5
Ni niꞌin ri jnuꞌun ja ɨɨn chaa kancha jiin ra un nchaka da nana uu da. Ti na kachi ri ja tu iyo vaꞌa kuɨtɨ un, chi ni yɨvɨ ja tu jaꞌi kuni kuɨtɨ i jnuꞌun Yandios tu ka saꞌa i siaꞌan. Ti vasu siaꞌan iyo, ko ni tu ka ndeꞌe kuɨtɨ ra nuu jniñu saꞌa chaa un. ¿Ndoo tu kukuiꞌya ini ra naa ra ja siaꞌan kanchuku ra? Ja sa suꞌva ka ndoꞌo vixi ini ra jiin jniñu ka saꞌa ra. Suꞌva chajiyo ra chaa un na kiꞌin da niku, ansu ja ka jaꞌa ini ra ja najnaꞌan da jiin ra naa ra. Ti ruꞌu, vasu tu kancha ri jiin ra naa ra, ko ja jini ini ri nasa koo chaa un. Ti nu ni ka ndututu ra sɨkɨ ja chiñuꞌun ra Jitoꞌyo Jesús, ti saꞌa ri nanu ja kuncha ri yukan jiin maa jniñu ñaꞌnu ndiso ri nuu Jitoꞌyo Jesús, ti jiin jniñu ya na chajiyo chaa un na kiꞌin da. Ti na nachiꞌi yo da nuu ndaꞌa jaꞌuꞌu un, nava tukaa ga kɨvɨ da jiin ra naa ra. Siaꞌan na kondoꞌo da jiin yɨkɨ kuñu da, ti na nakani ini da nava na niꞌin taꞌu añu da kɨvɨ na nchaa tuku Jitoꞌyo Jesús.
Koto kondoꞌo vixi ini ra naa ra ja iyo vaꞌa kuachi saꞌa chaa un. Xi tu jini ra ɨɨn jnuꞌun ja kaꞌan siaꞌan: “¿Vasu tɨꞌlɨ ni levadura ko keniꞌno nɨ tuꞌu chii yujña iya nu”? kachi. Nusa ti tukaa kuaꞌa ra jnuꞌun ja kenda tuku ɨnga jniñu ndevaꞌa nanu ka saꞌa ra niku. Chi nu na kuaꞌa ini ra kunchuku ra siaꞌan, ti kuikun jnaꞌan jniñu kueꞌe un jiin ra naa ra, chi kuu nanu levadura ja keniꞌno nɨ tuꞌu chii yujña. Xnaa ini taka jniñu kueꞌe un na kuxio kiꞌin, ti kunchuku yɨñuꞌun naa ra nava na kuu ra nanu staa stila ja tu yɨꞌɨ levadura, nanu ɨɨn staa vaꞌa ja kaji yo taka viko pascua. Ka kuu ra nanu staa stila vaꞌa un, chi ja ni ka kandixia ndaa ra Cristo. Ja yukan, koto siin ga ra jiin jniñu ndevaꞌa un. Chi jandaa ndixia ja ni jiꞌi Cristo Jesús ja ni soko ya maa ya jaꞌa yo, nava tukaa ga siin yo jiin taka jniñu kueꞌe un. Ni jiꞌi ya nanu lelu ja ka soko yɨvɨ Israel taka viko pascua. Nusa ti na koo sɨɨ ini yo ja nukuꞌun ini yo nava ni jiꞌi Cristo jaꞌa yo, ti tukaa kondoꞌo ini yo taka jniñu nava ni saꞌa yo na changa ga kandixia yo Cristo, chi undi nuu ni ka jika yo jiin jniñu yo ja kuu nanu ja yɨꞌɨ levadura. Ko vijna ka kuu yo nanu staa stila ja tu yɨꞌɨ levadura. Ja yukan na kundio ini yo ja siuku ndaa yo jiin jnuꞌun Cristo Jesús.
Nuu ɨnga tutu ja ni chaa ri nuu ra naa ra, ni kachi ri ja tu kejnaꞌan ra jiin yɨvɨ ka yɨsɨkɨnchaa jnaꞌan siaꞌan. 10 Ko ansu jiin yukan kaꞌan ri ja na kuxio ra ɨɨn jinu ni jiin yɨvɨ un naa i, ja siaꞌan ka saꞌa i ja ka kuu i yɨvɨ sɨɨ ini, ni jiin jnaꞌan i ja ka ndoꞌo kueꞌe ini i sɨkɨ ɨɨn ndajniñu, ni jiin ja ka sakuiꞌna i, ti ni jiin yɨvɨ siin ka nchañuꞌun savaꞌni ga santu, ja tu kuu maa Yandios ja kancha andɨvɨ. Siaꞌan kaꞌan ri, ko ansu ja koto ma kejnaꞌan ga ra jiin yɨvɨ un ja chajiyo ra ɨɨn jinu ni, chi nu siaꞌan ti vaꞌa ga na kuxio ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 11 Ko nu iyo yɨvɨ ja kaꞌan ja kandixia i Cristo, chi nu kanda i nanu yɨvɨ ndevaꞌa un, ti tukaa kɨvɨ nduu kuɨtɨ ra jiin i naa i. Ti nu kuu i yɨvɨ sɨɨ ini ja jika jiin ñaꞌan, xi yɨvɨ ndoꞌo kueꞌe ini sɨkɨ savaꞌni ga ndajniñu ja kuni kuñavaꞌa i, xi yɨvɨ nchañuꞌun santu, xi yɨvɨ nduku ñaꞌan ja skuɨtɨ ini nuu yɨvɨ, xi yɨvɨ jiꞌi ndɨxɨ, xi yɨvɨ kuiꞌna i, ti yɨvɨ kanda siaꞌan, koto kɨvɨ nduu ga ra jiin i, ni tukaa kaji ra staa jiin yɨvɨ un.
12-13 Ko ansu jniñu ruꞌu kuu ja saꞌa ndaa ri sɨkɨ yɨvɨ ja tu yɨꞌɨ jiin yo nuu ichi Yandios, chi maa Yandios kuu ya kin saꞌa ndaa sɨkɨ yɨvɨ un. Ko yɨvɨ yɨꞌɨ jiin ra naa ra ja ka kandixia jnuꞌun Cristo Jesús, kanuu najista ra i ja na saꞌa ndaa ra jniñu saꞌa i. Ti chaa saꞌa siaꞌan jiin nana uu da un, ruꞌu Pablo, taꞌu ri jniñu ja nu ni ka ndututu ra, ti keniꞌin chaa un na kiꞌin da.
Xndaku Pablo ja tu kankuachi sɨkɨ jnaꞌan i undi nuu sticia