5
Taka roꞌo yɨvɨ riku, kunsoꞌo vaꞌa jnuꞌun kaꞌan ruꞌu Santiago, na xndaku ri nuu ra naa ra vijna. Koto nduvixi ini ra. Roꞌo yɨvɨ riku, ja ka ñavaꞌa ra kuaꞌa ndajniñu, vasu ka kuu vixi ini ra sɨkɨ un, ko ja kuan naa taka un, chi tu kuñɨ ja kuu taka kɨvɨ. Ti vasu ñavaꞌa ra kuaꞌa saꞌma vii, ko ja kuan ndɨꞌɨ yaji tikixin, chi tu kuñɨ ja kuu taka kɨvɨ. Ti vasu ñavaꞌa ra kuaꞌa oro jiin plata, ko ja kuan taꞌu skaꞌva, chi tu cuñɨ ja kuu taka kɨvɨ. Ti jiin skaꞌva un kuni ra ja tu ni saꞌa vaꞌa ra jiin xuꞌun ra. Ni ndiyo xaan ini ra ja nakaya ra xuꞌun un, ti jiin yukan ni kukutu kuachi sɨkɨ ra. Ti nanu kandaꞌa ñuꞌun ja xnaa yɨkɨ kuñu yo, suni siaꞌan roꞌo yɨvɨ riku, ja kuan naa ra jiin xuꞌun ra. Jandaa ndixia kuu un vasu ni niꞌin ra kuaꞌa ndajniñu ja ni ndiyo ini ra. Yukan ni saꞌa ra ja chaku ra kɨvɨ ja kuandɨꞌɨ vijna, ko na jaa maa kɨvɨ ti naa ra jiin taka un.
Na kachi ri nuu ra, roꞌo yɨvɨ riku, sɨkɨ chaa ni jaꞌncha triu ra, tu ni chaꞌu vaꞌa ra yaꞌu da. Ti kuachi un kana nuu Yandios. Ti jandaa ndixia kuu ja jinisoꞌo ya un, chi maa ya kuu Tata yo Yandios ja taꞌu ya jniñu nuu nɨ tuꞌu. Ti na kachi ri nuu roꞌo yɨvɨ riku ja tu ñukoo ini ra nuu Yandios. Chaku vaꞌa ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ti saꞌa ra taka ja kusɨɨ ini maa ra. Ko tu chaku ini ra ja suꞌva satuꞌva ra maa ra ja kuu kɨvɨ naa ra. Kuu ra nanu ɨɨn kuɨtɨ neñu ja ndetatu tɨ undi na jaa kɨvɨ kuu tɨ, siaꞌan ka kuu roꞌo yɨvɨ riku. Niꞌin xaan ga iyo kuachi maa ra ansu ja ni kankuachi ra sɨkɨ yɨvɨ vaꞌa, ti undi ni ka jaꞌni ra i, vasu tu ni iyo nau sɨkɨ kuu ja ni ka jaꞌni ra i.
Jnuꞌun ja niꞌin yo jnundee ini
Ñani, nusa ti na niꞌin ra jnuꞌun ndee ini ja kundatu ra undi kɨvɨ na ndenda maa Jitoꞌo. Saꞌa yo nanu ja yukan kuu nanu ka saꞌa taka chaa ka sajniñu da nuu ñuꞌun da, chi kundatu kuee da undi na chaa sau ñaꞌan xi sau kuee, ti sa nakiꞌin da nuni vaꞌa ja kaña nuu itu da. Ti roꞌo ñani, suni siaꞌan kundatu kuee ra undi na jaa kɨvɨ ndenda maa Jitoꞌo. Koto xndiꞌi ra ini ra, chi suꞌva na niꞌin ra jnuꞌun ndee ini ja kundatu ra ja taji Yandios. Yukan na saꞌa ra ja kundatu kuee ra undi na ndenda maa Jitoꞌo. Koto kaꞌan ra sɨkɨ jniñu ja saꞌa ɨnga ñani jnaꞌan ra kandixia, nava tu kuncha kuachi sɨkɨ ra ja siaꞌan ka kanaa ra jiin ñani jnaꞌan ra. Chi maa ya kuu ja xndichi sɨkɨ kuachi un, chi ja ni kuyajni ndenda ya.
