Le'ec Ada' a Carta u Tz'iibtaj aj Pablo Ti'i aj Filemon.
1
Aj Pablojo, tan u tz'iib ti'i aj Filemon.
Inen aj Pablojo. Que'enen ti presojil u men walac in betic u meyaj a Jesucristojo. Inen in wet'oc aj hermano Timoteojo, tan ti tz'iibtic a carta ada' ti'i tech Filemon. Yaj in wu'yeech. Walac ilic a betic u meyaj a Noochtzili.* Ef 4:1; 2 Ti 1:8; Fil 2:25 Tan ilic in tz'iibtic a carta ada' ti'i ix hermana Apia. Tan ilic in tz'iibtic a carta ada' ti'i ti wetmeyaj aj Arquipo.
Pues te'i. Filemon, tan ilic in tz'iibtic a carta ada' ti'i boon a hermano a walacoo' u much'tal ichil a wotocho.* Col 4:17; Ro 16:5; 1 Co 16:19 In c'ati a Dios ti Tat u yet'oc a Noochtzil a Jesucristo ca' u yaante'exe. In c'ati ilic ca' u tz'aa' te'ex a jetz'a'an-oolili.* Ef 1:2
Aj Filemono, yaj u yuboo' a hermanojo.
Pues te'i. Filemon, le'ec ti tan in c'ajsic a Dios ta woc'olo, ma' ta'ach in p'ütic in wadic a bo'tic ti'i a Dioso.* 1 Ta 1:2; 2 Ta 1:3; Col 1:4 Walac in betic abe' u men walac in wu'yic ti yaj a wu'yi tulacaloo' a hermanojo. Tu jajil que'en a wool tu pach a Noochtzil a Jesusu.* Ef 1:15; 1 Jn 3:23 Incheche, walac a wadic ti'ijoo' a cristiano biqui ti que'en a wool tu pach a Cristojo. Inene, walac in c'ajsic a Dios yoc'oloo' a cristiano abe' a tanoo' u yubic a t'an. Walac in c'aatic ca' u yeeltoo' boon a qui'il a yan to'on u men a Cristojo.* Fil 1:9 Qui'aji in wool u men yaj a wu'yoo' boon tuul a hermanojo. Hermano Filemon, yanajoo' u muc' u t'an a hermano abe' u men c'u' a walac a betiqui.* 2 Co 7:13; 2 Ti 1:16
Aj Pablojo, u c'aataj u c'ümbül tu qui'il aj Onesimo, le'ec u q'uexbil mozo aj Filemon a puutziji.
Pues te'i. Filemon, tan in wadic tech. Nooch in meyaj u men a Cristojo. Jede'ec u paatal in wadic tech c'u' a yan a betiqui.* 2 Co 3:12; 1 Ta 2:6 C'u' betiqui, yaj in wu'yeech, mentücü, mas qui' tin wich chen in c'aatic tech wa qui' ta wich a betic abe'e. Inen aj Pablojo. Noochwiniquen tun ti qui'. Que'enen ti presojil aleebe, u men walac in betic u meyaj a Jesucristojo. 10 In c'ati ca' a bete' ten jun p'eel qui'il yoc'ol aj Onesimojo. Ala'aji, jabix in mejene. In wadaj u pectzil a Cristo ti'i le'ec ti que'enen ti presojili. U c'ümaj, mentücü, joq'ui ten ti jabixen u tata.* Col 4:9; 1 Co 4:15; Ga 4:19 11 Biq'uin ado'o, le'ec ti que'en to ta wetele, ma'ax c'u' aj beel tech ala'aji. C'u' betic aleebe, c'abeet tech ala'aji. C'abeet ilic ten. 12 Tan in tücaa'tic ala'i ca' xi'ic ta wetel tucaye'il. Yaj in wu'yi ala'aji. C'ümü jabix ilic cuchi tan a c'ümiquene. 13 Que'enen ti presojil u men walac in betic u meyaj a Noochtzili. In c'atiintaj cuchi ca' culac aj Onesimo tin wetel ca' u yaanteen le'ec boon q'uin que'enen wa'ye'e. Ti baalo'o, tan u joc'ol jabix oqui ala'i ta jelil tanil u yaantiquen.* 1 Co 16:17; Fil 2:30 14 C'u' betiqui, ma' in c'ati in woques ta jelil wa ma' in c'aatic tech payanbej. Ti baalo'o, tan a betic ten jun p'eel qui'il chen u men joc'a'an ta wool, ma' u men tan in tz'eec tech ca' a bete' abe'i.* 1 Cr 29:17; Sal 110:3; 2 Co 8:12; 2 Co 9:7; 1 P 5:2
