27
Nu ni ka ndoꞌo ini da ja taji da saña undi Italia, nuu kancha César, Pablo jiin uu ga presu, ni nakuaꞌa da chaa nuu ɨɨn chaa ni nani Julio, ja yɨndaꞌa da soldado batallón Augusto. Saña Lucas, suni kuaꞌan na jiin da naa da. Aristarco, ɨɨn chaa Tesalónica ja kuu ɨɨn ndañuu Macedonia, suni kuaꞌan da jiin na. Ni ka kɨvɨ na ɨɨn barco ja ni chaa ñuu Adramitio. Kuni kiꞌin barco un taka ñuu yuꞌu mar ja ka kuu ñuu Asia. Siaꞌan ni kuu, ti kuankoyo na. Ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ti ka jaa na ñuu Sidón. Julio ni kundaꞌu ini da Pablo, ti ni jaꞌa da jnuꞌun ni jaꞌan Pablo nuu chaa mani da jiin ja kanchuku da ñuu un, ti yukan ni ka jaꞌa da nuu Pablo taka ja nandɨꞌɨ da. Yukan ti ka kɨvɨ tuku na barco. Kuankoyo na ti ni kendo na ñuu Sidón. Ni ka yaꞌa na ñuu Chipre, ja ni kendo ichi sajni, chi kee xaan tachi ɨnga ñuu un. Ni ka yaꞌa na sava nuu mar un, ti ni ka yaꞌa na yajni costa ñuu Cilicia jiin Panfilia, ti ni ka jaa na ñuu Mira, ja kuu ɨɨn ndañuu Licia. Ñuu Mira yukan ni niꞌin chaa yɨndaꞌa soldado un ɨnga barco ñuu Alejandría, ja kiꞌin undi Italia. Yukan ti ni kachi capitán un ja na kɨvɨkoyo na ini barco un. Yukan ti ni ka kee na kuankoyo na. Tɨjnɨ kɨvɨ kuee xaan ni ka jika na. Kuaꞌa xaan nundoꞌo, ti sa ni ka jaa na ñuu Gnido. Ti tukaa ni siin ga barco un ichi kuaꞌan, chi kee xaan tonto tachi. Yukan ti ni ka yaꞌa na yajni ñuu Salmón, ni ka yaꞌa na yajni costa ñuu Creta. Siaꞌan ni ka yaꞌa na, chi tukaa kee xaan tachi yukan. Ti yɨɨ xaan nu ni ka siin na nɨ kani costa un, ti ni ka jaa na yajni ñuu Lasea nuu nani “Ka kendo vaꞌa barco.” Ni kaꞌiin na tɨjnɨ kɨvɨ yukan. Tukaa ni kuni siin barco un, chi ja ni nasama yoo ja kee xaan tachi. Ja ni yaꞌa kɨvɨ viko ja ni ka iyo ndicha ini yɨvɨ Israel, ti kɨvɨ un tukaa ga ni jika barco, chi sandau kekaꞌnu nuu mar un. Yukan kuu ja ni xndaku Pablo nuu chaa un, 10 ti ni kachi da:
―Ñani naa ni, ndoꞌo ini na ja nu na siin yo, ti koo xaan yo nundoꞌo. Xnaa yo carga ndiso barco jaꞌa, ti suni kuu xnaa yo maa barco jaꞌa, ti suni undi maa yo naa yo ―ni kachi Pablo.
11 Ti chaa yɨndaꞌa soldado un tu ni chunsoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan Pablo, ti ni jandatu ga da nuu capitán barco un jiin nuu chaa xiin barco un, ti tu ni ka chunsoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan Pablo. 12 Ti barco un, tu kuu kendo vaꞌa un, chi kuun xaan sau ja kuu viko sau, ti kee xaan tonto tachi kɨvɨ un. Yukan ti ni ka ndoꞌo ini da ja iyo vaꞌa ga nu na kinkoyo da ichi, ti ka ndoꞌo ini da ja kiꞌin da undi Fenice, ɨɨn puerto ja kendo ñuu Creta. Ka ndoꞌo ini da ja iyo vaꞌa ga puerto un, chi saꞌa vijin xaan, tu kee xaan tachi, ti puerto kendo ichi nuu kaña ndikandii.
