3
Ñani mani, jaꞌa kuu tutu kuu uu ja chaa ruꞌu Pedro, nuu ra naa ra. Ti jiin uu tutu jaꞌa kuni ri ja na kani vaꞌa ini ra sɨkɨ ndɨꞌɨ ja iyo vaꞌa jnuꞌun ndaa ni ka kutuꞌva ra undi nuu. Kuni ri ja na nukuꞌun ini ra taka jnuꞌun ni ka kaꞌan chaa ni sasɨɨn Yandios ja ni ka kaꞌan da jnuꞌun ya undi nuu. Ti suni nukuꞌun ini naa ra jniñu ni taꞌu Jitoꞌo, ja nama ya yoꞌo, ja ni taꞌu ya jniñu un ruꞌu, chaa ka kuu apóstol nuu ra naa ra.
Xnakan jnuꞌun jaꞌa kuu ja na nakuni ra naa ra: Ja nu kuan ndɨꞌɨ kɨvɨ ti kikoyo chaa kaꞌan kata sɨkɨ jnuꞌun ndaa Yandios, chi ka saꞌa da jniñu kueꞌe kuɨtɨ ja ka ndiyo ini maa da. Ti kachi da: “¿Ndoo tu jaꞌi nchaa Cristo nava ni chisojnuꞌun ya nusa? Ja undi kɨvɨ na ni ka jiꞌi ndɨyɨ tata yo ti undi vijna, ti tu jaꞌi nasama kuɨtɨ ndɨꞌɨ ja iyo undi na ni jankoo ñuyɨvɨ”, kachi da. Siaꞌan ka kaꞌan da chi maa da ni ka jasɨ inijnuni da, nava tu nakuni da ja undi na janaꞌan ni jankoo andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ, ja so jiin ndusu yuꞌu Yandios ni kaꞌan ya ti ni kuu ni un. Ti ni taꞌu ya jniñu ja ni kusɨɨn ñuyɨvɨ jiin nducha, ti maꞌñu nducha un ni kenda ñuꞌun ichi. Ti suni jiin nducha ni ka naa yɨvɨ na janaꞌan, chi ni ndaa nducha un ja ni kuun sau xaan. Siaꞌan ni kaꞌan Yandios, chi jiin jnuꞌun ni kaꞌan ya ni taꞌu ya jniñu ja ja iyo tuꞌva ja kayu andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ ja iyo vijna. Chi kiji ɨɨn maa kɨvɨ juicio ja kayu ndɨꞌɨ kuɨtɨ. Ti kɨvɨ un naa taka yɨvɨ tu ka chiñuꞌun Yandios.
Ko roꞌo ñani mani, koto naa ini ra ɨɨn jnuꞌun kanuu jaꞌa: Ja nuu maa Jitoꞌo, chi ɨɨn kɨvɨ kuu nanu ɨɨn mil kuiya, ti mil kuiya un kuu nanu ɨɨn kɨvɨ. Ti vasu ka iyo sava yɨvɨ ka kaꞌan ja tu ndenda tuku Jitoꞌo. Ko tuu, chi tukaa kukuee ti kundaa jnuꞌun ni chisojnuꞌun ya. Yukan ndatu kuu ya chi tu kuni ya ja jnaꞌnu ndatu ni ɨɨn yo. Chi suꞌva ñukuu ini ya ja tendɨꞌɨ yo na nakani ini, ti na xndoo yo kuachi yo. 10 Ti kɨvɨ kaꞌnu ja nchaa maa Jitoꞌo, sanaa ini yo ti nchaa ni ya, nanu kuu ja ɨɨn sanaa ini yo ti kenda ni ɨɨn ñakuiꞌna ɨɨn jakuaa. Ti iyo xaan kuu kɨvɨ un chi nɨꞌɨn, ti naa andɨvɨ. Taka ja iyo andɨvɨ ndɨꞌɨ kayu ti nducha kiꞌin. Ti ñuyɨvɨ jiin taka ja iyo nuu, ndɨꞌɨ kuɨtɨ kayu.
