Le'ec Ada' u Ca' P'eel a Carta u Tz'iibtaj aj Pedrojo, Le'ec u Yaj Xa'num a Jesusu.
1
Tan u tz'iib aj Pedro ti'ijoo' a hermanojo.
Inen aj Simon Pedrojo. Walac in betic u meyaj a Jesucristojo. Inen jun tuul u yaj xa'num a Jesucristojo. Tan in tz'iibtic a carta ada' ti'ijoo' boon tuul a que'enoo' u yool tu pach a Cristojo, jabixo'on ilic ino'ono. Top c'abeet ti que'enac u yool a mac tu pach a Cristojo. Toj u na'at ti Dios le'ec ti waj Sa'alil a Jesucristojo.* Hch 11:17; Ef 4:5 Le'ec ti tane'ex a weeltic y a wu'yic ti mas yaab biqui yanil a Dioso, etel ti Noochil a Jesusu, in c'ati a Dios ca' u yaante'ex ti mas yaab. In c'ati ilic ca' u tz'aa' te'ex ti mas jetz'a'ane'ex a wool.
Le'ec ada' biqui cuchi a na'at.
Pues te'i. Le'ec a Dioso, u tz'aj to'on tulacal a c'u' a c'abeet to'on ti'i ti cuxtal y ti'i ca' ti bete' a tojo. U betaj abe' etel u muc'. Bel ti ca'a ti bete' a toj ti mas yaab etel tanil ti weeltic ti mas yaab biqui yanil a Cristojo. Ala'aji, u püyajo'on chen u men u qui'il y u men u patalil.* Jn 17:3; 1 Jn 2:20,27 U men abe'e, u tz'aj to'on boon a qui' u yadaj u tz'eec to'ono. Top qui' abe'e. Ma' yan a mas qui'i. U men ti c'ümaj c'u' u yadaja, p'aatül u ca'a to'on ti quet ti na'at etel a Dioso. Yan a c'as yoc'olcaba, u men top qui'oo' tu wich a c'asa. Yan biqui ca' joc'oco'on tu yaam a c'asil abe'e.* 2 Co 7:1; 2 Co 3:18
Pues te'i. Etel c'u' u betaj to'on a Dioso, yan ti tz'eec ti wool ca' ti bete' a qui'i. Que'en tun ti wool tu pach a Cristojo. Tanil ti betic a qui'i, yan ti weeltic biqui'il u c'ati a Dios ca' ti bete'e.* 1 P 3:7; 2 P 3:18 Tanil ti weeltic biqui'il u c'ati a Dioso, yan ti cününtic ti bajil ti'i ma' ti betic a c'asa. Tanil ti cününtic ti bajil ti'i ma' ti betic a c'asa, yan ti muc'yajtic boon a c'as a tan u betabül to'ono. Tanil ti muc'yajtic a c'as abe'e, yan ti betic c'u' a qui' tu wich a Dioso. Tanil ti betic abe'e, yan ti yacunticoo' a hermanojo. Tanil ti yacunticoo' a hermanojo, yan ti yacuntic tulacal a maca.* Ga 6:10; 1 Jn 4:21 Le'ec ca' ti bete' tu jajil tulacal abe'e, ma' tu p'aatül to'on ti ma'ax c'u' aj beel a c'u' a tan ti betiqui. Ma' tu joc'ol wa ti ma'ax c'u' aj beel a c'u' ti weel yoc'ol ti Noochil a Jesucristojo. Le'ec mac a ma' u betic a jabix in wadaja, ala'aji, ma' u yeel c'u' u c'ati a Dioso. P'aati jabix ch'oop ti'i a Dioso. Jadi' que'en u yool tu pach a c'u' a yan yoc'olcaba, jabix mac a jadi' c'u' a nütz'a'an a walac u yiliqui. Tubbi ti'i ti sa'tesabi boon u sip'il u betaj uchiji.* 1 Jn 2:9; Ef 5:26; He 9:14
10 Pues te'i. Hermanoje'ex, tz'aje'ex ta wool a bete' jabix ilic in wadaj to te'exe. Bete'ex ti baalo', y chictal u ca'a te'ex tu jajil ti püya'ane'ex y yeeta'ane'ex u men Dios. Ca' a bete'ex ti baalo'o, ma' yan q'uin a p'aatüle'ex ti pula'an.* 1 Jn 3:19 11 Jabix a puerta a jeba'an ti qui'i, baalo' ilic bel u ca'a jebbel te'ex ca' ocoque'ex tu cuenta ti Noochil le'ec ti waj Sa'alil a Jesucristojo. Ma' yan q'uin u jobol u cuuchil ala'aji.* 2 Ti 4:8
