Le'ec Ada' u Ca' P'eel a Carta u Tz'iibtaj aj Pablo Ti'ijoo' a Hermano ich Caj Corinto.
1
Tan u tz'iib aj Pablo ti'ijoo' a hermano ich caj Corinto.
Inen aj Pablojen. Inen u yaj xa'num a Jesucristo u men baalo' u c'ati a Dioso. Inen etel ti hermano Timoteo, tan ti tz'iibtic te'ex a carta ada'a, boon tuule'ex a ti'ije'ex Dios ich caj Corinto. Tan ilic ti tz'iibtic a carta ada' ti'ijoo' boon tuul a hermano a que'enoo' tulacal tubajac cuenta Acaya.* Col 1:2 Ti c'ati a Dios ti Tat etel a Noochtzil a Jesucristo ca' u yaante'ex. Ti c'ati ilic ca' u tz'aa' te'ex u jetz'a'anile'ex a wool.* Ro 1:7; 1 Co 1:3; Fil 1:2; Col 1:2
Tan u tz'eec a bo'tic ti'i a Dios aj Pablojo.
Pues te'i. Yan ti wadic u qui'il a Dios le'ec u Tat ti Noochil a Jesucristojo. Le'ec ala'aji, a Tattzil a walac u ch'a'ic ti wotzilil. Le'ec ilic a Dios a Tattzili, tan ti tan u jetz'cuntic ti wool.* Ef 1:3; 1 P 1:3; Ex 34:6; Mi 7:18 Etel tulacal a boon a yaj a tan ti c'ümiqui, tan ilic u jetz'cuntic ti wool. Walac u jetz'cuntic ti wool ti'i ca' paataco'on ti jetz'cuntoo' u yool ulaac' a mac a tanoo' u c'ümic a yaja. Jabix ilic ti tan u jetz'cuntic ti wool a Dioso, baalo' ilic u c'ati ca' ti jetz'cuntoo' u yool ulaac'.* 2 Ta 2:16 Jabix ilic ti tan ti c'ümic a yaj tu jajil yoc'lal a Cristojo, baalo' ilic ti tan u jetz'cunbul ti wool tu jajil u men a Cristojo.* Hch 9:4; Col 1:24 Le'ec ti tan ti betic u meyaj a Dioso, tan ti c'ümic a yaja. Yoc'lal a yaj a tan ti c'ümiqui, tan u jetz'cunbul a woole'ex, y tane'ex a sa'albül.
Pues te'i. Le'ec ti tan u jetz'cunbul ti wool ino'ono, le'ec ca' a muc'yajte'ex a yaj a jabix ilic a tan ti c'ümic ino'ono, bel ilic u ca'a jetz'cunbule'ex a wool jabixo'on iliqui.* 2 Co 4:15 Jetz'a'an ti wool ta woc'ole'ex u men ti weel. Le'ec ti tane'ex a c'ümic a yaj jabixo'on iliqui, bele'ex ilic a ca'a a c'ümü' a jetz'a'an-oolil jabixo'on iliqui.* Ro 8:17; 2 Ti 2:12
Pues te'i. Hermanoje'ex, ti c'ati cuchi ca' a weelte'ex boon a yaj ti c'ümaj ino'on cuenta Asiaja. Top mani tu pach u yaabil a yaj ti c'ümaja. Ma' yan biqui cuchi ca' ti muc'yajtaj. Cajo'on ti tucle ti jobo'on.* Hch 19:23; 1 Co 16:9 Tiqui t'an ino'ono, wa tu jajil bel ti ca'a ti quimil u men a yaj abe'e. Tz'abi to'on ca' ti c'ümü' a yaj abe' ti'i ma' ti tuclic wa chucul u chichil ti wool chen ti baalo' ti'i ca' ti bete' u meyaj a Dioso. Tz'abi to'on ca' ti c'ümü' abe'e, ti'i ca' ti tz'aa' ti wool tu pach a Dios a walac u ca' cuxquintic a quimene.* Jer 17:5,7; Ro 4:17-25; He 11:19 10 Ca'ax top yaj ti c'ümaj le'ec ti chema' quimo'ono, u yaantajo'on a Dioso. Bel ilic u cu yaanto'on tucaye'il. Que'en tiqui wool ti bel u ca'a u yaanto'on tucaye'il.* 1 S 7:12; 1 S 17:37; Job 5:17-22; 2 P 2:9 11 Yane'ex ilic a waantico'on etel tanil a c'ajsique'ex a Dios tiqui woc'lal. Ti baalo'o, le'ec ti tan u betabül to'on c'u' a tane'ex a c'aatiqui, yan biqui ca' a tz'a'e'ex a bo'tic ti'i a Dios tiqui woc'ol. Le'ec a yaab tuul ulaac' a tanoo' u c'ajsic a Dios tiqui woc'olo, yan ilic biqui ca' u tz'a'oo' a bo'tic ti'i a Dios xana.* Ro 15:30; Fil 1:19; Flm 22; 2 Co 4:15
Aj Pablojo, bel u cu yadü' c'u' ca'a ma' bini ich caj Corinto.
12 Pues te'i. Inche'exe, a weele'ex. Chen toj ti betaj ta wetele'exe, y baalo' ilic xan eteloo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba. Ti betaj jabix u c'ati a Dios etel tulacal ti wool, mentücü, qui' ti wool u men ma' yan a yaj-oolal to'ono. Ti betaj abe'e, ma' etel u patalil a ti'i a yoc'olcabi. Ti betaj abe' etel u patalil a walac u tz'eec a Dioso.* 2 Co 2:17; 1 Co 2:4 13 Jadi' tan ti tz'iibtic c'u' u paatale'ex cuchi a xoco' y a ch'a'e'ex u tojil. Qui' tin wich cuchi wa ca' a laj ch'a'e'ex u tojil abe'e, 14 ca'ax jadi' jun jatz ilic a tane'ex a na'tic aleebe. Ti baalo'o, le'ec ca' uduc a Noochtzil a Jesusu, qui'e'ex a wool tiqui wetel jabix ilic ti qui' ti wool ta wetele'ex ti a q'uin abe'e.* 2 Co 5:12; Fil 2:16; Fil 4:1
15 Pues te'i. Inene, in weel. Tane'ex a tz'ocsic ti toj in betaj ta wetele'exe, mentücü, in c'atiintaj cuchi beel ti sut ta wetele'ex biq'uin ado'o. Etel in ca' sutintique'exe, u ca' sut u yantal a qui' te'exe.* 1 Co 4:19; Ro 1:11 16 In c'atiintaj cuchi manül ti sut ta wetele'ex ti tan in beel cuenta Macedonia biq'uin ado'o. Le'ec ti joq'ueen cuenta Macedoniaja, in c'atiintaj ilic cuchi sut ta wetele'ex. Le'ec ti jobi cuchi a sutu, in c'atiintaj cuchi ca' a waanteene'ex ca' xiquen cuenta Judea.* 1 Co 16:5 17 Le'ec ca' in c'atiintaj in bete' a sut ti baalo'o, ¿tane'ex wa a tuclic ti chen pach in wool in c'atiintaj? ¿Tane'ex wa a tuclic ti chen walac in tuclic c'u' a bel in quin bete' jabixen a winic a ma' u yeel a Dios a chen walac u nuuc ich ca' xeele?* 2 Co 10:2 18 Jabix ilic ti walac u jajtal u t'an a Dioso, jaj ilic ti ma' in tz'aj in t'an te'ex ich ca' xeel, a jaj etel a ma' jaja. 19 Inen etel aj Silvano etel aj Timoteo, ti wadaj te'ex u pectzil u Mejen a Dioso, le'ec a Jesucristojo. Ma' tu jeelel u t'an a Jesusu. Etel ala'aji, jadi' a jaj a yana.* Ex 3:14; Mr 1:1; Lc 1:35; Hch 18:5 20 Tulacal u t'an u tz'aj a Dios ti'ijoo' a cristianojo, tan to u jajtal etel a Cristojo. U men ala'aji, tan ti wadic u qui'il a Dios le'ec ca' ti wadü' ti toj u betaj a Cristojo.* Ro 15:8,9 21 Ino'on etel inche'exe, tu jajil tz'abo'on ca' p'aatüco'on ti'i a Cristo u men a Dioso. U yeetajo'on ti'i ca' ti bete' u meyaj.* 1 Jn 2:20,27 22 U tz'aj u p'is tiqui woc'ol. U tz'aj ilic u Püsüc'al ichil ti püsüc'al ti'i u ye'beebal ti jede'ec ti c'ümic u qui'il.* Ef 1:13; Ef 4:30; 2 Ti 2:19; Rev 2:17; Ef 1:14
23 Pues te'i. Le'ec a Dios in testigo. Wa cuchi taleen ti sut ta wetele'ex ich caj Corintojo, in yajcuntaje'ex cuchi a wool, mentücü, ma' bineen.* 1 Co 4:21 24 Ma' ta'ach ti betic ti yanil wa ca' ti wadü' te'ex etel u c'asil c'u' a yane'ex a tz'ocsiqui. Chen walac ti waantique'ex ca' a tz'ocse'ex a toj ti'i ca' qui'aque'ex a wool. Ac chich tun a woole'ex tu pach a jaja.* Ro 11:20; 1 Co 15:1

