4
Nɨ ka kaꞌan Pedro jiin Juan nuu yɨvɨ un, ti ni ka jakoyo sutu chaa Israel, jiin chaa saduceo, jiin chaa ka kuñaꞌnu ja ka ndito veñuꞌun un. Ka kuɨtɨ ini ja ka xnaꞌan Pedro jiin Juan nuu yɨvɨ un ja ni nandoto tuku Jesús nuu kaꞌiin ndɨyɨ. Ti ni ka jnɨɨ da presu Pedro jiin Juan, ti ni ka jnaa da vekaa. Ti undi ɨnga kɨvɨ sa xndichi da naa da, chi ja ni ini xaan kuu, ti ja kuni kuñaa. Ti kuaꞌa xaan yɨvɨ ni ka jinisoꞌo jnuꞌun ni ka kaꞌan Pedro jiin Juan, ni ka kandixia i Jesús. Ja ni jinu uꞌun mil chaa, ti sɨɨn ñasɨꞌɨ. Ɨnga kɨvɨ ni ka ndututu sutu ka kuñaꞌnu, jiin taka chaa ñaꞌnu, jiin chaa ka xnaꞌan ley Israel. Ni ka ndututu da ñuu Jerusalén. Suni ni ka ndututu Anás, ja kuñaꞌnu ga nuu sutu ka kuñaꞌnu un, jiin Caifás jiin Juan jiin Alejandro jiin taka ga yɨvɨ ja ka kuu jnaꞌan sutu kuñaꞌnu ga un. Ni ka kana Pedro jiin Juan, ni ka jakuñɨ da nuu taka chaa kuñaꞌnu un, ti ni ka xndichi da naa da, ti ni ka kachi:
―Nasa ni ka saꞌa ra ja ni nduvaꞌa chaa tɨkuku un. Nau ja ni taꞌu jniñu nuu ra naa ra ―kachi ka kaꞌan.
Jiin inijnuni Espíritu Santo ni kachi Pedro:
―Taka niꞌin chaa ñaꞌnu naa ni, ¿ndoo ka jikajnuꞌun ni saña vijna naa ni, ja ni ka chindee na chaa tɨkuku un? Ti ka jikajnuꞌun ni nasa ni ka saꞌa na ja ni nduvaꞌa da. 10 Nu ja yukan kuu ja ka xndichi ni saña naa na, na kachi na nuu ni jiin nuu taka yɨvɨ ñuu Israel. Ni nduvaꞌa chaa un, chi Jesús, ya kuu Cristo, ɨɨn chaa ñuu Nazaret, ni taꞌu ya jniñu. Ni ka jatakaa ni Jesús ndaꞌa cruz, ko ni nandoto tuku ya nuu ñujiꞌi, chi ni jaꞌa Yandios jniñu ñaꞌnu nuu ya. 11 Saꞌa yo nanu ja ɨɨn ni ka kuu ni jiin chaa ka saꞌa veꞌe jiin yuu, ja ka sasɨɨn da yuu vaꞌa ga, ti Jesús ni kuu nanu ɨɨn yuu vaꞌa ga. Ko ni ka sasɨɨn ni ya, ti maa ya kuu ɨɨn chaa kuñaꞌnu. 12 Nuu Jesús kuu nuu nanitaꞌu yɨvɨ naa i, ti tu iyo ɨnga, chi maa ɨɨn ni Jesús kuu Seꞌe Yandios, ti maa ya kuu ja nama sɨkɨ yo naa yo ―ni kachi Pedro.
13 Ni ka jini ja tu ka yuꞌu Pedro jiin Juan. Chi ka jini ja tu naꞌan ni ka skuaꞌa da. Yukan kuu ja ni ka naa ini, ko ja ni ka jini ja ni ka skuaꞌa da jiin Jesús. 14 Suni ni ka jini chaa ka kuñaꞌnu un ja kandichi chaa tɨkuku un, ti ja ni nduvaꞌa da. Yukan kuu ja tu ni kuu nachiso da jnuꞌun ni kaꞌan Pedro. 15 Ni ka keniꞌin da Pedro jiin Juan fuera chi ka kuni ndajnuꞌun maa da naa da:
16 ―Nasa saꞌa yo jiin chaa jaꞌa naa da. Ti tu kuu kaꞌan yo ja tundo ni ka saꞌa da, chi ni ka saꞌa da jniñu ñaꞌnu, ti ja ni ndɨꞌɨ yɨvɨ ñuu jaꞌa ka jini. 17 Na siuꞌu yo da, ti na kachi yo jiin da ja tukaa ga ndakuniꞌin da sɨvɨ Jesús, nava tukaa ga xnaꞌan da nuu yɨvɨ jaꞌa naa i ―kachi da ni ka ndajnuꞌun da.
18 Yukan ti ni ka kana tuku da Pedro jiin Juan, ti ni ka kachi da nuu da:
―Tukaa ga ndakuniꞌin ra sɨvɨ Jesús, ti tukaa ga xnaꞌan ra nuu yɨvɨ naa ra ―ni ka kachi da.
19 Ti ni ka kachi Pedro jiin Juan nuu da:
―Kani ini ni naa ni. Ndeo nuu nau ja vaꞌa ga ja kuu nuu Yandios. Vaꞌa ga ja kuandatu na nuu ni, xi vaꞌa ga ja kuandatu na nuu Yandios. 20 Tu kuu kasɨ yuꞌu na naa na, chi kanu kuu ja kani na jnuꞌun taka ja ni ka jini na, ti ni ka jinisoꞌo na ―ni ka kachi da.
