2
Yukan kuu ja kanuu ja tukaa saꞌa kuɨtɨ ra ni ɨɨn jniñu kueꞌe, ni ka skaꞌan ra jnaꞌan ra, ni ka kaꞌan ra jiin yuꞌu ra nanu yɨvɨ ñaa xini, ni ka kuu kuasun ini ra naa ra, ni ka kaꞌan ndevaꞌa ra sɨkɨ jnaꞌan ra. Ko ja ni ka nasama ra. Vijna ti ni ka nduu ra seꞌe Yandios, chi tu xndaꞌu jnuꞌun un yoꞌo naa yo. Kaꞌan ndaa kuɨtɨ jnuꞌun un. Nu na siin ra skuaꞌa ra jnuꞌun ya, ti ɨɨn kɨvɨ ɨɨn kɨvɨ suꞌva niꞌin ga ra jnundee ini, undi na jaa ɨɨn kɨvɨ ja niꞌin ra taꞌu nuu Yandios. Jandaa ndixia kuu yukan, chi ja ni ka kandixia ra jnuꞌun vaji nuu maa ya. Ti jnuꞌun un kuu ja vii xaan ga, chi ni kundaꞌu ini Jitoꞌo nuu yo naa yo.
Cristo kuu nanu yuu ja ndiso jaꞌa veꞌe
Kundikun niꞌin ga Jesús naa ra, chi ndisojniñu ya nuu Yandios. Maa Yandios ni jani Jesús ja na saꞌa ya jniñu ñaꞌnu un, ti ni jaꞌa ya ja yɨñuꞌun vasu ndee kuaꞌa yɨvɨ tu ni ka jantaꞌu i ya. Nanu ɨɨn yuu kaꞌnu ja ndiso ɨɨn veꞌe, suni siaꞌan kuu jniñu ndiso Jesús nuu Yandios.
Suni maa yo naa yo ka kuu yo nanu yuu un, chi nanu jajniñu yo yuu ja ka saꞌa yo jaꞌa veꞌe yo, suni siaꞌan jajniñu Yandios yoꞌo ja ka saꞌa yo jniñu ya. Ti kancha ya jiin yo, chi ni taji ya Espíritu ya kancha ya jiin yo. Ka kuu yo nanu sutu ja ni sasɨɨn ya ja kuu maa ya. Sutu iyo nuyɨvɨ jaꞌa ka soko da ndajniñu nuu altar, ko yoꞌo chi suꞌva ka soko yo maa yo nu na saꞌa yo ɨɨn jniñu ja kusɨɨ ini maa Yandios. Ti tutu ii Yandios kaꞌan ja Jesús kuu nanu ɨɨn yuu kaꞌnu, ti kanuu ga yuu un chi ndiso veꞌe un. Ti kaꞌan ja saꞌa Yandios ɨɨn jniñu ñaꞌnu ga nuu kaꞌan:
Ndeꞌe naa ra. Na kani ri ɨɨn yuu kanuu ga ja kuu Jerusalén.
Ni nakaji ri yuu un nanu nakaji yo yuu naꞌnu ja kundiso jaꞌa veꞌe.
Chi taka yɨvɨ ka kandixia i maa ya, ti na kuaꞌa Yandios ja yɨñuꞌun nuu i.
Ni kachi tutu ii Yandios.
Yukan ti roꞌo ja ka kandixia Jesús, ka chiñuꞌun ra maa ya. Ko ja kuu yɨvɨ tu ka kandixia i maa ya, kaꞌan tutu ii Yandios siaꞌan:
Maa ya kuu nanu yuu ja ni ka skaña chaa ni ka saꞌa veꞌe un.
Vasu ɨɨn yuu vaꞌa ga niku, ko ni ka yuji chaa un naa da,
chi maa ya ni nduu nanu ɨɨn yuu kanuu xaan ga ja ndiso jaꞌa veꞌe un.
Nuu yɨvɨ ja tu kandixia i ya, kuu ya nanu ɨɨn yuu ja ka kachiꞌi i xini jaꞌa i jiin, ti xnaa i maa i, chi tu kandixia i jnuꞌun ya.
Ka naa i chi siaꞌan ni kachi Yandios ja jnaꞌnu ndatu taka yɨvɨ tu kandixia i ya.
Ni kachi tutu.
