5
Ti ɨɨn kɨvɨ kande Jesús yuꞌu lago Genesaret. Ti ni ka kututu yɨvɨ kuaꞌa xaan nuu ya ja undi ka jaxin jnaꞌan i, ja ka kuni kunsoꞌo i jnuꞌun Yandios. Ti ni jini ya ja kaꞌiin uu barco yajni yuu lago un, chi chaa ka jnɨɨ chāká un, ni ka kee da ka nakacha da ñunu da. Ti ni kɨvɨ Jesús ini ɨɨn barco ja xiin Simón, ti ni kaꞌan ya jiin Simón ja na skaka da ɨɨn tɨꞌlɨ barco un na kiꞌin nuu nducha un. Yukan na ti ni nukoo ya nuu barco un, ti undi nuu barco un ni xndaku ya nuu yɨvɨ naa i. Nu ni ndɨꞌɨ ni xndaku ya nuu yɨvɨ un, ti ni kachi ya jiin Simón:
―Kuaꞌan jiin barco jaꞌa undi nuu kunú ga nducha un, ti skuita kaꞌnu ra ñunu ra naa ra chii nducha un, ti niꞌin kuaꞌa ra chāká ―ni kachi ya.
Ti ni kachi Simón:
―Maestro, nɨ niñu ni ka sajniñu na, ko ni ɨɨn chāká tu ni ka niꞌin na. Ko ja kachi maa ni kuu, ti na skuita kaꞌnu na ñunu na nusa ―kachi da.
Ko nu ni ka saꞌa da nava ni kachi Jesús, ti ni ka niꞌin da kuaꞌa xaan chákā ja ni kejaꞌa teꞌnde ñunu da un. Ti ni ka saꞌa da seña nuu uu ga chaa kaꞌiin nuu ɨnga barco da, ja na kin chindee da maa da. Ni ka chindee jnaꞌan da ti ni ka skutu da chāká nuu ndɨnduu barco un, ja kuni kekaꞌnu ni ga chii nducha un. Nu ni jini Simón Pedro ja siaꞌan ni kuu, ni jakunjitɨ da nuu Jesús, ti ni kachi da:
―Vaꞌa ga kuxio ni nuu na Jitoꞌyo, chi kuu na ɨɨn chaa nchakuachi ―ni kachi da.
Chi Simón jiin uu ga chaa kaꞌiin jiin da un, so ni ka saꞌu ini da ja ni ka niꞌin kuaꞌa da chāká ni saꞌa ya. 10 Suni Jacobo jiin Juan, seꞌe yɨɨ Zebedeo, ja suni kaꞌiin da jiin Simón yukan. Suni so ni ka saꞌu ini da. Ko ni kachi Jesús jiin Simón:
―Koto ma xndɨꞌɨ ini ra, chi undi vijna ti tukaa ga jnɨɨ ra chāká, chi ruꞌu na xnaꞌan ri nuu ra nasa nastutu ra yɨvɨ, ti xnaꞌan ra yɨvɨ un maa jnuꞌun Yandios ja na kandixia i ruꞌu ―ni kachi Jesús.
11 Yukan na ti nu ni ka tava da barco un nuu ñuꞌun ichi, ti ni ka xndoo ndɨꞌɨ kuɨtɨ da ndajniñu un, ti kuankoyo da jiin Jesús.
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa jnaꞌan kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu
(Mt. 8.1‑4; Mr. 1.40‑45)
12 Ti ni kuu ja kande Jesús ɨɨn ñuu un, ti ni jaa ɨɨn chaa kuꞌu kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu. Ti nu ni jini da nuu Jesús, ti ni jankunjitɨ da nuu ya, ti ni sino da nuu da undi nuu ñuꞌun, ti ni kandaꞌu da jiin Jesús:
―Jitoꞌyo, nu kuni ni, ti kuu sandoo ni saña jiin kueꞌe jnaꞌan na jaꞌa―ni kachi da.
13 Yukan ti Jesús ni kueꞌe ya maa da jiin ndaꞌa ya, ti ni kachi ya:
―Kuni ri, na ndundoo ra vijna ―ni kachi ya.
Ti nu ni kaꞌan ya siaꞌan, ni nduvaꞌa ni chaa kuꞌu un.
