5
Ndeꞌe naa ra ñani, ja kuu maa ra naa ra tu kuu kachi ri na kɨvɨ ni na kuiya nchaa Jitoꞌo Jesús. Chi ja ka jini vaꞌa ra ja kinaa kɨvɨ un yoꞌo nanu saꞌa ɨɨn ñakuiꞌna ja yaku jakuaa. Ko nu kuan kuyajni kɨvɨ un ti yɨvɨ naa i kachi i: “Ni kukuee kanchuku yo vijna, tundo iyo kuɨtɨ”, kachi i. Ko kɨvɨ un, chi sanaa ini i, ti chaa ɨɨn nundoꞌo xaan un nuu i. Vasu jatu yeniꞌni añu i naa i nanu jnaꞌan ɨɨn ñasɨꞌɨ nu ni kejaꞌa kueꞌe ña ja kaku seꞌe ña. Chi siaꞌan kii nundoꞌo xaan nuu yɨvɨ un naa i, tu tu kaku i.
Ko roꞌo naa ra, tu kanchuku ra nanu yɨvɨ un ja tu ka jnuu ini i. Ko maa ra chi ja ka jnuu vaꞌa ini ra, ti ja kuu kɨvɨ na nchaa Jitoꞌo, ti tu kinaa ya roꞌo naa ra nanu kinaa ɨɨn ñakuiꞌna. Chi maa ra naa ra, ja ka jini vaꞌa ra jnuꞌun ya sɨkɨ yukan. Chi tu ka kuu ra nanu ɨɨn chaa kuaa ja tu kuni da na ichi kiꞌin da, chi ka jnuu vaꞌa ini ra nava kaꞌan jnuꞌun ya sɨkɨ yukan. 6-7 Ja siaꞌan kuu ja na kuꞌun ini yo, ti tu kusu ini yo nanu ka saꞌa ɨnga yɨvɨ. Suꞌva na kundito ini yo nuu ichi Yandios. Na siuku ndaa yo ti tu kɨvɨ nduu yo ɨnga ichi nanu chaa jíni. Chi nu jakuaa na kiꞌin da ti nduva ndoko da, chi tu jini da nasa kaa ichi kuaꞌan da. Siaꞌan vii ka saꞌa yɨvɨ tu ka ñukuu ini jnuꞌun Yandios, chi tu ka jini da na ichi kiꞌin da.
Ko yoꞌo naa yo tu kunchuku yo siaꞌan, chi ka iyo tuꞌva yo jiin jnuꞌun ya. Ka jika yo ñundijin, ti ka jini yo nanu kiꞌin yo, chi ka ndiyo ini yo ichi Yandios. Ka jandatu yo jnuꞌun ya, chi maa ya jaꞌa jnundee ini yoꞌo nava na kuu ga ini yo nuu ya. Ja siaꞌan na ti tukaa ga xndaꞌu yɨvɨ yoꞌo, chi ka kuu yo nanu soldado ja ka iyo tuꞌva da jiin saꞌma kaa ja nama maa da. Yukan kuu ja ka ñukuu ini yo ja nanitaꞌu yo, chi jnuꞌun ni ka kandixia yo un kuu ja nama yoꞌo. Ja siaꞌan ti ka kuu yo nanu ɨɨn soldado ja nama da xini da jiin ɨɨn lelu kaa (ja kaꞌan yo tɨkoko). Siaꞌan kin nama ya yoꞌo, chi tu ni nakaji ya yoꞌo naa yo ja na kutaꞌu yo nundoꞌo. Chi suꞌva ni nakuaka ya yoꞌo ja na nanitaꞌu yo jiin jniñu ni saꞌa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo ja ndiso jniñu ñaꞌnu un nuu maa Yandios.
10 Ti sɨkɨ yukan kuu ja ni jiꞌi Cristo Jesús ja kuu yoꞌo naa yo ja na nanitaꞌu yo, ti kunchuku yo jiin ya. Vasu na kuū yo xi na kuchaku yo, ko tu xndiꞌi yo ini yo, chi ja jini yo ja noꞌon yo jiin ya. 11 Yukan kuu ja kaꞌan ndee jiin jnaꞌan ra naa ra, ti chindee nuu jnaꞌan ra. Chi siaꞌan ka saꞌa ra vijna, ko kandaꞌu ri jiin ra ja na siin ra naa ra.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga ni xndaku Pablo nuu ñani jnaꞌan da
12 Ti kandaꞌu ri jiin ra naa ra ja na kava yɨñuꞌun ra nuu chaa ka kuñaꞌnu nuu yɨvɨ ka kandixia yukan, chi ka sajniñu xaan da ja kuu maa ra naa ra. Ti kuandatu ra nuu taka jnuꞌun ka xndaku da, chi ka nachuꞌun ichi da roꞌo naa ra. Kuaꞌa ja yɨñuꞌun nuu da naa da, chi maa Jitoꞌo ni jaꞌa jniñu nuu da naa da. 13 Nɨnɨ kuu ja na nakuaꞌa ra ja yɨñuꞌun nuu chaa ñaꞌnu un naa da, ti kava ndaꞌu ini ra nuu da naa ra, chi ɨɨn jniñu kaꞌnu ka saꞌa da. Ti siaꞌan na kukuee kunchuku ra naa ra ja ka iyo mani ra jiin jnaꞌan ra.
