14
Pablo jiin Bernabé ni jakoyo da ñuu Iconio. Ni ka kɨvɨ da veñuꞌun nuu ka skuaꞌa chaa Israel. Yukan ni ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ kaꞌiin un. Yukan kuu ja ni ka kejaꞌa yɨvɨ ni ka kandixia i jnuꞌun Jesús. Ni ka kandixia yɨvɨ Israel jiin yɨvɨ ɨnga nación, ti ni ka kuu kuaꞌa yɨvɨ un. Tɨjnɨ yɨvɨ Israel kaꞌiin un ni ka ñusoꞌo jnuꞌun ni kaꞌan Pablo, ko tu ni ka jandatu, ti ni ka skaꞌan da yɨvɨ ɨnga nación ja na kaꞌan kueꞌe da sɨkɨ yɨvɨ ka kandixia un. Yukan kuu ja ni kunchuku Pablo jiin jnaꞌan da tɨjnɨ kɨvɨ ñuu Iconio un. Tu ni ka yuꞌu da kachi da ja kundaꞌu Yandios yɨvɨ naa i. Ti Yandios ni jaꞌa jniñu ñaꞌnu nuu da naa da ja na saꞌa da jniñu ñaꞌnu. Yukan kuu ja ni saꞌa Yandios nava na chaku ini yɨvɨ ñuu un ja jandaa kuu ja ka kaꞌan da jnuꞌun ya. Ti yɨvɨ Iconio un ka ñuu sava. Sava kajiin jiin chaa Israel, ti sava kajiin Pablo jiin Bernabé. Tɨjnɨ chaa Israel jiin chaa ɨnga nación, jiin chaa ñaꞌnu un ni ka kejaꞌa ka ndoꞌo kueꞌe ini ja kuaꞌa yuu sɨkɨ da maa da. Yukan ti ni ka jini Pablo jiin jnaꞌan da. Ni ka kee da kuankoyo da ñuu Likaonia. Ni jakoyo da ñuu Listra, ti sa ni ka yaꞌa da ñuu Derbe. Kuankoyo da taka ga ñuu yukan, ti ka kaꞌan da jnuꞌun Jesús.
Ni ka jaꞌa da yuu sɨkɨ Pablo ñuu Listra
Ñuu Listra yukan kancha ɨɨn chaa tɨkuku, chi siaꞌan ni kaku da. Yukan kuu ja tu kuu kaka da. Ni jinisoꞌo da jnuꞌun kaꞌan Pablo. Ni ndeꞌe vaꞌa Pablo nuu chaa tɨkuku un, ti ni jini Pablo ja ni kandixia chaa un, ti kuni da nduvaꞌa da. 10 Yukan ti jiin tachi niꞌin ni kachi Pablo nuu da:
―¡Ndokuñɨ ndaa jiin sɨꞌɨn ra! ―ni kachi da.
Yukan ti uni ni kanda chaa un ti ni kejaꞌa da jika da. 11 Ni ka jini yɨvɨ un nava ni saꞌa Pablo, ti ni ka kejaꞌa ka kanajiin, ti ka kaꞌan:
―¡Ni ka kuun Yandios nuu kaꞌiin yo jaꞌa, ti kanda nanu kanda yoꞌo naa yo. Ti yoꞌo chi yɨvɨ ka kuu yo! ―ni ka kachi yɨvɨ un. (Siaꞌan ni ka kaꞌan da nuu yuꞌu ka kaꞌan yɨvɨ Likaonia.)
12 Ni ka kachi da ja Bernabé ni kuu Júpiter, ti Pablo ni kuu Mercurio, chi maa da kuu ja ni kaꞌan. Siaꞌan ni ka kaꞌan da, chi ja ni ka nchañuꞌun da Júpiter jiin Mercurio. 13 Yuꞌu ñuu un iyo ɨɨn veñuꞌun nuu ni ka nchañuꞌun yɨvɨ un Júpiter. Yukan ti sutu Júpiter, ni yɨndaꞌa da xndɨkɨ jiin corona ita. Ti kuni sutu jiin yɨvɨ ñuu un kaꞌni da tɨjnɨ xndɨkɨ ja soko da tɨ nuu Pablo jiin Bernabé, chi ka ndoꞌo ini da ja maa da ka kuu uu santu. 14 Yukan ti ni ka jini apóstol, Bernabé jiin Pablo ja ka kuni yɨvɨ un kunchañuꞌun i maa da naa da. Ni ka kejaꞌa da ka jaꞌncha da saꞌma da, chi ni ka kuu kuiꞌya ini da. Ni ka kanajiin da, ti ni kachi Pablo:
15 ―Roꞌo naa ra, tu vaꞌa ja ka saꞌa ra siaꞌan. Suni yɨvɨ ka kuu ri. Kaꞌan ri nuu ra naa ra ja na xndoo ra jniñu ka saꞌa ra, chi tu kaxan. Kaꞌan ri jiin ra ja na kandixia ra nuu Yandios chaku, chi maa ya ni saꞌa taka ja iyo. Ni saꞌa ya andɨvɨ, ñuyɨvɨ jiin mar. 16 Undi janaꞌan ni jaꞌa ya jnuꞌun ja na saꞌa yɨvɨ nasa kuu ini. 17 Ko Yandios ni stuu ya maa ya nava kaa ya, chi ni saꞌa ya jniñu vaꞌa ja kuu tendɨꞌɨ yɨvɨ. Ni saꞌa ya ja na kuun sau, ni saꞌa ya ja na kuu jniñu ka saꞌa yɨvɨ taka kuiya, ja ni jaꞌa ya ja kuu chaku yɨvɨ nava na koo sɨɨ ini i. Yukan kuu ja ni saꞌa Yandios ja kuu yo naa yo ―ni kachi Pablo.