14 Yukan ti ni xndaku niꞌin ya nuu da ja tu kani kuɨtɨ da jnuꞌun nuu ni ɨɨn yɨvɨ. Ko ni kachi ya:
―Kuaꞌan ti kiꞌin ra nuu sutu kuñaꞌnu un, na ndeꞌe da roꞌo ja, ja ni nduvaꞌa ra. Ti kundaꞌa ja soko ra nuu Yandios sɨkɨ ja, ja ni ndundoo ra nava taꞌu ley Moisés jniñu. Ti na soko sutu un nuu Yandios, nava na kuni yɨvɨ ja, ja ni kenchaa ndɨꞌyɨ un roꞌo ―ni kachi ya.
15 Ti jnuꞌun Jesús, viꞌi ga ni jichanuu kuaꞌan ja sɨkɨ ɨɨn jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya yukan. Ti ja yukan kuu ja kuaꞌa xaan ga yɨvɨ ka kututu ja ka kuni kunsoꞌo i jnuꞌun kaꞌan ya, jiin ja na saꞌa ya tajna maa i, nuu taka kueꞌe ka ndoꞌo i. 16 Ko tɨjnɨ jinu kee sɨɨn maa ya kuaꞌan ya nuu tukaa yɨvɨ, ti yukan jikantaꞌu ya nuu Yandios.
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa tɨkuku
(Mt. 9.1‑8; Mr. 2.1‑12)
17 Ti ɨɨn kɨvɨ kande Jesús xnaꞌan ya nuu yɨvɨ naa i, ti ichi chukan kanchuku sava chaa fariseo jiin chaa ka xnaꞌan ley Moisés ja vekoyo da taka ñuu Galilea, jiin ñuu Judea, jiin ñuu Jerusalén. Ti ka ndeꞌe da jniñu saꞌa Jesús, ja jiin jniñu ñaꞌnu maa Yandios saꞌa ya tajna yɨvɨ kuꞌu naa i. 18 Yukan ti ni ka jakoyo jaku chaa ka yɨndaꞌa ɨɨn chaa tɨkuku nuu ɨɨn yúú, ti ka kuni skɨvɨ da chaa un ini veꞌe, ti skatu da chaa nuu Jesús. 19 Ko tu ni kuu kɨvɨ da naa da, chi kuaꞌa xaan yɨvɨ kaꞌiin un. Yukan na ti ni ka kaa da xini veꞌe, ti ni ka xndonda da teja un, ti ni ka sino da chaa kuꞌu un jiin yúú da maꞌñu yɨvɨ kuaꞌa un nuu kancha Jesús. 20 Nu ni jini Jesús ja ni ini da ka kandixia da ja kuu saꞌa ya tajna chaa kuꞌu un, ti ni kachi ya jiin chaa kuꞌu un:
―Ndaꞌu seꞌe ri, ja ni jankaꞌnu ini ri nuu kuachi ra ―ni kachi ya.
21 Yukan na ti chaa ka xnaꞌan ley un jiin chaa fariseo un ni kejaꞌa ka ndoꞌo ini da:
―¿Nau kuu chaa jaꞌa ja ndoꞌo ini da ja kuu da Yandios, ti siaꞌan kaꞌan kaꞌan ndevaꞌa da sɨkɨ Yandios jiin jnuꞌun un nusa? Ti tu ni ɨɨn ja kuankaꞌnu ini nuu kuachi yo, chi vajnuꞌun ni maa Yandios ―ni ka ndoꞌo ini da.
22 Ko Jesús ja ni jini ya ndoo ka ndoꞌo ini da, ti ni kachi ya:
―¿Ndoo ka ndoꞌo ini ra siaꞌan? 23-24 Chi na kachi ri ja kuu ri maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, ti ndiso jniñi ri ja kuan kaꞌnu ini ri nuu kuachi yɨvɨ naa i. Vijna ti na stuu ri ɨɨn jniñu saꞌa ri jaꞌa ―kachi Jesús.
Yukan na ti ni kachi ya jiin chaa tɨkuku un:
―Ndoko, nastuu yúú ra, ti kuanoꞌon veꞌe ra ―ni kachi ya.
25 Ti hora ni, ni ndoko chaa tɨkuku un maꞌñu yɨvɨ kuaꞌa un, ni nakiꞌin da yúú nu ni katuu da nuu un, ti kuanoꞌon da veꞌe da. Ti ni nakanajaa da Yandios ja ni nduvaꞌa da ni saꞌa Jesús. 26 Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un so ni ka naa ini i ja siaꞌan ni saꞌa ya. Ti ni ka kanajaa i Yandios, ti ni ka kaꞌan i:
―Vijna ndixia ti ni ka jini yo ɨɨn jniñu ñaꞌnu xaan ―kachi naa.