10 Ñani, na kotonchaa yo nasa ni ka saꞌa profeta un, chaa ni ka kaꞌan jnuꞌun vaji nuu Yandios nuu yɨvɨ. Ni ka niꞌin da jnuꞌun ndee ini, ti ni ka kundee da vasu ni ka ndoꞌo xaan da. 11 Ti na kuaꞌa yo ja yɨñuꞌun nuu yɨvɨ ni ka kundee i jiin nundoꞌo un. Nanu yukan ni ka jini ra nasa ni kundee i jiin nundoꞌo un. Chi ni ka jini yo nasa ni ka kundee ini chaa ni nani Job jiin nundoꞌo ni jnaꞌan da na janaꞌan. Ni ka jini ra nasa ni kuu un, chi ni kendo vaꞌa xaan da nu ni ndɨꞌɨ nundoꞌo un ni jnaꞌan da. Ti nava ni saꞌa Jitoꞌo jiin Job, suni siaꞌan kundaꞌu xaan ini ya yoꞌo, ti vaꞌa xaan ini ya jiin yo.
12 Ñani, ja kanuu ga kuu ja koto kaꞌan ra ɨɨn jnuꞌun ja chisojnuꞌun ra nuu yɨvɨ. Koto chisojnuꞌun ra ja andɨvɨ kuu ja kuaꞌa jandaa jaꞌa ra, chi jini vaꞌa yo ja Yandios kancha andɨvɨ un. Ni tu chisojnuꞌun teyɨɨ ra nuu yɨvɨ ɨɨn jnuꞌun ja ñuyɨvɨ jaꞌa kuu ja kuaꞌa jandaa jaꞌa ra. Koto ma kaꞌan ra ni ɨɨn jnuꞌun ja chisojnuꞌun ra ja kanuu ga kuu jnuꞌun ni chisojnuꞌun ra un. Chi nu kaꞌan ra ja kuu, ti yukan ni kaꞌan ra. Ti nu kaꞌan ra ja tuu, ti yukan ni kaꞌan ra. Chi nu na kaꞌan ra jnuꞌun un ja chisojnuꞌun ra, yukan ti nchakuachi sɨkɨ ra kɨvɨ na kundaa kuachi un nuu maa Jitoꞌo.
13 Nu iyo ɨɨn roꞌo ja ndoꞌo nundoꞌo, ti kakantaꞌu ra. Ti nu iyo ɨɨn ra ja kusɨɨ xaan ini, ti na kata ra himno ja na chiñuꞌun ra Yandios. 14 Ti nu iyo ɨɨn ra kuꞌu, ti na kana chaa ka ndiso jniñu ja ka yɨndaꞌa da yɨvɨ ka kandixia. Na chiꞌi da aceite sɨkɨ yɨvɨ kuꞌu un, ti nu ka saꞌa da un na ndakuniꞌin da sɨvɨ maa Jitoꞌo, ja maa ya kuu ja taꞌu ya jniñu un. Ti na kakantaꞌu da jaꞌa yɨvɨ kuꞌu un ja na nduvaꞌa i. 15 Ti nu kandixia i ja saꞌa Jitoꞌo nava jikantaꞌu i, yukan ti nduvaꞌa yɨvɨ kuꞌu un, chi maa Jitoꞌo, nasavaꞌa ya i. Ti nu ndiso i kuachi, ti koo jnukaꞌnu ini Jitoꞌo nuu i. 16 Nu siukan kuu ti nakachi ndaa nuu ñani jnaꞌan ra, ja ni saꞌa ra kuachi sɨkɨ da, ti kakantaꞌu jaꞌa ñani jnaꞌan ra, nava na nduvaꞌa ra sɨkɨ ja ni nchakuachi ra. Chi nu ndɨꞌɨ ini ɨɨn yɨvɨ iyo ndaa ini ja jikantaꞌu i, ti vaꞌa xaan niꞌin jniñu, chi siuku Yandios nava jikantaꞌu i.
17 Ti sɨkɨ ja kakantaꞌu yo, jini yo ja Elías, vasu ni kuñaꞌnu da ja ni kuu da profeta na janaꞌan, ja ni kaꞌan da jnuꞌun vaji nuu Yandios nuu yɨvɨ. Ko suni ni kuu da ɨɨn chaa nanu maa yo. Ti ni jikantaꞌu xaan da ja tu kuun sau, ti tu ni kuun sau uni kuiya jiin iñu yoo. 18 Yukan ti ni jikantaꞌu tuku da, ti ni nchaa sau, ti ni nakuaꞌnu tuku taka ja iyo nuu ñuꞌun.
19 Ñani, nu ɨɨn ra ni xndoo ichi ndaa Yandios, ti nu ɨnga ra nachuꞌun ichi jnaꞌan ra, 20 yukan ti kuni ra ja nachuꞌun ichi vaꞌa ra chaa ni kɨvɨ nduu nuu kuachi, chi ni nama ra da ja ni jnaꞌnu ndatu da niku. Ti yukan iyo jnuꞌun kaꞌnu ini Yandios nuu kuachi ni saꞌa da. Ti siaꞌan na koo.