18 Siaꞌan ni kaꞌan Pablo, ko yɨɨ sa ni kuu ni jasɨ da ja kaꞌni yɨvɨ un xndɨkɨ ja soko nuu da, chi ka kuni kunchañuꞌun da maa da naa da.
19 Yukan ti yɨvɨ ñuu Antioquía ni chakoyo nuu kaꞌiin Pablo jiin chaa ka jika jiin da. Suni chakoyo chaa Israel kanchuku ñuu Iconio, ni ka skaꞌan da yɨvɨ Listra un, ti ni ka kejaꞌa ka kuɨtɨ ini nuu Pablo jiin jnaꞌa da. Yukan ti ni ka jaꞌa yuu sɨkɨ Pablo, ti ni jiꞌi nuu da. Yukan ti ni ka ñuꞌun da Pablo undi yuꞌu ñuu un, chi ni ka ndoꞌo ini ja ni jiꞌi da. 20 Yukan ti yɨvɨ ni ka skuaꞌa jiin Pablo un ni chakoyo da nuu katuu da, ti hora jña ni ndukaji ini da ti ni ndoko da. Ni ndokuɨñɨ da, ti ni ndɨvɨ tuku da ñuu un. Ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ti kuaꞌan da jiin Bernabé ichi ñuu Derbe. 21 Yukan ni ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios, ti kuaꞌa xaan yɨvɨ un ni ka kandixia jnuꞌun Jesús. Ni ka kee da yukan, ti ni ka nandeokuñɨ tuku da ñuu Listra. Ti ni ka nayaꞌa tuku da ñuu Iconio, ti ni najakoyo da ñuu Antioquía. 22 Yukan ni ka jaꞌa da jnundee ini yɨvɨ ka kandixia un, ti ni kachi Pablo:
―Kandixia nɨ ini nɨ añu ra Jesús naa ra. Tendɨꞌɨ yo koo nundoꞌo, ko siaꞌan ti na jakoyo yo ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu ―ni kachi Pablo.
23 Taka ñuu nuu ni ka yaꞌa da un ni ka nduku da chaa nchañuꞌun Jesús un, ti ni ka jaꞌa da jniñu nuu da. Ni ka iyo ndicha yɨvɨ un, ti ni ka jikantaꞌu da nuu Yandios, ti sa ni kachi Pablo nuu da:
―Ja ni ka kandixia ra Jesús naa ra, ti maa ya kuu ja koto roꞌo naa ra ―ni kachi da.
Ka nandeokuñɨ Pablo jiin Bernabé ñuu Antioquía
24 Yukan ti ni ka nayaꞌa da ñuu Pisidia, ti ni najakoyo da ñuu Perge nuu yɨndaꞌa Panfilia. 25 Suni ni ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios yukan, ti sa kuankoyo da ñuu Atalia. 26 Yukan ni ka kɨvɨ da barco, ti kuankoyo da ñuu Antioquía nuu ni ka kee da un. Yukan ni kuu undi nuu nu ni ka jikantaꞌu yɨvɨ nuu Yandios ja na chindee ya Pablo jiin chaa ka jika jiin da taka nuu kinkoyo da. Ni ka nandeokuñɨ da yukan, chi ja ni ndɨꞌɨ jniñu da ni ka saꞌa da. 27 Ni jakoyo da ñuu un, ti ni ka nastutu da taka yɨvɨ ka kandixia un, ti ni jani da jnuꞌun nava ni chindee Yandios nuu da. Ni ka kachi da nuu yɨvɨ un:
―Ja ni chindee Yandios ja yɨvɨ ɨnga nación, suni na kandixia i Jesús ―ni kachi da.
28 Yukan ti naꞌan ni kunchuku Pablo jiin Bernabé jiin yɨvɨ ka kandixia un.
Ni ka ndututu yɨvɨ ka kandixia ñuu Jerusalén