Ni kana Jesús xini Leví
(Mt. 9.9‑13; Mr. 2.13‑17)
27 Yukan na ti ni kee Jesús ti kuaꞌan ya, ti ni jini ya nuu ɨɨn chaa kinyaꞌu puesto ja nani Leví, nukoo da nuu kinyaꞌu puestu un, ti ni kachi ya jiin da:
―Ñaꞌan na choꞌo, ti kundikun ra ruꞌu ―ni kachi ya.
28 Ti ni ndokuɨñɨ Leví, ni xndoo ndɨkuɨtɨ da ja ñavaꞌa da un, ti kuaꞌan da jiin Jesús.
29 Yukan na ti ni nasaꞌa da ɨɨn viko kaꞌnu veꞌe da ja kusɨɨ ini da jiin Jesús, ti yukan ni kaꞌiin kuaꞌa chaa ka kinyaꞌu nuu puestu jiin uu ga yɨvɨ ni kunchuku jiin da naa da nuu mesa un. 30 Ko chaa fariseo jiin chaa ka xnaꞌan ley Moisés, ni ka kejaꞌa ka kaꞌan nchaa da sɨkɨ ndajaꞌa Jesús, ti ni ka kachi da:
―¿Ndoo ka yee ra ka jiꞌi ra jiin chaa ka kinyaꞌu nuu puestu un, jiin taka chaa tu ka siuku ley Israel? ―ni ka kachi da.
31 Ti ni kachi Jesús:
―Yɨvɨ iyo vaꞌa ndendajnu, tu ka nandɨꞌɨ i médico, chi yɨvɨ kuꞌu kuu ja ka nandɨꞌɨ tajna un. 32 Ja yukan kuu ja ruꞌu tu vaji ri ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ ka ndoꞌo ini ja iyo ndoo jiin kuachi. Chi suꞌva ni nchaa ri ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ ka nakuni nuu kuachi i nava nakani ini i nuu Yandios ―kachi Jesús.
Ka jikajnuꞌun da nuu Jesús sɨkɨ jnuꞌun ja koo ndicha ini
(Mt. 9.14‑17; Mr. 2.18‑22)
33 Yukan na ti ni ka jikajnuꞌun da nuu Jesús:
―¿Ndoo chaa ka skuaꞌa jiin Juan jiin chaa ka skuaꞌa jiin chaa fariseo, nɨnɨ ka iyo ndicha ini da, ti tɨjnɨ jinu ka jikantaꞌu da, ti ndajaꞌa ni nɨnɨ ka yee da, ti ka jiꞌi da? ―ni ka kachi da.
34 Ti ni kachi ya jiin da:
―¿Xi kuu koo ndicha ini yɨvɨ kaꞌiin ɨɨn viko nandaꞌa nu nɨ kancha novio un jiin yɨ nu? 35 Ko jaa ɨɨn kɨvɨ ja kuxio novio nuu i. Yukan na ti sa na koo ndicha ini i. Suni nu kancha ri, tu kuu koo ndicha ini chaa ka skuaꞌa jiin ri. Ko jaa ɨɨn kɨvɨ nu na kujiyo ri, yukan na sa na koo ndicha ini da naa da ―kachi ya.
36 Ti ni kachi ya jaꞌa nuu da:
―Ni ɨɨn yɨvɨ tu kaꞌncha i ɨɨn pedasu saꞌma jaa ti nachaa i nuu ɨɨn saꞌma tuꞌu. Chi nu siaꞌan na saꞌa i, ti stɨvɨ i saꞌma jaa un, chi tu kejnaꞌan ja jaa jiin ja tuꞌu. 37 Ni tu kuu chuꞌun yo vino jaa chii ɨɨn ñɨɨ tuꞌu. Chi nu siaꞌan na kuu ti xnaa yo ndɨnduu. Chi vino jaa un ndata ñɨɨ tuꞌu un. 38 Ja yukan kuu ja na chuꞌun yo vino jaa chii ñɨɨ jaa, chi siaꞌan ti ni ɨɨn tu xnaa yo. 39 Ti ni ɨɨn ja ja ni jiꞌi vino ava ti koꞌo tuku vino jaa, chi vanuxia ka kaꞌan yɨvɨ ja nɨnɨ vaꞌa ga vino ni kuu ava ―kachi ya.
Jniñu ni ka saꞌa ndajaꞌa Jesús ɨɨn kɨvɨ ndetatu
(Mt. 12.1‑8; Mr. 2.23‑28)