*1:1 Col 1:2

*1:2 Ro 1:7; 1 Co 1:3; Fil 1:2; Col 1:2

*1:3 Ef 1:3; 1 P 1:3; Ex 34:6; Mi 7:18

*1:4 2 Ta 2:16

*1:5 Hch 9:4; Col 1:24

*1:6 2 Co 4:15

*1:7 Ro 8:17; 2 Ti 2:12

*1:8 Hch 19:23; 1 Co 16:9

*1:9 Jer 17:5,7; Ro 4:17-25; He 11:19

*1:10 1 S 7:12; 1 S 17:37; Job 5:17-22; 2 P 2:9

*1:11 Ro 15:30; Fil 1:19; Flm 22; 2 Co 4:15

*1:12 2 Co 2:17; 1 Co 2:4

*1:14 2 Co 5:12; Fil 2:16; Fil 4:1

*1:15 1 Co 4:19; Ro 1:11

*1:16 1 Co 16:5

*1:17 2 Co 10:2

*1:19 Ex 3:14; Mr 1:1; Lc 1:35; Hch 18:5

*1:20 Ro 15:8,9

*1:21 1 Jn 2:20,27

*1:22 Ef 1:13; Ef 4:30; 2 Ti 2:19; Rev 2:17; Ef 1:14

*1:23 1 Co 4:21

*1:24 Ro 11:20; 1 Co 15:1