Mattup ki Pool yi riiŋe a ɗoŋ
Romeŋ
Eŋ urzi kʼono ɗoŋ kun tʼoone adda mattup ettiyo
Ette mattup ere Pool yi riiŋe a kane ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa a geeger ki Room. Yo Pool batum kaŋ soo toŋ yi kʼiide ye ɓotto ki geeger Room te. Adda geeger gette wede doolo i gizite Rabila Majjaanawa te, wo tʼurzi kʼonamí geŋ ɗuwo an di ziipe addaŋ an dʼogiyso ti suma kʼIsa. Pool yʼan riiŋe kono an di suune yoŋ wee wee, wo soŋ yʼan di ruute a sulɗi ɗoŋ beehiye a jiire a urzi zaapu kʼadde a Isa.
Adda mattup ette Pool yi rootiyo kine ɗuwo pay miŋ in tʼize olɗiko, iŋkino in di-liɗɗe ti lekkiyo ere uŋse a ɗaana Raa te. Wo ɗe aŋken̰n̰o in aane in di-kime in di-tʼokkiƴe ti Raa tʼurzi zaapu kʼadde a Isa. Pool yi rootiyo Rabila Majjaanawa todʼte toogo ere ki Raa wo urzi kʼuttiyo a wede tuuku yi ziipe addí a Isa, ise Yawudusu ise Yawudusu ye toŋ maŋ. Ki Raa kane ɗoŋ pay i ziipe addaŋ a Isa geŋ yiʼni wolliyo pay kaŋ soo, wede a ceere bakadí umbo. Kane geŋ Raa yiʼni wolliyo ɗoŋ ki diine a ɗaanadí me.
1
Toose ki Pool
Mattup ette i raaŋiya nuŋ Pool wede naabo kʼIsa Almasi. Raa yi ni wiike nʼa tʼize wede zina kʼIsa, wo yi nʼuuye kese kono nʼa kizite Rabila Majjaanawa ki Raa.
Rabila Majjaanawa ette Raa yi ruute yʼan tʼela a ɗuwo pay tʼurzi nebiyagí an ti riiŋe ti kaaga adda mattupadí. 3-4 Rabila ette todʼte a tukkʼUlí, Galmeegiŋ Isa Almasi. A urzi tudde geŋ, yoŋ yʼuɗɗo ti biza bumɓu mozigo Dawut. Wo a urzi kʼUnde Kamilen̰, Raa ti toogadí yʼa ti yʼ gize Isa yoŋ Ulí, aame yi ti yʼ bilɗe ti diine ɗoŋ unto geŋ me. Tʼurzi yode ay dʼuune beeko ay tʼize ɗoŋ zina kʼIsa, kono ay kizite onamí a ɗoŋ Yawudiyagi ye pay, ay an tiʼn zaape urzi an zaape addaŋ a Isa, an dʼolliga onamí wo an dʼozire eego. Iŋkino maŋ i di tʼele suma a yode me. Kune toŋ ti diine kane ɗoŋ Isa Almasi yi wiike gen̰n̰o, kun tʼize ɗoŋzí.
Nuŋ ni raaŋiya a kune zemɓa pay ɗoŋ Raa yi giyye ɓaadaŋ a geeger ki Room, kune ɗoŋ Raa yʼunni wiike kun tʼize ɗoŋzí. Geŋ beeko ti toose ki Meegiŋ Raa ti Galmeega Isa Almasi i koona egguŋ.
Pool ti zemɓa ɗoŋ a geeger ki Room
Ki pooneʼŋ, nʼa roote koɗuwo a Raa tʼurzi kʼIsa Almasi a tukki kune pay, kono adda siiɗiyagi pay eŋ ɗuwo an rootiyo ki beehiye a urzi zaapu kʼadduguŋ a Isa me. 9-10 Raa wede ni-naabiya ti addó pay a urzi kazita Rabila Majjaanawa a tukkʼUlí geŋ, yoŋ yi suune ono ɗoŋ ni rootiyo eŋ ɗerec me. Aame tuuku ni tondiyo Raa maŋ, daayum sunduguŋ ni gi di seɗɗiyo ye. Wo adda tondiyadó gette ni tondiyo Raa daayum yi dehu maŋ, yʼo di tʼihina urzi nʼa ette nʼun tiʼn wollo. 11 Iŋkino ki kotto nuŋ mosogo kune ɓaadaŋ, ni dehu nʼa ette nʼun tiʼn wollo, nʼun dʼette ti munɗa wede Unde Kamilen̰ tʼo ele, kono un tʼeley toogo a urzi zaapu kʼadduguŋ a Isa. 12 Wo soŋ aame nʼiiney di kune maŋ, in tʼooney toogo ti tuddiŋ, nuŋ ni tʼooney toogo tʼurzi zaapu kʼadduguŋ a Isa wo kune toŋ kun tʼooney toogo tʼurzi zaapu kʼaddó a Isa kay.