11 Ja siaꞌan kiji ɨɨn kɨvɨ kaꞌnu un, ti kanuu xaan ja kuu vijna ja na kaka ndaa ra ichi Yandios ja kanchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Chi ni sasɨɨn Yandios roꞌo naa ra ja na kuandatu ra jnuꞌun ya ja kanchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 12 Siaꞌan kunchuku ra, ti kundatu ra, ti na nakutu ini ra ja kuan kuyajni kiji kɨvɨ ndenda Yandios. Ti kɨvɨ un kayu andɨvɨ ti naa. Ti naa taka ja iyo nuu andɨvɨ, ti nducha jiin ñuꞌun. 13 Ko yoꞌo chi kundatu yo ja kuu kɨvɨ un ja na koo ɨnga andɨvɨ jaa jiin ñuyɨvɨ jaa, chi siaꞌan ni chisojnuꞌun Yandios. Ja koo ndoo koo ii nɨ tuꞌu yukan, chi siaꞌan ni kachi ya. 14 Ñani, kundatu naa ra ja na kundaa taka jnuꞌun jaꞌa. Yukan kuu ja na nakutu ini ra ja na koo ndoo koo ii ra ja tu na kuachi koo sɨkɨ ra ja kanchuku ra ñuyɨvɨ jaꞌa. Nu siaꞌan na saꞌa ra, ti koo mani ya jiin ra kɨvɨ ndenda ya tuku. 15 Ko na kani ini ra naa ra sɨkɨ ja tu chaa yachi kɨvɨ un, chi kundatu kuee ini Jitoꞌo yoꞌo. Yukan kuu ja kukuee kɨvɨ un, nava iyo ga kɨvɨ ja na nakani ini tendɨꞌɨ yɨvɨ ti nama ya maa i naa i. Ñani yo Pablo ja iyo mani yo jiin da, suni siaꞌan ni chaa da tutu nuu ra naa ra, chi yukan ni xnaꞌan Yandios jnuꞌun ndichi ya nuu da. 16 Suni siaꞌan yoso jnuꞌun jaꞌa nuu taka tutu ni chaa da. Ti nuu taka tutu da un iyo sava jnuꞌun yɨɨ ja kuee ga chaku ini yo. Ti yɨvɨ ja tu chaku ini jiin yɨvɨ ja tu kɨvɨ ini jiin jnuꞌun kandixia i, chi ka nduku i nasa, ja nasama i nasa kuni kaꞌan jnuꞌun yɨɨ un, nanu ka nasama i nasa kuni kaꞌan sava ga jnuꞌun nuu tutu ii Yandios. Ti yukan ka saꞌa i ko ja na jnaꞌnu ndatu maa i naa i.
17 Ti roꞌo ñani, ruꞌu Pedro, na kachi ri ja vijna ti ja ni ka jini ra taka jnuꞌun jaꞌa, ja ni xnaꞌan ri nuu ra naa ra. Yukan kuu ja koto vaꞌa ra maa ra, ti tukaa siin ra jiin jnuꞌun xndoñaꞌan ja ka xnaꞌan chaa kueꞌe un, ja tu ka jandatu da nuu jnuꞌun ndaa Yandios. Chi nu na kandixia ra jnuꞌun ka xndaꞌu da un, yukan na ti tukaa ga nakutu ini ra jiin jnuꞌun ndaa Yandios. 18 Ko suꞌva, ndiyo ini ri ja viꞌi ga na kuñukuu ini ra ja kundaꞌu ini Yandios roꞌo naa ra, ti na chindee ga ya roꞌo nava na kɨvɨ inijnuni ra nasa kuni kaꞌan ga jnuꞌun ya, ja kaꞌan ndaa kuɨtɨ sɨkɨ Jitoꞌo Jesús, ya kuu maa Cristo ja ni taji Yandios ja nama ya yoꞌo.
Ti siaꞌan na koo.