2
Vijna na ñani naa ra, na kachi ri nasa koo kɨvɨ nchaa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, ja kin nustutu ya yoꞌo naa yo. Ti kandaꞌu ri jiin ra ja na kani vaꞌa ini ra naa ra, ti koto sama ra inijnuni ra sɨkɨ taka jnuꞌun kunisoꞌo ra, ni koto xndiꞌi ini ra naa ra sɨkɨ tɨjnɨ jnuꞌun kaꞌan yɨvɨ yukan, chi undi nuu ni ka jnuu ini ra. Ko vanuxia iyo yɨvɨ un ja xndaꞌu i ti kachi i ja ja ni jaa kɨvɨ nchaa Jitoꞌo Jesús tuku. Ti kachi yɨvɨ un ja maa Espíritu ni jaꞌa inijnuni da ja na xndaku da nuu ra naa ra. Xi kachi da ja siaꞌan ni ka xndaku ri nuu ra na ni kunchuku ri yukan. Xi suni taji da ɨɨn tutu ti kachi da ja ruꞌu ni ka taji naa ri. Ko koto chunsoꞌo ra jnuꞌun kaꞌan yɨvɨ un naa ra. Chi vii kaꞌan i, ko yukan kuu mani jnuꞌun xndoñaꞌan.
Ko ruꞌu Pablo, na xndaku ri maa jnuꞌun ndaa nuu ra, ti na kachi ri nasa koo kɨvɨ nchaa tuku Jitoꞌo. Chi xnakan kii ɨɨn kɨvɨ ja ndondaa yɨvɨ naa i, ti kanaa i nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ yo. Ti yɨvɨ ka kaꞌan siaꞌan un, viꞌi ga sasɨɨn da yɨvɨ un naa i nuu ichi Yandios, ti saꞌa ndevaꞌa i sɨkɨ jnuꞌun ya. Ja kuu kɨvɨ un kenda ɨɨn chaa kachi ja kuñaꞌnu xaan da, vasu kuu da ɨɨn chaa ni nchakuachi xaan. Ti xnaꞌan da ɨɨn kuachi kaꞌnu xaan ga, vasu undi vijna tu ka jini yo kuachi un. Ti sasɨɨn da savaꞌni ga ley ja iyo. Ko chaa un ja ni jnaꞌnu ndatu ndixia da nuu Yandios, ti ni xnaa da maa da nuu ya ja kuu saa ni. Nduu ñaꞌnu chaa un nuu maa Yandios, ti ndondaa da sɨkɨ ya, chi kachi da ja maa da kuñaꞌnu xaan ga ja kuu maa Yandios. Ti na kunchañuꞌun yɨvɨ maa da. Ti taꞌu da jniñu taka nuu ñuyɨvɨ ja na kunchañuꞌun yɨvɨ maa ɨɨn ni ga da naa i, chi tukaa ga kuaꞌa da jnuꞌun ja kunchañuꞌun yɨvɨ savaꞌni ga santu. Ni tu kuaꞌa da jnuꞌun ja na kunchañuꞌun yɨvɨ maa Yandios chaku ya kancha andɨvɨ, chi kachi da ja maa da kuu Yandios. Nukoo da ini veñuꞌun Yandios, ti taꞌu da jniñu nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ. Ti siaꞌan xndaꞌu da yɨvɨ naa i. ¿Xi va nu ja ni ka naa ini ra ja siaꞌan ni xndaku ri na ni kuncha ri yukan nu?
Ti vijna ka ndoꞌo ini ra ja ndoo tu jaꞌi kenda chaa un, ko changa ga jaa kɨvɨ ja kii da, chi tu jaꞌi jaa kɨvɨ da ja stuu da maa da nuu yɨvɨ jiin kuachi kin saꞌa da. Undi nuu tu ni ka jini yo jnuꞌun chaa un, ko vijna ja ni ka jini yo jnuꞌun chaa un, chi ja ni kejaꞌa ka nduniꞌin ini yɨvɨ naa i, ti tukaa ga ka kuni kuandatu i nuu taka ga ley ja iyo. Ko vijna chi tu jaꞌi siuku ndɨꞌɨ da taka jniñu kueꞌe un, chi nɨ yɨndiꞌyu da. Ko na jaa kɨvɨ na kenda da ti kɨvɨ un kejaꞌa da jiin jniñu ndevaꞌa ja kin saꞌa da. Yukan na ti kenda ndijin chaa kueꞌe un ja na saꞌa da jniñu saꞌa da un. Undi kɨvɨ yukan na ti sa nakuni ndaa yo nau kuu chaa un. Yukan ti taja ii nduva Jitoꞌo Jesús ja nchaa ya. Ti yachi ni taꞌu ya jniñu, ti xnaa ya chaa un. Xnaa ya taka jniñu uꞌu ti kenchaa ndɨꞌɨ ya taka jniñu ndiso da. Yukan kuu ja saꞌa Jitoꞌo Jesús kɨvɨ nchaa tuku ya.
