Le'ec Ada' a Yaax Carta u Tz'iibtaj aj Pablo Ti'ijoo' a Hermano ich Caj Tesalonica.
1
Le'ec aj Pablo eteloo' u yet'oco, tanoo' u tz'iib ti'ijoo' a hermanojo.
Inen aj Pablo in wet'oc aj Silvano etel aj Timoteojo. Tan ti tz'iibtic a carta ada' ti'ijoo' ti hermano a walacoo' u much'tal ich caj Tesalonica. Ala'oo', que'enoo' tu c'ü' a Dios a Tattzili, y a Noochtzil a Jesucristojo. Ti c'ati a Dios ca' u yaante'ex. Ti c'ati ilic ca' tz'abüc te'ex u jetz'a'anile'ex a wool.* 2 Co 1:19; Jn 14:23
Ich Tesalonicaja, top que'enoo' u yool pach a Dioso.
Pues te'i. —Dios bo'tic,— co'on ti'i Dios tulacal a q'uin ta woc'ole'exe. Le'ec ti tan ti t'an etel a Dioso, ma' ta'ach ti p'ütic ti c'ajsique'ex ti'i. Walac ti wadic ti'i Dios a Tattzil le'ec a c'u' a walaque'ex a betic u men tane'ex a tz'ocsic a Noochtzili. Walaque'ex a tz'eec a wool tu pach u meyaj a Dios u men yaj a wu'ye'ex a Noochtzili. Walaque'ex a muc'yajtic a yaj u men a weele'ex ti c'üma'ane'ex u men ti Noochil a Jesucristojo.* Jn 6:29; He 6:10 Hermanoje'ex, yajtzile'ex u men a Dioso. Ti weel ti yeeta'ane'ex,* Col 3:12 u men le'ec ti c'ocho'on ti wadü' te'ex u pectzil a Dioso, ma' jadi' etel t'an ti wadaj te'exi, pero etel u muc' u Püsüc'al c'ochi u pectzil. Ti weel ti jaj u t'an a Dioso, mentücü, ti wadaj te'ex. A weele'ex biqui'il ti cuxtal ta yaame'ex biq'uin ado'o. Ti betaj ti baalo' yoc'ol ca' culaque'ex ichil a qui'i.* 2 Co 6:6; Col 2:2; He 2:3; 2 Ta 3:7 Baalo' ti caje'ex a bete' jabix ilic a walac ti betic ino'ono, y jabix ilic u betaj a Noochtzili. Le'ec ca' a c'ümaje'ex u pectzil a Dioso, tz'abi te'ex u qui'ile'ex a wool u men u Püsüc'al a Dioso, ca'ax top yaj a c'ümaje'ex u men caje'ex a tz'oquese. Baalo' ti p'aatüc te'ex ti'i u ye'beebal ti'i a chucaane'ex boon a hermano ich cuenta Macedonia cuenta Acaya. Aleebe le'ec u pectzil a Noochtzil a que'en ta wetele'exe, t'iit'i tulacal tubajac, ma' jadi' ich cuenta Macedonia cuenta Acaya. Tulacal tuba walac ti beele, te'i walac ti c'ümic mac u yubaj tun a pectzile'ex le'ec biqui ti walaque'ex a tz'ocsic a Dioso. Ma' tzaj ti ca' adic ti'ijoo'i.* Ro 10:18 Tanoo' ilic u tzicbaltico'on le'ec biqui ti yaax oco'on ta yaame'ex ich Tesalonica. Tanoo' u yadic biqui ti ca' a p'ütaje'ex a c'ajese'ex a dios a betabiji, ca' tun a c'ümaje'ex a c'ajese'ex a jajil Dios a cuxa'ana. 10 Tanoo'o ilic u yadic biqui ti tane'ex a paac'tic u yemel ti ca'an u Mejen a Dioso. Ca' cuxquinbi tucaye'il tu yaamoo' a quimene. Le'ec a Jesusu, walac u sa'altico'on ti'i ma' ti c'ümic u tz'iiquil a Dios yoc'oloo' a pula'anoo'o.* Ro 2:7; Fil 3:20; Tit 2:13; He 9:28; 2 P 3:12; Rev 1:7; Hch 1:11

*1:1 2 Co 1:19; Jn 14:23

*1:3 Jn 6:29; He 6:10

*1:4 Col 3:12

*1:5 2 Co 6:6; Col 2:2; He 2:3; 2 Ta 3:7

*1:8 Ro 10:18

*1:10 Ro 2:7; Fil 3:20; Tit 2:13; He 9:28; 2 P 3:12; Rev 1:7; Hch 1:11