21 Yukan ti ni ka siuꞌu tuku chaa ka kuñaꞌnu un maa da. Ti ni ka sia da, chi tu ni ka niꞌin nasa chakuachi da naa da. Ti ni ka yuꞌu ja kuɨtɨ ini yɨvɨ naa i. Tendɨꞌɨ yɨvɨ un ka kanajaa i Yandios ja ni nduvaꞌa chaa tɨkuku un. 22 Viꞌi ga uu xiko kuiya ni kuꞌu chaa un, ti sa ni nduvaꞌa da. Yukan ni ka jini yɨvɨ jniñu saꞌa Yandios, chi ni nduvaꞌa chaa tɨkuku un.
Ni ka jikan apóstol jnundee ini
23 Nu ni ka sia chaa ka kuñaꞌnu un Pedro jiin Juan, ti kuankoyo da nuu ni ka ndututu taka ga apóstol un naa da. Ti ni ka jani da jnuꞌun nava ni ka kaꞌan sutu ka kuñaꞌnu un jiin taka ga chaa ka kuñaꞌnu un nuu da naa da. 24 Ni ka jinisoꞌo taka ga chaa un jnuꞌun ni ka kaꞌan da, taka da ni ka nakanajaa da Yandios, ti ni ka kachi da:
―Niꞌin Yandios kuu ja taꞌu jniñu nuu na naa na. Ni saꞌa ni andɨvɨ, ñuyɨvɨ, jiin mar, jiin taka ja iyo ñuyɨvɨ, jiin andɨvɨ. 25 Undi najanaꞌan ni jaꞌa ni Espíritu Santo nuu David, chaa ni junukuachi nuu ni. Ti jiin inijnuni Espíritu Santo ni kachi da:
Ni ka ndututu chaa ka kuñaꞌnu tɨjnɨ nación ja ka kuni kanaa jiin Seꞌe Yandios, ya kuu Cristo.
Ti suni yɨvɨ Israel ka nduniꞌin ini, ko tu ka jini na jnuꞌun ka kaꞌan.
26 Ni ka ndututu chaa ka kuñaꞌnu tɨjnɨ nación.
Ka kuni kanaa jiin ni, Yandios jiin Seꞌe ya Cristo, ya ni taji ya ja na taꞌu jniñu ñaꞌnu un, ni kachi David.
Kachi tutu.
27 Ñuu jaꞌa ni ka ndututu Herodes, jiin Poncio Pilato, jiin taka chaa vekoyo ɨnga nación, jiin yɨvɨ Israel, ti ni ka skejnaꞌan da jnuꞌun ja na kuū Jesús, ti ni ka jaꞌni da Seꞌe ii ni Jesús, ya junukuachi nuu ni, ya ni taji ni ja na taꞌu jniñu ñaꞌnu nuu nɨ tuꞌu ja iyo. 28 Yukan ni ka saꞌa da, chi undi janaꞌan ni kachi ni ja siaꞌan koo. 29 Ti vijna ndeꞌe ni, niꞌin Yandios kuu ja taꞌu jniñu nuu na naa na. Ka kuni siuꞌu yɨvɨ saña. Kuaꞌa ni jnuꞌun ndee ini saña naa na, chi ka junukuachi na nuu ni. Tu kuaꞌa ni jnuꞌun ja siuꞌu yɨvɨ saña naa na. Ti siaꞌan na kundee ini na kaꞌan na jnuꞌun ni. 30 Ti suni kachi ni ja na nduvaꞌa yɨvɨ ka kuꞌu, saꞌa na naa na. Ti kachi ni ja na koo tɨjnɨ ga jniñu ñaꞌnu, nava na kuni yɨvɨ taka jniñu saꞌa Jesús, Seꞌe ii ni, ya junukuachi nuu ni ―siaꞌan ni ka nakanajaa taka apóstol un Yandios.
31 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka nakanajaa da Yandios, ti ni jnaa veꞌe nuu kaꞌiin da un. Ti hora jña ni ka niꞌin da Espíritu Santo, ti ni ka kundee ini da ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios.
Taka ndajniñu kuu jaku tendɨꞌɨ da
32 Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun Jesús ni ka ndu ɨɨn nuu ini i. Ti nau ndajniñu ka ñavaꞌa ɨɨn ɨɨn i, yukan kuu ja kuu taka i. 33 Ni ka ndundee ini taka apóstol un, chi taka yɨvɨ ni ka kandixia jnuꞌun Jitoꞌyo Jesús, ka chindee jnaꞌan. Ni ka siin apóstol un ka kaꞌan da ja ni nandoto Jesús. Ti uu ga yɨvɨ un ka kuu vaꞌa ini nuu da naa da. 34-35 Taka chaa ni ka kandixia un, tu ni ka jnaꞌan da nundoꞌo, chi taka da ka chindee jnaꞌan da. Nu ka ñavaꞌa da ñuꞌun xi veꞌe, ka xiko da ti ka nakuaꞌa da xuꞌun nuu apóstol. Ti apóstol un ka tejnaꞌan da nasa ka nandɨꞌɨ ɨɨn ɨɨn da naa da.
36 Siaꞌan ni saꞌa ɨɨn chaa ni nani José. Ti apóstol un ni ka na skonani da Bernabé, chi ni jaꞌa da jnundee ini apóstol un naa da. Ni kaku da ñuu nani Chipre, ti ni kuu jnaꞌan da jiin familia Leví, chaa ni kuu sutu nuu Yandios najanaꞌan. 37 Ni xiko da ñuꞌun da, ti ni nakuaꞌa da xuꞌun nuu apóstol.
Nava ni jnaꞌan Ananías jiin Safira