13 Zemɓa ki nuŋ, ni dehu kun di suune, nuŋ taŋ ɓaadaŋ nʼa dihe urzi nʼa ette di kune, wo ɗe Raa yʼo ki ti ziki aryagó ye bini aŋki. Ni dihe nʼa ette di kune kono naabadó tʼaase ti ɗaakatú, aakede naabadó ere nʼizo a diine ɗoŋ Yawudiyagi ye adda siiɗiyagi oŋgo. 14 Nuŋ naabadó nʼa ette ki tukki ɗoŋ pay, ise ɗoŋ edayaŋ ohine, ɗoŋ edayaŋ daa kʼohine, ise ɗoŋ i duuye, ɗoŋ i ki duuye ye toŋ maŋ. 15 Kono kamo, geŋ a kune ɗoŋ i lekkiyo a geeger Room toŋ, ni dehu nʼa ette nʼun di kizitey urzi Rabila Majjaanawa.
Rabila Majjaanawa i-dʼede toogo
16 Nuŋ o kʼede sukiyagi ye a Rabila Majjaanawa te, kono todʼte toogo Raa, wo urzi kʼuttiyo a wede tuuku yi ziipe addí a Isa maŋ, ki poone i tʼilliga kane Yawudiyagi, wo kane ɗoŋ Yawudiyagi ye. 17 Iŋkino maŋ Rabila Majjaanawa gette tiʼn tʼooɗibe ita mummino ɗuwo Raa yi diʼn isiyo ki diine a ɗaanadí me. Geŋ tʼurzi zaapu kʼaddaŋ a yode ɗaŋŋal, wo tode zaapu kʼadde a Raa gettiŋ îide baa. Geŋ a-tʼiide a ono ɗoŋ an riiŋe ti kaaga adda mattup ki Raa, anʼde: «Wede Raa yi yi wolliyo ki diine a ɗaanadí geŋ, yoŋ yʼa lekka tʼurzi zaapu kʼadde a yode* 1.17 Kun wollo adda mattup ki Abakuk 2.4.
Olɗiko ɗuwo
18 Wo geŋ Raa tʼawwa ti kandaane yi ɗeegu kulkuwadí a tukki ɗoŋ pay isiyo olɗiko ere tuuku ti yode wo a ɗoŋ isiyo sulɗi pay ki diine ye, ti naabadaŋ gette kane ɗerec ki Raa an i tʼeegirso ti-ki tʼaɗɗiya ye. 19 Ki too maŋ sulɗi ɗoŋ ɗuwo an aane an di suune a tukki Raa geŋ, a kane sulɗi geŋ keren̰, kono Raa yʼan tiʼn gize. 20 Toogo Raa i lekkiyo ki daayum, wo Raa batum yoŋ mummino, ki ki ti yʼ wolle ye. Wo ɗe tʼume Raa yʼikkima duniya bini aŋki toŋ maŋ, kane sulɗi ɗoŋ in kiʼn wolliyo ye geŋ, kane ɗuwo ɗoŋ eedaŋ soodo a elkiso, an aane an diʼn suune tʼurzi sulɗi ɗoŋ yʼikkima gen̰n̰o. Iŋkino maŋ kane ɗuwo geŋ, a ɗaana Raa ono ɗoŋ an di roote kʼooɗibe kʼeedaŋ umbo. 21 Kane an suune adda kʼaddaŋ Raa yoŋ ede, wo ɗe an gi di yʼ tamma ye, wo an ki rootiyo ye koɗuwo a yode Raa me, ki too maŋ an di tʼimme miŋ yode Raa. Wo kaciŋ kane a elkisadaŋ ere daa kʼurzutú gette a tiʼn liɗɗe, wo tʼelkisadaŋ ere umbo gette an di lekkiyo adda zimolo. 22 An elkiyo kane an dʼede suuniyo kʼono, kaciŋ an tʼize maadagi. 23 Ki too maŋ an di tʼimme gooliko Raa yode wede i kʼunto ye, wo miŋ a olɗe yode an dʼikkimta loŋgayi ɗoŋ i deeƴiso aa wedusu i dʼunto, aa emɓi, aa seyɗi ɗoŋ zoŋɗaŋ piɗe piɗe, wo aa seyɗi ɗoŋ i morkimso a siiɗo.