15 Pues te'i. Uchac joq'ui aj Onesimo ta wetel jun p'e rato ti'i ca' usc'ac tucaye' ti cuntal jumpul ta wetel.* Gn 45:5,8; Ro 8:28 16 Tan u ca' cuntal ta wetel ma' ca' chen jabix q'uexbil mozoji. Mas c'abeet aleebe tuwich a ca'ax macac ti q'uexbil mozojili. Tan u ca' cuntal ti hermanojil. Yajtzil ala'aji. Yaj ilic in wu'yi inene. Bel a ca'a a mas c'atiinte ala'aji, ma' ca' chen jabix a waj meyaji. Bel a ca'a a c'atiinte jabix a hermanojo.* Mt 23:8; 1 Ti 6:2; Ef 6:5-7; Col 3:22
17 Pues te'i. Wa tan a tuclic ti inchech in wettz'ocsaj t'ana, c'ümü ala'i jabix ilic cuchi tan a c'ümiquene.* 2 Co 8:23 18 ¿U cho'ajech wa? ¿Yan wa u p'ax tech? Wa yan abe'e, tz'aj ti'i in p'ax inene. 19 Inen aj Pablojo. Inen tan in tz'iibtic ada'a. Bel in q'uin bo'te a p'ax abe'e. C'u' betiqui, ma' tan in wadic tech boon a p'ax ten u men in wadaj tech u cuentajil a cuxtal a c'ümaja. 20 Hermano, bete ten a qui'il in c'aataj yoc'ol aj Onesimojo. Qui'cunte in wool ti baalo' u men ti'ijo'on a Cristojo.
21 Pues te'i. Jetz'a'an in wool u men in weel ti bel a ca'a a tz'oques in t'an. Le'ec ti tan in tz'iibtic a carta ada'a, in weel ti bel a ca'a a bete' ti mas yaab tuwich a c'u' in c'ati ca' a bete'e.* 2 Co 2:3; 2 Co 7:16; 2 Co 8:22 22 Le'ec ti tan a betic ten a qui'il ti'i aj Onesimojo, utzquinte ten a cuarto ti'i in posadojo. Le'ec a Dioso, uchac u cha'ic in ca' beel ti sut ta wetele'ex jabix ilic ti tane'ex a c'aatic ti'iji.* Fil 1:25; 2 Co 1:11
U jobeeb u t'an.
23 Pues te'i. Le'ec aj Epafrasa, walac ilic u betic u meyaj a Jesucristojo. Jadi' ala'i in wetpresojil. Tan u diostac'untiquech.* Col 1:7 24 Tanoo' ilic u diostac'untiquech in wetmeyaj le'ec aj Marcos, aj Aristarco, aj Demas y aj Lucas.* Hch 12:12; Hch 19:29; Col 4:14; 2 Ti 4:11 25 In c'ati a Noochtzil a Jesucristo ca' u yaante'exe. Wa'ye' jobi in t'an.

*1:1 Ef 4:1; 2 Ti 1:8; Fil 2:25

*1:2 Col 4:17; Ro 16:5; 1 Co 16:19

*1:3 Ef 1:2

*1:4 1 Ta 1:2; 2 Ta 1:3; Col 1:4

*1:5 Ef 1:15; 1 Jn 3:23

*1:6 Fil 1:9

*1:7 2 Co 7:13; 2 Ti 1:16

*1:8 2 Co 3:12; 1 Ta 2:6

*1:10 Col 4:9; 1 Co 4:15; Ga 4:19

*1:13 1 Co 16:17; Fil 2:30

*1:14 1 Cr 29:17; Sal 110:3; 2 Co 8:12; 2 Co 9:7; 1 P 5:2

*1:15 Gn 45:5,8; Ro 8:28

*1:16 Mt 23:8; 1 Ti 6:2; Ef 6:5-7; Col 3:22

*1:17 2 Co 8:23

*1:21 2 Co 2:3; 2 Co 7:16; 2 Co 8:22

*1:22 Fil 1:25; 2 Co 1:11

*1:23 Col 1:7

*1:24 Hch 12:12; Hch 19:29; Col 4:14; 2 Ti 4:11