Le'ec Ada' u Ca' P'eel a Carta u Tz'iibtaj aj Juan, Le'ec u Yaj Xa'num a Jesucristojo.
1
Yacunte'exoo' a hermanojo.
Inen jun tuul u yaj cananiloo' a hermanojo. Tan in tz'iibtic tech a carta ada'a, nooch'up a wet'ocoo' a wal. Yeeta'ane'ex u men a Dioso. Yaj in wu'ye'ex tu jajil. Ma' jadi' inen yaj in wu'ye'exi. Tulacal boon u yeeloo' a jaja, yajoo' ilic u yube'ex.* 1 P 5:1; 1 Jn 3:18; Jn 8:32; 2 Ta 2:13; 1 Ti 2:4 Yaj in wu'ye'ex u men a jaj a walac ti tz'ocsiqui. Que'en a jaj jumpul tiqui wetele. Tan ti tz'ocsic a jaja. Yaj ilic ti wu'yoo' tulacal a maca, mentücü, bel ti ca'a aantabül u men Dios a Tattzili, u yet'oc u Mejen le'ec a Jesucristojo. Bel ilic u ca'a ch'a'bül ti wotzilil. Bel ilic u ca'a jetz'cunbul ti wool.
Pues te'i. Qui'aji in wool tu jajil le'ec ca' in wu'yaj ti yanoo' a wal a tanoo' u tz'ocsic a jaja. Le'ec a t'an abe'e, aalbi to'on u men ilic a Tattzili.* 3 Jn 3
Pues te'i. Nooch'up, tan in wadic tech ca' ti yacuntoo' a hermanojo. Le'ec a t'an abe' a tan in tz'iibtiqui, ma' tumulben toji. Aalbi to'on a t'an abe'e, le'ec ca' ti tz'aj ti wool tu pach a Noochtzili.* 1 Jn 2:7,8; Jn 15:2 Le'ec tanil ti yacunticoo' a hermanojo, tan ilic ti tz'ocsic u t'an a Dioso. U yadaj a Dios ca' ti yacuntoo' a hermanojo. Aalbi te'ex abe'e, le'ec ti caje'ex to a tz'oques a Noochtzili.* Jn 14:15,21; Ro 13:8; 1 Jn 5:3; 1 Jn 2:24
Le'ecoo' aj tusu.
Pues te'i. Yanoo' a walacoo' u tus a tanoo' u manül yoc'olcaba. Ma' ta'achoo' u yadic ti chucul cristiano a Jesucristo ti udi yoc'olcab. Abe'oo'o, le'ec a walacoo' u tusu. Tz'iicoo' ti'i a Cristojo. Cününte'ex a bajil ti'i ma' u joc'ol te'ex ti ma'ax c'u' aj beel boon u meyaj a Cristo a betaje'exe. Mas qui' ti c'ümic ti chucul boon u qui'il a bel u ca'a u tz'aa' to'on a Cristo yoc'lal a meyaj abe'e. Le'ec mac a ma' jadi' a c'u' u yadaj a Cristo a walac u tz'ocsiqui, pero walac u tz'eec u chucaana, ma' qui'oo' tu bajil etel a Dioso. Le'ec mac a walac u tz'ocsic c'u' u yadaj a Cristojo, qui'oo' tu bajil etel a Tattzil y etel u Mejen a Dioso. 10 Yanoo' a mac a walacoo' u ye'ic a t'an a jumpaay tuwich u t'an a Cristojo. Tanoo' u manül. Wa ca' c'ochocoo' ta wetele'exe, ma' a cha'ique'ex u yoc'oloo' ichile'ex a wotoch. Ma' a beele'ex a chiite'exoo'. 11 Le'ec a mac ca' u chiitoo' ti baalo'o, tan ilic u yaanticoo' u bete' a c'asa.* Ex 23:3; Sal 37:27; Is 1:16,17; Jn 10:27; 1 Co 4:16; 1 Co 11:1; 1 Jn 2:29; 1 Jn 3:6
U jobeeb u t'an.
12 Pues te'i. Yan ti yaab a c'u' in c'ati in yee' te'exe. C'u' betiqui, ma' qui' tin wich ca' in tz'iibte abe'e. Jede'ec in c'ochol ti tzicbal ta wetele'ex wa yan biquiji. Ti baalo' jede'ec u qui'tal ti wool tu jajili.* 1 Ta 4:12; 1 Ti 3:7; Jn 21:24 13 Tanoo' u diostac'untique'exoo' u yal a wet'oc. Yeeta'an ilic a wet'oc abe' u men a Dioso. Wa'ye' jobi in t'an.

*1:1 1 P 5:1; 1 Jn 3:18; Jn 8:32; 2 Ta 2:13; 1 Ti 2:4

*1:4 3 Jn 3

*1:5 1 Jn 2:7,8; Jn 15:2

*1:6 Jn 14:15,21; Ro 13:8; 1 Jn 5:3; 1 Jn 2:24

*1:11 Ex 23:3; Sal 37:27; Is 1:16,17; Jn 10:27; 1 Co 4:16; 1 Co 11:1; 1 Jn 2:29; 1 Jn 3:6

*1:12 1 Ta 4:12; 1 Ti 3:7; Jn 21:24