Kee tachi sau xaan nuu mar
13 Yukan ti ni kejaꞌa kee ɨɨn tachi vita ichi vee. Ti ka ndoꞌo ini da ja kuu siin da ichi kuankoyo da. Ka kee da kuaꞌan da. Ni ka yaꞌa da yajni costa ñuu Creta. 14 Ko tu ni ka jika kuaꞌa da, ti ni kejaꞌa kee ɨɨn tachi xaan ichi nenu ñuu Creta. Kee xaan tachi nuu kuaꞌan barco un. Kuu ɨɨn tachi ja vaji ichi nuu kaña ndikandii, kachi yɨvɨ un. 15 Tukaa ni kuni siin barco un, chi kee xaan tachi nuu kuaꞌan barco un, ti ni nachindaꞌa ichi jata. 16 Siaꞌan ni kuu, ti ni ka yaꞌa na yajni ɨɨn ñuu lulu nani Clauda. Tu ni kee xaan tachi nu ni ka yaꞌa na yukan. Barco un ñuꞌun ɨnga barco lulu. Ni ka jista da barco lulu un, ti ni ka na chondee na ini barco kaꞌnu un, ko niꞌin iyo ja saꞌa yo jniñu un. 17 Siaꞌan ni kuu, ti chaa un ni sakutu da barco kaꞌnu un jiin yoꞌo kaꞌnu, ti ni ka juꞌni da. Ni ka ndoꞌo ini da ja tu teꞌnde barco un. Yukan ti ni ka kejaꞌa ka yuꞌu da ja kin kaninchaa barco un maa nuu ñɨtɨ un ja ni xndaa nducha mar un. Yukan ti ni ka nasinu da manta kaꞌnu un, chi chii manta un kani tachi, ti chindaꞌa i barco un kuaꞌan. Ti ni ka sia da maa da kuankoyo da jiin tachi un. 18 Ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ni ka kejaꞌa ka skaña da ndajniñu ñuꞌun ini barco un nuu nducha, chi tachi sau un saꞌa ja kanda barco un nuu mar. Ti siaꞌan ni ka saꞌa da ja na nduñama barco un. 19 Ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ti ni ka skaña na taka ndajniñu ja jajniñu maa barco un. 20 Tɨjnɨ xaan kɨvɨ tu ni ka jini na ndikandii, ni tu ni ka jini na chuxini. Siaꞌan ni kuu, ti ni ka kejaꞌa ka ndoꞌo ini na ja tukaa kendajiyo na, chi kee xaan tonto tachi, ti kuun xaan tonto sau.
21 Tɨjnɨ xaan kɨvɨ tukaa ni ka yee na staa. Yukan kuu ja Pablo ni kejaꞌa kaꞌan da jiin da:
―Tendɨꞌɨ niꞌin naa ni, tu ni ka chunsoꞌo ni jnuꞌun ni kachi na nuu ni, na ni kaꞌiin yo ñuu Creta. Tu ni iyo vaꞌa ja ni ka kee ni ñuu Creta. Yukan kuu ja kandoꞌo kanene yo vijna, ti ni ka xnaa yo taka ndajniñu yo. 22 Ko vijna na kachi na jiin ni ja koto xndiꞌi yo ini yo. 23 Ja ka jini ni ja saña junukuachi na nuu Yandios, ti saꞌa na jniñu nava kuni maa ya. Jakuaa vijna ni taji ya ɨɨn tajnu ya nuu na, 24 ti ni kachi tajnu un nuu na: “Koto yuꞌu ra, roꞌo Pablo. Nɨnɨ kuu ja kin kaꞌan ra jiin César. Ni kachi Yandios ja chindee ya roꞌo. Nama ya roꞌo jiin taka chaa kaꞌiin barco jaꞌa, ti ni ɨɨn da tu kuū”, ni kachi tajnu un. 25 Yukan kuu ja na kachi na jiin ni ja tu xndiꞌi ni ini ni naa ni, taka yo naa yo. Saña kandixia na Yandios. Jini na ja siuku ya nava ni kachi tajnu ya jiin na. 26 Barco jaꞌa kin kaninchaa maa nuu ɨɨn ñuꞌun kendo maꞌñu mar jaꞌa ―ni kachi da.
27 Ni kuu xiaꞌun kɨvɨ sa ni ka jankoyo na. Ti ɨɨn jakuaa kuaꞌan barco un nuu mar Adria, ti ndanu ndenu barco un kuaꞌan jiin tachi un. Ja yajni ñúú, ti chaa ka sajniñu jiin barco un, ni ka ndoꞌo ini da ja kuan kuyajni na nuu ñuꞌun. 28 Yukan kuu ja ni ka kejaꞌa da ka chikuaꞌa da nasa kunu ñuꞌun nducha nuu ka jaꞌan na, ti ni ka jini da ja iyo oko xiaꞌun ɨɨn metro. Ni ka jika na tɨꞌlɨ ga, ti ni ka chikuaꞌa tuku da nducha un, ti ni ka jini da ja iyo oko uxia metro ja kunu. 29 Ni ka yuꞌu xaan da ja jakuꞌun barco un jiin yuu, ti kuu kueꞌe. Ja yukan kuu ja ni ka nasinu da kuun kaa nuu nducha ichi jata barco un. Kaa un saꞌa ja tukaa kaka barco un. Ti chaa un ni ka ndɨꞌɨ xaan ini da, ti ka ndatu da ja na kundijin ɨnga kɨvɨ. 30 Yukan ti chaa ka saꞌa jniñu jiin barco un, ka kuniꞌin barco lulu un nuu nducha, chi ni ka kachi da ja siaꞌan na sinu da kaa ichi nuu barco un, ko ni ka xndaꞌu da. Ni ka saꞌa da siaꞌan ja ka kuni nama da maa da. 31 Yukan ti Pablo ni kejaꞌa kaꞌan da jiin chaa jiin nuu tendɨꞌɨ soldado da, ti ni kachi da:
―Nu tu kendo chaa un nuu barco jaꞌa, tu kuu nama yo maa yo ―ni kachi da.