Ja kuu kɨvɨ na chaa chaa xaan un, ti saꞌa da taka nuu kuachi xaan, nava taꞌu maa jaꞌuꞌu kuñaꞌnu un jniñu. Ti xndaꞌu ndɨɨ da yɨvɨ jiin taka jniñu saꞌa da un, chi stuu da maa da ja kuñaꞌnu xaan da. Ti kachi yɨvɨ ja saꞌa da jniñu ñaꞌnu xaan, ti kandixia yɨvɨ maa da vasu so xndaꞌu da yɨvɨ naa i. 10 Siaꞌan kuajniñu chaa un jnuꞌun xndoñaꞌan nava na kundikun yɨvɨ maa da. Ti yɨvɨ un ni ka xnaa i maa i, chi ni ka kandixia i jniñu saꞌa da. Siaꞌan xnaa yɨvɨ un maa i, chi tu ni ka chunsoꞌo i maa jnuꞌun Yandios, ja kuu jnuꞌun ndaa ja kaꞌan sɨkɨ Jitoꞌo Jesús. Tu ni ka kandixia i jnuꞌun Jesús ja na nanitaꞌu i. 11 Ti maa Yandios taꞌu ya jniñu ja viꞌi ga kundikun yɨvɨ jnuꞌun xndoñaꞌan un. 12 Siaꞌan jnaꞌnu ndatu yɨvɨ un, chi tu ni ka kandixia i maa jnuꞌun ndaa sɨkɨ Jesús, ya kuu Cristo. Chi suꞌva ni ka jajnaꞌan ga ini i, ti ni ka kusɨɨ ini i kuankoyo i ichi nundoꞌo un. Taka yukan kuu jniñu saꞌa chaa xaan un.
Ni nakaji Yandios yoꞌo naa yo ja na nanitaꞌu yo
13 Ko ruꞌu naa ri, nɨnɨ ka nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu maa ra naa ra, chi ka kuu ra ñani ri ja ni kuu ga ini Jitoꞌo Jesús. Chi undi nuu ni nakaji maa Yandios roꞌo naa ra ja na nanitaꞌu ra nuu ya, chi siaꞌan ni kundaꞌu ini ya yoꞌo undi nuu, ti sa ni xnukoo ya ñuyɨvɨ. Ni nama ya roꞌo naa ra jiin Espíritu ya, chi ni sasɨɨn Espíritu ya roꞌo ja na kunukuachi ra nuu maa ya. Ni nama ya roꞌo vanua ni ka kandixia ndaa ra jnuꞌun Jesús. 14 Nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja siaꞌan ni saꞌa ya ja kuu roꞌo naa ra, chi ni nakaji ya roꞌo ja na chunsoꞌo ra jnuꞌun ni ka kaꞌan ri, na ni ka xnaꞌan ri jnuꞌun Jesús. Ti nava siaꞌan na kuu kɨvɨkoyo ra nuu kancha Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, chi ja ni nduñaꞌnu xaan ga ya vijna. Ti suni nduñaꞌnu yo jiin ya kɨvɨ na najaa yo un, chi undi vijna ja ka yɨꞌɨ yo jiin ya nava ni nakaji ya yoꞌo naa yo.
15 Ja siaꞌan kuu ñani, na kachi ri ja niꞌin kujiin ra jiin jnuꞌun ka kandixia ra, chi yukan kuu maa jnuꞌun ndaa ja kaꞌan Jesús, ja na kaka ndaa yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ja ka jini ra ja taka jnuꞌun yukan ni ka xnaꞌan ri nuu ra na ni kunchuku ri yukan. Ti suni siaꞌan ni chaa ri nuu tutu ni taji ri undi nuu.
16-17 Ti vijna jikantaꞌu ri nuu maa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, jiin nuu maa Tata yo Yandios. Chi maa Jitoꞌo Jesús ni kundaꞌu ini roꞌo naa ra, ti ni jaꞌa yo jnundee ini ja siaꞌan na kaka ra ja kuu taka kɨvɨ. Ja yukan kuu ja na kuñukuu ini yo niꞌin yo taka ja vaꞌa nava ni chisojnuꞌun ya. Jandaa ndixia kuu yukan, chi ni chindee chituu ya yoꞌo jiin jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya ja kuu yoꞌo naa yo. Ti maa Jesús ni kundaꞌu ini ya yoꞌo, vasu tu na ɨɨn jniñu vaꞌa ni ka saꞌa yo nuu ya undi nuu. Ka jikantaꞌu ri nuu ya ja kuu roꞌo naa ra, ja na siin Jitoꞌo Jesús na kuaꞌa ga ya jnundee ini roꞌo, nava na saꞌa ra taka nuu jniñu vaꞌa jiin ja na siin ra kaꞌan ra taka jnuꞌun ndaa. Yukan kuu ja ka jikantaꞌu ri nuu Jitoꞌo Jesús ja kuu roꞌo naa ra.
Na kakantaꞌu yɨvɨ nuu Yandios ja kuu Pablo