24
Ni yaꞌa uꞌun kɨvɨ, ti Ananías, ɨɨn sutu kuñaꞌnu ga, ni jaa ñuu Cesarea jiin sava chaa ñaꞌnu Israel. Suni ni chaa ɨɨn chaa nani Tértulo, ti jniñu da kuu ja kaꞌan da jaꞌa ɨnga yɨvɨ nuu juzgado, ti iyo ɨɨn nuu ini da jiin chaa ka kankuachi jaꞌa Pablo. Ni kachi da nuu Félix ndoo ni saꞌa Pablo. Siaꞌan ni kuu, ti Félix ni taꞌu da jniñu ja na keniꞌin soldado un Pablo. Yukan ti Tértulo, ni kejaꞌa kankuachi da jaꞌa Pablo nuu Félix, ti ni kachi da:
―Kutaꞌu yo nuu ni, niꞌin chaa ñaꞌnu, ni kukuee ti ni kuu kanchuku yo. Chi jini vaꞌa ni ja kuan kuñaꞌnu taka ñuu yo. Ti tendɨꞌɨ saña naa na ka jikantaꞌu na nuu Yandios ja kuu maa ni, ti ka nakuaꞌa na ja yɨñuꞌun nuu ni, chaa kuñaꞌnu Félix. Ti kuee saꞌa ini ni, ti kunsoꞌo ni jnuꞌun kaꞌan na, tu kukuee yo, chi ndee kuee ini ni. Ni ka jini na ja chaa jaꞌa tundo kuu kuɨtɨ da. Nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ ni skaꞌan da yɨvɨ Israel. Kuu da ɨɨn ni xini jiin ja ni nani Jesús, chaa ñuu Nazaret. Ti undi ni kuni kusɨkɨnchaa da veñuꞌun kaꞌnu na, ti ni ka jnɨɨ na da presu, ti ni ka kankuachi na jaꞌa da nava iyo ley na naa na. Ti chaa yɨndaꞌa soldado ñuu Lisias ni kɨvɨ da, ti ni kenchaa da Pablo nuu na naa na. Chaa un ni taꞌu jniñu ja na kii kankuachi na jaꞌa Pablo undi nuu ni. Kuu kajnuꞌun ni da, ti kuni ni na sɨkɨ kankuachi na jaꞌa da ―siaꞌan ni kaꞌan Tértulo.
Ti suni siaꞌan ni ka kaꞌan tendɨꞌɨ chaa Israel un ja siaꞌan ni kuu ndixia nava kaꞌan Tértulo. 10 Yukan na ti chaa kuu gobernador un, ni saꞌa da seña nuu Pablo ja na kaꞌan da, ti Pablo ni kaꞌan da:
―Kusɨɨ ini na, chi niꞌin kunsoꞌo ni jnuꞌun kaꞌan na, chi jini na ja tɨjnɨ kuiya ni taꞌu ni jniñu nuu nɨ tuꞌu ñuu jaꞌa. 11 Ti niꞌin kuu nduku jnuꞌun ni, ti kuni ni ja sa uxi uu kɨvɨ ni jaa na Jerusalén, ja na chiñuꞌun na Yandios. 12 Tu ni saꞌa na ni ɨɨn jniñu ja tu iyo vaꞌa ini veñuꞌun kaꞌnu un, ni ini veñuꞌun kuachi, nuu suni ni ka nchañuꞌun yɨvɨ Israel, ni ɨnga ñuu un. 13 Yɨvɨ jaꞌa tu kachi da nuu ni nu ndoo ni saꞌa na ja kankuachi da jaꞌa na vijna.
14 Jaꞌa kuu jnuꞌun kaꞌan na jiin ni. Nchañuꞌun na Yandios. Ti Yandios un kuu yaa ni ka nchañuꞌun yɨvɨ janaꞌan. Kandixia na taka jnuꞌun ni chiso Moisés ja kuu ley yo. Suni kandixia na taka jnuꞌun ni chiso chaa ni ka kaꞌan ja kuu Yandios. Nchañuꞌun na Yandios nava ni kachi Jesús, ko ka kaꞌan chaa Israel jaꞌa ja tu vaꞌa ichi ni xnaꞌan Jesús. 15 Suni kandixia na ja nandoto ndɨyɨ nanu ka kandixia chaa Israel jaꞌa. Yɨvɨ vaꞌa nuu Yandios, nandoto i ti yɨvɨ tu ni ni saꞌa jniñu vaꞌa nuu Yandios, suni nandoto i. 16 Yukan kuu ja nɨnɨ nduku na ichi vaꞌa, chi kukuee kancha na ja kuu nuu Yandios, ti suni ja kuu nuu yɨvɨ naa i.