Ko roꞌo naa ra, ruꞌu Pedro, na kachi ri ja ni nakaji Yandios roꞌo ja na kuxio ra, ti na ndɨvɨ ra nuu ndaꞌa ya. Ni ka yɨndaꞌa ra jniñu taꞌu Yandios nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, chi siaꞌan ni tatu ya roꞌo naa ra. Ka kuu ra nanu sutu nuu Yandios, chi nu ka saꞌa ra jniñu ya, kuu nanu ja ka soko ra jniñu un nuu Yandios. Ni nakaji ya roꞌo naa ra ja na kunukuachi ra nuu maa ɨɨn ni ya. Ti ka yɨꞌɨ ra jiin maa ɨɨn ni ya. Taka un ni saꞌa ya nava na kaꞌan ndaa ra taka ñuu sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya ja kuu roꞌo naa ra. Na kaꞌan ra ja ni nakaji ya roꞌo, ja tukaa kaka ra nuu nuñaa nanu ni ka saꞌa ndevaꞌa ra. Ja na kaꞌan ra ja ni nakaji ya roꞌo, ja na kaka ra nuu ndijin, nuu na saꞌa ra jniñu kuni maa Yandios. 10 Na kaꞌan ra ja undi nuu tu ni ka kuu ra yɨvɨ Yandios ja tu ni ka yɨꞌɨ ra ndaꞌa ya, chi tu jaꞌi xnaꞌan ya jnuꞌun ya ja ni kundaꞌu ini ya nuu ra naa ra. Ko vijna chi jandaa ndixia kuu ja ka kuu ra yɨvɨ ya, chi ni kundaꞌu ini ya roꞌo, ti ni xnaꞌan ya jnuꞌun ya nuu ra naa ra.
Na saꞌa yo nava kuni maa Yandios.
11 Ñani, ruꞌu Pedro, kundaꞌu ini ri roꞌo naa ra, ti sɨkɨ yukan kuu ja kandaꞌu ri jiin ra ja tukaa ga kɨvɨ nduu ra jiin jniñu ndevaꞌa ja ka saꞌa yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Siaꞌan kandaꞌu ri jiin ra naa ra, chi tukaa ka yɨꞌɨ ra jiin yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Vijna ti ja ka yɨꞌɨ ra jiin Yandios. Yukan kuu ja ka kuu ra nanu yɨvɨ ñuu jika ja kanchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ti kanuu ja tukaa kɨvɨ nduu ra jiin jnuꞌun kueꞌe naa ra. 12 Suꞌva kaka ndaa nuu yɨvɨ ja tu jaꞌi nakuni i Yandios. Kaꞌan ndevaꞌa sɨkɨ ra, chi tu ka kɨvɨ nduu ra jiin jniñu kueꞌe ka saꞌa i. Ko jaa ɨɨn kɨvɨ na xnaꞌan ndijin Yandios ja kundaꞌu ini ya nuu i naa i. Nu na kuantaꞌu i jnuꞌun un, ti kaꞌan i ja vii xaan kuñaꞌnu Yandios, chi maa ɨɨn ni ya ni saꞌa ja ni ka jika ndaa ra nuu i naa i, vasu ni ka kaꞌan ndevaꞌa i sɨkɨ ra naa ra.
13 Kuandatu ra nuu taka chaa ñaꞌnu ja ka ndisojniñu nuu ra naa ra, chi siaꞌan kuni maa Jitoꞌo Cristo. Kuandatu nuu chaa kuu rey, ja kuu da chaa ñaꞌnu ja ndisojniñu nuu nɨ tuꞌu nación ra naa ra. 14 Suni kuandatu nuu taka gobernador ja ni taji rey un, ja na kuaꞌa da nundoꞌo nuu taka yɨvɨ ka saꞌa ndevaꞌa. Ti suꞌva na kuaꞌa da ja yɨñuꞌun nuu taka yɨvɨ ka saꞌa i ja vaꞌa. 15 Ti siaꞌan ni kachi Yandios ja na saꞌa ra niña jniñu vaꞌa. Nu kaka ndaa ra siaꞌan, yukan ti tu iyo ni ɨɨn jnuꞌun ja kankuachi yɨvɨ sɨkɨ ra, vasu ka kuu i yɨvɨ ka jito uꞌu jnuꞌun Yandios. 16 Ni sasɨɨn ya roꞌo naa ra ja tukaa siin ra jiin jniñu ni ka saꞌa ra undi nuu, chi ja ka yɨꞌɨ ra jiin maa Yandios vijna. Ti vasu siaꞌan, ko tu kuaꞌa ya jnuꞌun ja saꞌa ndevaꞌa ra nuu ley iyo ñuu ra. Ti suꞌva saꞌa ra nava kuni Yandios, chi ka junukuachi ra nuu maa ya. 17 Kuaꞌa ra ja yɨñuꞌun nuu taka ga yɨvɨ. Kava ndaꞌu ini jiin taka ñani jnaꞌan ra ja suni ka kandixia i Cristo. Chiñuꞌun ga Yandios ti kuandatu jnuꞌun ya naa ra. Kuaꞌa ja yɨñuꞌun nuu chaa kuu rey, chi kuñaꞌnu ga da ja taꞌu da jniñu nuu ra naa ra.
