7
Nu ni ndɨꞌɨ ni kaꞌan Jesús nuu yɨvɨ un, ti kuaꞌan ya ichi ñuu Capernaum. Ti yukan kande ɨɨn chaa kuu capitán, ja kuu chaa yɨndaꞌa ɨɨn ciento soldado, ja ka yɨꞌɨ i jiin ejército ñuu Roma. Ñavaꞌa da ɨɨn muzu junukuachi nuu da, ti kundaꞌu xaan ini da chaa un. Ni kiꞌin kueꞌe maa da ja kuni kuu da. Ti nu ni jinisoꞌo da jnuꞌun Jesús, ti ni taji da uu chaa ka kuñaꞌnu Israel, ja na kiꞌin kandaꞌu da jiin Jesús, ja na kin saꞌa ya tajna chaa junukuachi nuu da un. Ni ka tuꞌva da nuu Jesús, ti ni ka kandaꞌu xaan tonto da siaꞌan:
―Kuni capitán un ja na chindee ni da, ti vaꞌa ga ja na saꞌa ni, chi mani da jiin yɨvɨ ñuu na. Ti maa da ni taꞌu jniñu ja ni kuu veñuꞌun na naa na ―ni ka kachi da.
Yukan na ti kuaꞌan Jesús jiin da naa da. Ko nu kuan kuyajni ya veꞌe capitán un, ti chaa un ni taji da uu amigo da ja na kachi da nuu Jesús siaꞌan:
―Jitoꞌyo, kuñaꞌnu ga ni ja kuu saña, ti tu ɨɨn nuu na jiin ni. Ja yukan kuu ja tu kuni na ja kɨvɨ ni veꞌe na. Ja yukan kuu ja tu ni kuni na ja jaa maa na ja nanduku na niꞌin. Chi so kuni na ja na taꞌu ni jniñu ti na nduvaꞌa muzu na. Chi saña suni iyo ɨɨn chaa kuñaꞌnu taꞌu jniñu nuu na, ti suni maa na ñavaꞌa na soldado na. Ti kachi na jiin ɨɨn da “kuaꞌan”, ti kiꞌin da. Ti kachi na jiin ɨnga “ñaꞌan jaꞌa”, ti kii da. Ti taꞌu na jniñu nuu muzu ja na saꞌa i jniñu un, ti saꞌa i ―ni kachi da.
Nu ni jinisoꞌo Jesús jnuꞌun un, so ni naa ini ya. Ti ni ndeokoto ya nuu yɨvɨ kuaꞌa kuankoyo jiin ya un, ti ni kachi ya:
―Jandaa na kachi ri nuu ra naa ra ja nɨ tuꞌu ñuu Israel tu iyo ni ɨɨn yɨvɨ kandixia da ruꞌu nanu ni kandixia chaa jaꞌa ―ni kachi Jesús.
10 Nu ni ka najakoyo chaa ni taji da un veꞌe, ti ni ka jini da ja, ja ni nduvaꞌa chaa kuꞌu un.
Ni naxndoto Jesús seꞌe yɨɨ ɨɨn ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn
11 Nu ni yaꞌa un, ti kuaꞌan Jesús ɨɨn ñuu nani Naín. Suni kuankoyo ndajaꞌa ya jiin kuaꞌa xaan ga yɨvɨ. 12 Ti nu kuan kuyajni ya ñuu un, ti ni jini ya kuankoyo yɨvɨ kuan chunduji i ɨɨn ndɨyɨ, ti maa ɨɨn ni ndɨyɨ yukan ni kuu seꞌe yɨɨ ɨɨn ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn. 13 Nu ni jini Jesús nuu ñaꞌan un, ti ni kundaꞌu ini ya maa ña, ti ni kachi ya jiin ña:
―Koto ndeꞌe ra ―ni kachi ya.
14 Yukan ti ni tuꞌva Jesús, ti ni keꞌe ya jajnu ndɨyɨ un, ti ni ka jankuñɨ chaa ka ndiso jajnu un, ti ni kachi ya jiin ndɨyɨ un:
―Chaa lulu, na kachi ri jiin ra: ¡Ndokoo! ―ni kachi ya.
