woc'lala. Jesucristo abe'e. Wa cuchi ca' ti wadü' ti ma' yan ti sip'ili, chen tan ti tusic ti bajil. Ma' tan ti wadic a jaja.* 1 R 8:46; Ec 7:20; Stg 3:2 Yan ti tzolic c'u' ti sip'il ti betaja. Le'ec a Dioso, ma' yan q'uin u joc'ol u t'an ti tusil. Chen toj a walac u betiqui. Bel u cu sa'tes ti sip'il, y bel u cu tojquinte ti na'at.* Lv 26:40-42 10 C'u' betiqui, le'ec ti tan ti wadic ti ma' yan ti sip'ili, tan u joc'ol to'on jabix chen tusil u yadaj a Dioso. Baalo' ti chica'an ti ma' tan ti wu'yic u t'an a Dioso.

*1:1 Mi 5:2; Jn 1:1; Rev 1:6; 2 P 1:16; Lc 24:39; Rev 19:13

*1:2 Jn 1:4; Ro 16:26; Jn 21:24; Jn 1:1,2

*1:3 Jn 17:21

*1:5 Jn 1:9; Jn 8:12; Jn 9:5; Jn 12:35; Rev 1:5

*1:8 1 R 8:46; Ec 7:20; Stg 3:2

*1:9 Lv 26:40-42