Jnuꞌun nundoꞌo ni jnaꞌan Cristo
18 Roꞌo ja ka kuu ra muzu ni ka jaan yɨvɨ, kuandatu nuu jitoꞌo ra, chi kanuu ja na kuaꞌa ra ja yɨñuꞌun nuu da naa da. Kuandatu nuu da vasu kuu da chaa vaꞌa xi kuu da chaa kaa kuaꞌan kaa vaji ja ka saꞌa ndevaꞌa da jiin ra. 19 Chi chindee Yandios yɨvɨ ka jito nundoꞌo, vasu tundo ni ka saꞌa i ja koto i nundoꞌo un. Kuaꞌa ya ja yɨñuꞌun nuu yɨvɨ un, chi ka jini vaꞌa inijnuni i jnuꞌun ya, ti ka ndiyo ini i ja siuku i jnuꞌun un, vasu ka jito i nundoꞌo. 20 Saꞌa yo nanu ja tu vaꞌa nu ka jito ra nundoꞌo sɨkɨ jniñu kueꞌe ni ka saꞌa ra. Chi tu kuaꞌa Yandios ja yɨñuꞌun sɨkɨ yukan. Ko nu ka jaꞌa yɨvɨ tau ra ja sɨkɨ jniñu vaꞌa, ti yukan kuu ja vaꞌa nuu Yandios. Kuaꞌa ya ja yɨñuꞌun roꞌo, chi tu ka kuɨtɨ ini ra vasu ni ka saꞌa ndevaꞌa yɨvɨ jiin ra. 21 Ti jandaa ndixia kuu yukan, chi ni nakaji Yandios roꞌo naa ra ja na kundee ini ra, vasu na kuaꞌa yɨvɨ nundoꞌo roꞌo. Yukan kuu ja ni jnaꞌan maa Cristo nundoꞌo ja sɨkɨ roꞌo naa ra. Ti nanu ni kundee Cristo jiin nundoꞌo un, suni siaꞌan na kundee ra jiin taka nundoꞌo kondoꞌo ra nu kanchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 22 Chi siaꞌan kaꞌan nuu tutu ii Yandios sɨkɨ Cristo nuu kaꞌan:
Tu kuɨtɨ ni saꞌa ya ɨɨn kuachi, ni tu ni kaꞌan ya ni ɨɨn jnuꞌun xndoñaꞌan.
Kachi tutu.
23 Ti vasu ni ka kaꞌan ndevaꞌa yɨvɨ sɨkɨ Cristo, ko tu ni kuɨtɨ ini ya, ja kaꞌan ya sɨkɨ i. Ti vasu ni ka jaꞌa i nundoꞌo ya, ko tu ni ndondaa ya sɨkɨ i. Chi suꞌva ni nakuaꞌa ya maa ya nuu Tata ya Yandios ja na xndichi ndaa ya sɨkɨ taka ja ni ndoꞌo ya. 24 Ja sɨkɨ kuachi yo, ti ni jnaꞌan ya nundoꞌo jiin yɨkɨ kuñu ya nu ni jiꞌi ya nuu ndaꞌa cruz. Ti ni saꞌa ya jniñu ñaꞌnu un nava na sasɨɨn ya maa yo nuu kuachi ja ni ka ndiyo ini yo undi nuu. Chi suꞌva vijna na kundiyo ini yo ja na kaka ndaa yo nuu Yandios, chi ni jiꞌi Cristo ja sɨkɨ yoꞌo naa yo. Ni ndoꞌo ya ja sɨkɨ yoꞌo nava tukaa kondoꞌo yo jiin kuachi yo, chi vijna ja ni ka ndundoo yo nuu Yandios.
25 Na ti saꞌa ga Cristo yukan, ni ka kuu ra nanu rɨɨ ja ni ka kee sɨɨn nuu chaa ndito tɨ, chi ni ka kuu sɨɨn ra nuu Cristo. Ko vijna ja ni ka ndeokuñɨ ra, ti ka siuku ra nuu Cristo. Ti maa ya kuu ja ndito roꞌo naa ra vijna.
Nava koto vaꞌa ɨɨn chaa ñasɨꞌɨ da