32 Yukan na ti soldado un ni ka jaꞌncha da yoꞌo yɨndaꞌa barco lulu un, ti ni ka sia da kuaꞌan nuu nducha un. 33 Nu kuan ndii, ti ni kachi Pablo jiin da naa da:
―Kaji ni naa ni tɨꞌlɨ ndoo iyo. Vijna ni kuu xiaꞌun kɨvɨ ja tukaa ni ka yee ni staa, ni tu ni kuu kusu ni tɨꞌlɨ naa ni. 34 Yukan kuu ja na kachi na nuu ni ja kaji ni tɨꞌlɨ ja na ja naniꞌin ini ni tɨꞌlɨ, ti na kuu sucha ni naa ni. Siaꞌan ti sa kuu nama ni maa ni naa ni, chi ni ɨɨn yo tu kondoꞌo vasu tɨꞌlɨ ―ni kachi Pablo.
35 Ni ndɨꞌɨ kaꞌan Pablo jnuꞌun un, ni kiꞌin da ɨɨn staa stila, ti tendɨꞌɨ da ni ka jini ja ni nakuantaꞌu Pablo nuu Yandios. Ni jaꞌnu sava da staa stila un, ti ni kejaꞌa da yaji da. 36 Yukan ti tendɨꞌɨ chaa un ni ka kundee ini da, ti ni ka yee da tɨꞌlɨ. 37 Kaꞌiin uu ciento uni xiko xiaꞌun ɨɨn yɨvɨ ini barco un. 38 Ni ka yee da undi ni ka ndutu chii da. Yukan ti ni ka skaña da triu nuu nducha un ja na nduñama barco.
Kekaꞌnu barco
39 Ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ti ni ka jini da ja kuan kuyajni ñuꞌun un, vasu tu ni ka nakuni da naa ñuu kuu. Ni ka jini da yuꞌu mar un nuu ñuꞌun naꞌin nducha, nuu vita xaan ñɨtɨ yuꞌu mar un. Ni ka kinyɨɨ da nu kuu tuꞌva barco undi yukan. 40 Yukan ti ni ka sia da kaa ka yɨndaka barco un, ti ni ka sia da kuaꞌan nuu mar. Ti ni ka ndaji da yoꞌo ndikun tabla ja yɨndaꞌa nuu barco. Ni ka ndokani tuku da manta ichi nuu barco un, chi tachi un saꞌa ja na kiꞌin tuku barco un ichi yuꞌu mar. Siaꞌan na ti kuantuꞌva barco undi yuꞌu mar. 41 Jaku ni ga ti yaꞌa barco un undi nuu ñuꞌun naꞌin nducha un, ti ni jakoto nuu ni ndututu ñɨtɨ un, ti niꞌin xaan ni jakoto xini barco un, ti tukaa ni kuni kanda. Ichi jata barco un ni kejaꞌa jnaꞌnu ja niꞌin kaninchaa nducha un chii. 42 Tɨjnɨ soldado un ka kuni kaꞌni da taka presu un, nava tu sucha da nuu nducha un, ti jaa da nuu yɨꞌɨ ñuꞌun, ti kunu da kiꞌin da. 43 Chaa yindaꞌa soldado un tu ni kuni da ja kuū Pablo. Yukan kuu ja tu ni jaꞌa da jnuꞌun ja kaꞌni soldado un taka presu un. Ti ni taꞌu da jniñu ja tendɨꞌɨ chaa ka jini sucha, na ndava da nuu nducha un, ti na sucha da kiꞌin da undi nuu yɨꞌɨ ñuꞌun yuꞌu mar un. 44 Suni ni kachi da ja uu ga da na kinkoyo da sɨkɨ tabla, xi sɨkɨ ɨɨn pedazo maa barco un. Siaꞌan ni ka kundee da ni ka nama da maa da, ti ni ka jaa da nuu yɨꞌɨ ñuꞌun undi yuꞌu mar un.
Kande Pablo ñuu Malta