17 Tɨjnɨ kuiya ni yaku na ɨnga nación, ti ni nandeokuñɨ na ñuu Jerusalén ja na nakuaꞌa na xuꞌun nuu yɨvɨ ndaꞌu, ja ni ka kekoo yɨvɨ uu ga ñuu un. 18 Kɨvɨ ni kunde na Jerusalén, ni jaꞌan na ini veñuꞌun kaꞌnu un, ja na siuku na nava ka saꞌa ni. Tu ni kaꞌiin kuaꞌa yɨvɨ, ni tu ni skaꞌan na yɨvɨ un. Ti nɨ kande na ini veñuꞌun un, ti ni ka jini sava chaa Israel ka yɨꞌɨ ñuu Asia saña. 19 Ti na kachi na ja chaa yukan kuu ja kikoyo undi jaꞌa, ja na kankuachi da jaꞌa na, nu ndoꞌo ini da ja ni saꞌa na kuachi. 20 Ti tu ni chakoyo ni ɨɨn da. Ja yukan kuu ja chaa jaꞌa na kachi da nuu nau ɨɨn kuachi niꞌin ni saꞌa na, ti ja ni ka xndichi da saña na ni kundichi na nuu ka ndututu kaꞌnu chaa Israel. 21 Tu ni ka niꞌin da ni ɨɨn kuachi sɨkɨ na, ko nu suu ja ni kaꞌan jaa na nuu da naa da nu junta un, ti kachi na: “Vijna ti ka chakuachi ni saña, chi kandixia na ja nandoto ndɨyɨ.” Siaꞌan ni kachi na nuu da ―kachi Pablo.
22 Nu ni jini vaꞌa Félix nava ka kandixia yɨvɨ Jesús. Yukan na ti ni kachi da jiin chaa un naa da:
―Iyo vaꞌa siaꞌan ni, ti kuu kinkoyo ra vijna. Xnakan na chaa yɨndaꞌa soldado Lisias, ti sa na ndeꞌe yo nasa saꞌa yo jiin jniñu jaꞌa ―ni kachi da.
23 Yukan na ti Félix, ni taꞌu da jniñu nuu capitán un ja na kundito da Pablo, ti na kuu kee da tɨꞌlɨ, ti na kuu kɨvɨkoyo sava chaa ka kuu jnaꞌan Pablo, ja na kin ndeꞌe da chaa.
24 Nu ni yaꞌa tɨjnɨ kɨvɨ, ti ni jaa tuku Félix jiin ñasɨꞌɨ da Drusila. Ñaꞌan yukan kuu ɨɨn ñaa ñuu Israel. Yukan ti ni kana da Pablo. Ni ñusoꞌo Félix jnuꞌun ni kaꞌan Pablo nava ka kandixia yɨvɨ jnuꞌun Jesús. 25 Ni kaꞌan Pablo ja na kaka ndaa yo nuu Yandios. Suni ni kachi da ja na koto vaꞌa yo maa yo ja tu saꞌa yo jniñu ja tu vaꞌa. Suni ni kachi da ja jaa ɨɨn kɨvɨ xndichi Yandios ñuyɨvɨ. Siaꞌan ni kachi Pablo nuu da. Yukan na ti ni yuꞌu Félix, ti ni kachi da jiin Pablo:
―Kuaꞌan vaꞌa ga, ti ɨɨn kɨvɨ kukuee sa na kaꞌan tuku yo ―ni kachi da.
26 Félix kuni da ja na kuaꞌa Pablo xuꞌun nuu da ti sia da chaa. Yukan kuu ja tɨjnɨ jinu kana da Pablo ja na kaꞌan da jiin da. 27 Siaꞌan ni kuu undi uu kuiya, ti Félix ni kee da ja ni kuu da gobernador. Kuni da ja na kendo vaꞌa da jiin chaa Israel, ti ni xndoo da presu Pablo. Siaꞌan ni kuu, ti ni kɨvɨ Porcio Festo kuu da gobernador ñuu un.
Kandichi Pablo nuu Festo