24 Kono kʼiŋkino Raa yʼan iili kono an dʼise sulɗi pitiŋko ɗoŋ tuddaŋ ti dehu gen̰n̰o, geŋ an ti lattiya tuddaŋ ti sulɗi sukiyagi ɗoŋ an isiyo geŋ me. 25 Kane ɗerec ki Raa an dʼiili, wo a olɗe tode an di daaniya urzi lohito kʼono. An dʼottilso wo an di naabiya a sulɗi ɗoŋ Raa yʼikkima, wo a yode batum wede ikkima sulɗi pay geŋ, an i-ki dʼottilso ye wo an i-ki naabiya ye, ki too maŋ ɗuwo an di yʼ tʼimme ki daayum! Eyye.
26 Kono kamo Raa yʼan iili kono an di n̰aapu, an dʼisiyo sulɗi sukiyagi. Kane erayi ki moone ti kuuli aa Raa yi dehu an dʼiili, wo an di moonite ti tuddaŋ, geŋ munɗa wede Raa yi ki dehu ye. 27 Kane kuuli toŋ iŋkino kay, ki moone tʼerayi aa Raa yi dehu an dʼiili, wo tuddaŋ tʼan dʼan tʼumɓe ɓerɓer ki moonite ti tuddaŋ, an dʼisiyo sulɗi sukiyagi. Iŋkino a sooruzaŋ ere olɗo gette, an dʼooniyo daŋgay ere ɗerec a naabadaŋ.
28 Wo kane ɗuwo an di-tuuge an di suune Raa me, geŋ Raa yʼan iili adda kʼelkisadaŋ ere olɗo gettiyo, iŋkino an dʼisiyo sulɗi ɗoŋ kʼisiyo ye. 29 Kane addaŋ i-tʼûune tʼita sulɗi pay ɗoŋ ki diine ye. An dʼisiyo ulsu mirsi, an dʼokkiso a sulɗi pay, kane bundiɗi, addaŋ an zaapu ɓaadaŋ a sulɗi ɗuwo, an tôwwo ɗuwo mirsi, an di dehu ono kʼulpi, an daggiya ɗuwo ti metiŋko, an dʼisiyo sulɗi ɗoŋ ulpi kʼa ki wolle ye, wo an di rootiyto ono butte a tukki ɗuwo. 30 An ɗekkiyo ɗuwo, kane adu ki Raa, an kalɗita ɗuwo, an di koliyo tuddaŋ, an tamma tuddaŋ tʼono bizaŋ, elkisadaŋ tiŋ ki dehutu kʼurzi kʼisiyo kʼolɗiko ere aware aware, wo kʼollige kʼono maawaŋ an di-toogiyo. 31 Kane geŋ an tʼisiyo aa ɗoŋ elkisadaŋ umbo, an a-ki ti sooru ye a onamaŋ ɗoŋ an rootiyo me, geyyiso tudde an kʼede ye, wo an ki wolliyo sommagi ɗuwo ye. 32 Ki kotto kane anʼni suune ono ɗoŋ ɗerec ki Raa yi ruute, yʼede kane ɗoŋ isiyo sulɗi ɗoŋ ulpi iŋkino geŋ, an îide kʼunto. Toŋ maŋ kane sulɗi geŋ an kiʼn ooliyo ye, wo tiŋ gen̰n̰o toŋ kane an an tettiso bey a ɗoŋ isiyo sulɗi iŋkino geŋ me.

*1:17 1.17 Kun wollo adda mattup ki Abakuk 2.4.