2
Ki nuuno maŋ, ni tʼilkiteʼŋ di kune ni kʼiide ye bee, kono nʼun ki tiʼn tʼeley kun ki tʼisey sommagi dondoŋ sey ye. Aame nʼun tiʼn eley kun tʼizey sommagi dondoŋ maŋ, tʼaaye sey me nʼaasey uŋsuwo te? Para maŋ ti yode wede ni ti yʼele yʼa tʼize sommagi dondoŋ gen̰n̰o. Aame nʼiiney di kune maŋ, ni ki dehu ɗoŋ oŋgo ti diinaguŋ an ki ti nʼ tʼeley nʼa ki tʼisey sommagi dondoŋ ye, ki too maŋ ti kane gen̰n̰o ay isey uŋsuwo te. Geŋ kono kʼiŋkino nʼun di riiŋe mattup gette* 2.3 Pool yi rootiyo ti mattup ere ti doolo yi riiŋe wo a digge, yi ki rootiyo ti mattup ere yi riiŋe ki poone a ɗoŋ Korent ye. Kun wollo adda mattup ki 2 Korent 7.8.. Nuŋ ni suune adda kʼaddó, aame nuŋ ulbó uŋse maŋ, kune pay toŋ ulbuguŋ uŋse. Eyye, nuŋ nʼun riiŋe tʼulbe kʼooɗiyo ɓaadaŋ, biza kʼulbó i zehiso wo ti zumari edayó, wo ɗe nʼun riiŋe kono nʼun ki tiʼn tʼele kun ki tʼise sommagi dondoŋ ye, wo kun di suune nuŋ o dʼede geyyiso ɓaadaŋ a kune me.
Tambobino a wede ize ulsu
Aame wenɗa ti diinaguŋ yi tʼela ɗuwo an tʼiza sommagi dondoŋ maŋ, geŋ yʼele nuuno ɗaŋŋal ye, wo yʼele kune pay. Wo ɗe ono geŋ in tiʼn aagila ɓaadaŋ ye. Ki wede iŋkino geŋ daŋgay ere ɗoŋ ɓaadaŋ ti diinaguŋ an i ele gettiŋ, îide baa. Wo ɗe aŋkeŋ kun i tʼiso tambobino wo kun i eelo kooke, para maŋ yʼa tʼisa sommagi dondoŋ a ceera eedí.
Iŋkino maŋ, nʼun di rooto munɗa wede kun dʼise, kun iso beehiyko kono yʼa suune kune kun yi geyyiso. Nuŋ nʼun riiŋe mattup gette kono ni dihe nʼun tiʼn naame wo nʼa suuna ki kotto onamó pay kun ollige maŋ. 10 A wedeʼŋ kun i tʼisiyo tambobino maŋ, nuŋ toŋ ni-tʼise tambobino kay. Aame nuŋ nʼisiyo tambobino geŋ, nʼisiyo a munɗa ede ɗoʼŋ kollo, wo nʼisiyo kono kune, wo a ɗaana kʼAlmasi. 11 Nuŋ nʼize iŋkino kono Meeda siitanɗani ti-ki tʼoone urzi tʼin gi diʼn ceere ye, kono kine in ti suune raayikatú te.
Pool a geeger Tirowas
12 Nuŋ nʼa iŋgile ki geeger Tirowas kono nʼa kizitey Rabila Majjaanawa kʼAlmasi, wo aame nʼiiney maŋ nʼa uwwe Galmeega yʼo tʼihina urzi nʼa kizite. 13 Wo ɗe nuŋ ulbó o dʼuuɗe ɓaadaŋ kono leemadó Tit ni ki yʼuuney ye. Iŋkino maŋ ɗoŋ Tirowas niʼn iili, nʼa iŋgile ki siiɗo Maseduwan 2.13 Kun wollo adda mattup ki Naabo ɗoŋ zina 20.1..
Isa Almasi yʼa jiire
14 In rooto koɗuwo a Raa, kono daayum yʼin diʼn tʼettiyo kʼadda diine ɗoŋ an eŋgile duy, pay kaŋ soo in tamma Almasi yi jiire. Wo tʼurzi kine Raa yi dʼisiyo a ume tuuku toŋ Almasi ɗuwo an di yʼ suuniyo, geŋ aakede egey ɗoŋ eeɗiyadaŋ uŋse i-ti teepiyo a ume pay. 15 Ɗerec, kine aakede egey ɗoŋ eeɗiyadaŋ uŋse Almasi yi-dʼeliyo a Raa, wo eeɗiyo ere uŋse gette, i-ti teepiyo a tukki ɗoŋ a urzi kʼuttiyo wo a tukki ɗoŋ i tʼumɓe urzi daggiya pây. 16 A ɗoŋ soo eeɗiyo gette todʼte eeɗiyo ere kʼunto, tʼan dʼan tʼetta kʼume kʼunto, a ɗoŋ oŋgo eeɗiyo gette todʼte eeɗiyo ere ki lekkiyo, tʼan dʼan tʼetta kʼume lekkiyo ere ki daayum. Iŋkino wee wee a aane a tʼise naabo ere ette?
17 Kaye aakede ɗoŋ oŋgo ge dʼisiyo suuk tʼono Raa gen̰n̰o ye, kaye ay rootiyo ono ɗoŋ ɗerec ki Raa, tʼadde soo wo a ɗaanadí, kono ay lekkiyo kettiyo kaŋ soo tʼAlmasi.

*2:3 2.3 Pool yi rootiyo ti mattup ere ti doolo yi riiŋe wo a digge, yi ki rootiyo ti mattup ere yi riiŋe ki poone a ɗoŋ Korent ye. Kun wollo adda mattup ki 2 Korent 7.8.

2:13 2.13 Kun wollo adda mattup ki Naabo ɗoŋ zina 20.1.