14 Ti suni tatu ri roꞌo naa ra ja na xndaku niꞌin ra nuu chaa kuxi un nu tu ka kuni saꞌa da jniñu. Xndaku niꞌin ra nuu da nava na kukuiꞌya ini da, ti na nakani ini da nuu kuachi un, ti na saꞌa da jniñu. Ti chindee yɨvɨ ja tu jaꞌi kandixia ndaa i jnuꞌun Yandios. Suni nuu yɨvɨ vita ini, chi tu iyo ndee ini añu i jiin jnuꞌun ya ti sana i ɨnga ichi. Ti kukutu ini chindee ra savaꞌni ga yɨvɨ naa ra, ti na kukuee kunchuku ra. 15 Ni ɨɨn ra, koto saꞌa ndevaꞌa ra jiin ɨɨn yɨvɨ ja ni saꞌa ndevaꞌa jiin maa ra. Suꞌva kaꞌan vaꞌa ra jiin yɨvɨ un. Kukutu ini naa ra, koto yuji ra saꞌa ndevaꞌa ra jiin ñani jnaꞌan ra. Chi suꞌva chindee jnaꞌan jiin ñani jnaꞌan ra. Ti suni siaꞌan saꞌa ra jiin tendɨꞌɨ yɨvɨ un. 16 Ti ja na koo sɨɨ ini ra naa ra.
17 Nɨnɨ kakantaꞌu nuu Yandios ti koto kaꞌncha ini ra naa ra. 18 Taka nau ja kuu, ti nɨnɨ nakuantaꞌu ra nuu Yandios naa ra, chi siaꞌan kuni ya ja na kunchuku yoꞌo naa yo ja ka kandixia yo Cristo Jesús, chi ja ka yɨꞌɨ yo jiin ya. 19 Koto kasɨ ra jniñu saꞌa Espíritu Santo jiin ra.
20 Koto kasɨ ra yuꞌu chaa ka kaꞌan jnuꞌun Yandios, ni tu skexiko ra jnuꞌun ka kaꞌan da, chi ka kaꞌan da jiin inijnuni maa Yandios.
21 Ko vanuxia vaꞌa ndeꞌe ra ti kotonchaa ra naa ra nu iyo ndaa jnuꞌun ka kaꞌan chaa ka kuni xnaꞌan roꞌo naa ra. Kotonchaa ra nu iyo ndaa xi tuu. Ti nu tu kejnaꞌan jnuꞌun un jiin jnuꞌun Yandios, ti koto kuantaꞌu ra. Ko maa ra kukutu ini ja na siin ra nava kuankoyo ra jiin jnuꞌun Yandios, chi iyo ndaa kuɨtɨ jnuꞌun ya. 22 Ja yukan kuu ja kaꞌan ri jiin ra naa ra ja na kuxio ra nuu taka jniñu kueꞌe un, chi tu vaꞌa.
23 Yukan ti ruꞌu Pablo, jikantaꞌu ri nuu maa Yandios, ja kuu ya maa Yandios kaꞌnu xaan ini, ti jaꞌa ya jnundee ini. Ñuꞌun ini ri ja na saꞌa ndɨꞌɨ ya ja na koo ndoo koo ii ra, chi kuni ya ja na kunukuachi ra jiin yɨkɨ kuñu ra, nava tu naa kuachi koo sɨkɨ ra kɨvɨ nchaa tuku Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo. 24 Ti jandaa kuɨtɨ kuu jnuꞌun ni chiso ya, chi maa ya ni nakaji ya yoꞌo, ti jandaa ndixia kuu ja siuku ya jnuꞌun un.
Jnuꞌun ndee ini sandɨꞌɨ ni ga
25 Ruꞌu Pablo, kandaꞌu ri jiin ra naa ra ñani, ja na kakantaꞌu ra nuu Yandios ja kuu ruꞌu naa ri. 26 Kanxiaꞌu jiin taka ñani jnaꞌan yo, ti nanuu jnaꞌan naa ra.
27 Ruꞌu Pablo, ndiso jniñu ri nuu Jitoꞌo Jesús. Ti taꞌu ri jniñu nuu ra naa ra ja na kaꞌu ra tutu jaꞌa nuu tendɨꞌɨ ñani jnaꞌan yo yukan.
28 Yukan kuu jnuꞌun kaꞌan ri jiin ra naa ra. Ti ñuꞌun ini ri ja maa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, na kundaꞌu ga ini ya, ti na chindee chituu ya roꞌo naa ra. Ti siaꞌan na koo.