12 Pues te'i. Top c'abeet to'on c'u' in wadaj to te'exe, mentücü, tulacal q'uin paac' in ca'a in ca' adic te'ex abe'e, ca'ax a weele'ex tun. Que'ene'ex a wool tu jajil tu pach a boon u pectzil a Cristo a wu'yaje'ex tunu. 13 Tin t'an inene, le'ec a boon in cuxtal yoc'olcaba, toj ca' in c'ajes te'ex a t'an abe' ti'i ca' a tz'ocse'exe. 14 Aalbi ten biqui ti quimiquen u men ti Noochil a Jesucristojo. In weel ilic ti seeba'an in quimil ti baalo'.* Dt 4:21,22; Dt 31:14; Jos 23:14; 1 R 2:2,3; Hch 20:23; 1 Ti 4:6; Jn 21:18 15 Bel in quin bete' boon a patalen in bete'e. Ti baalo'o, le'ec ti quimenen tunu, jede'ec ilic u paatale'ex a c'ajsic in t'ana.
In weeltaj u yanil a Cristo biq'uin ado'o.
16 Pues te'i. Ti tzicbaltaj te'ex c'u' u patalil y biqui ti ca' uduc ti Noochil a Jesucristo biq'uin ado'o. Le'ec a c'u' ti wadaja, ma' chen le'ec a t'an a cuxquinbi u men cristianoji. Ino'on ilic ti wilaj boon u noochil u wichil u meyaj a Cristojo.* Mt 7:1; Mr 9:2; Lc 9:28 17 —Le'ec incheche, in Mejenech. Yaj in wu'yeech. Qui' tin wich c'u' a tan a betiqui,— cu t'an a Dios a Tattzil ti'i a Cristo biq'uin ado'o. Etel a t'an abe'e, yee'bi ten eteloo' in wet'oc u yanil a Cristo u men a Dios a que'en yoc'ol tulacal a ba'ala, y a que'en ichil a sasili.* Mt 3:17; Mt 17:5; Mr 1:11; Mr 9:7; Lc 3:22; Lc 9:35 18 Ino'on ilic ti wu'yaj a t'an abe' a tali ti ca'ana, le'ec ti que'eno'on etel a Cristo tuwich a witz tuba ti wu'yaj abe'e.* Ex 3:5; Jos 5:15 19 Baalo' ti p'aati to'on ti mas que'en ti wool tu pach u t'an a Dioso. Toj ilic te'ex ca' a mas tz'ocse'ex u t'an a Dioso. Le'ec u t'an a Dioso, jabix c'aac'a. Walac u sasilcuntic a ac'ü'ü. Tz'ocse'ex u t'an asto jabix tan u sastala. Sasiltal u ca'a a tucule'ex u men jabix a nojxülaba, le'ec a Cristojo.* Is 8:20; 2 Co 4:4 20 Payanbej ch'a'e'ex u tojil c'u' a bel in ca'a in tz'iibteje. Le'ec boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchiji, ma' chen u cuxquintajoo' u t'an tu junaloo'i.* Ro 12:6 21 Ma'ax mac ti cristianojil chen tu junal u cuxquintaj u t'an a Dioso. U yadajoo' u t'an a Dioso, le'ec ti tz'abi ti'ijoo' c'u' a cu yadoo' u men u Püsüc'al a Dioso.* 2 Ti 3:16

*1:1 Hch 11:17; Ef 4:5

*1:3 Jn 17:3; 1 Jn 2:20,27

*1:4 2 Co 7:1; 2 Co 3:18

*1:5 1 P 3:7; 2 P 3:18

*1:7 Ga 6:10; 1 Jn 4:21

*1:9 1 Jn 2:9; Ef 5:26; He 9:14

*1:10 1 Jn 3:19

*1:11 2 Ti 4:8

*1:14 Dt 4:21,22; Dt 31:14; Jos 23:14; 1 R 2:2,3; Hch 20:23; 1 Ti 4:6; Jn 21:18

*1:16 Mt 7:1; Mr 9:2; Lc 9:28

*1:17 Mt 3:17; Mt 17:5; Mr 1:11; Mr 9:7; Lc 3:22; Lc 9:35

*1:18 Ex 3:5; Jos 5:15

*1:19 Is 8:20; 2 Co 4:4

*1:20 Ro 12:6

*1:21 2 Ti 3:16