15 Yukan ti ni ndoko chaa lulu ja ja ni jiꞌi un, ti ni kejaꞌa da kaꞌan da, ti ni nakuaꞌa Jesús maa da nuu nana da. 16 Nu ni ka jini yɨvɨ un, ti ni ka yuꞌu xaan i, ti ni ka kejaꞌa ka nakanajaa i Yandios siaꞌan:
―Ni kenda ɨɨn profeta kuñaꞌnu nuu kanchuku yo naa yo vijna ―ni ka kachi i.
Suni ni ka kachi i siaꞌan:
―Ni chaa Yandios ja vee chindee ya ñuu ya ―kachi i naa i.
17 Yukan ti ni jichanuu jnuꞌun jniñu ni saꞌa Jesús nɨ ñuu Judea jiin taka ga ñuu kaꞌiin yajni un.
Chaa ni taji Juan, chaa ni skuanducha
(Mt. 11.2‑19)
18 Yukan ti chaa ni ka kuu ndajaꞌa Juan, ni ka jani da jnuꞌun nuu da sɨkɨ taka jniñu saꞌa Jesús. 19 Ti ni taji da uu ndajaꞌa da un ja na kinkoyo da nuu kande Jesús, ja na kajnuꞌun da ya nu maa ya kuu Cristo ja kii un, xi kundatu da ɨnga, ni kachi da. 20 Ni jakoyo chaa un nuu kande Jesús, ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―Juan, chaa skuanducha un, ni taji da saña naa na nava na kajnuꞌun na ja nu maa ni kuu Cristo ja ni chisojnuꞌun Yandios ja kii un. ¿Xi kundatu yo ɨnga? ―ni ka kachi da.
21 Ti hora ni jakoyo chaa un, ni kuu ja saꞌa Jesús jniñu ñaꞌnu kenchaa ya taka nuu kueꞌe ka jnaꞌan yɨvɨ un, ti keniꞌin ya tachi xaan, jiin ja ka ndundijin nduchi tɨjnɨ yɨvɨ kuaa un. 22 Ti ni kachi Jesús jiin chaa ni taji Juan:
―Kuankoyo naa ra ti kani jnuꞌun nuu Juan naa ra sɨkɨ taka ja ni ka jini ra jiin taka jnuꞌun ni ka jinisoꞌo ra jaꞌa naa ra. Kachi nuu da ja yɨvɨ kuaa un ka ndundijin nduchi i, jiin yɨvɨ tɨkuku un ja ka jika i, jiin suni ka ndundoo chaa ka jnaꞌan kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu un, jiin yɨvɨ soꞌo un ka ndundijin soꞌo i jiin ja ka nandoto ndɨyɨ un naa i, jiin ja kuu nuu yɨvɨ ndaꞌu kaꞌan ri jnuꞌun Yandios ja nasa nanitaꞌu i. 23 Ti kachi jiin da ja kandichi Yandios jiin yɨvɨ, ti tu yuꞌu i kundikun i ruꞌu vasu na kondoꞌo koo nene i ja sɨkɨ ruꞌu ―kachi ya.
24 Nu ni ka yaꞌa chaa ni taji Juan un kuankoyo da, ti ni kejaꞌa Jesús kaꞌan ya jiin yɨvɨ un sɨkɨ naa chaa kuu Juan, ti ni jikajnuꞌun ya:
―Na ni ka jandeꞌe ra undi nuu ñuꞌun teꞌe un, ¿Ndoo ka ndoꞌo ini ra ja saꞌa chaa un? Ti tu ni ka jini ra ɨɨn chaa nanu ɨɨn yoko icha ja kanda saꞌa tachi un, ti chaa un tu ni sama nuu nuu da jnuꞌun kaꞌan da, chi ɨɨn ni jnuꞌun ni kaꞌan da. 25 Ti nu ni ka jandeꞌe ra yukan, ¿xi ni ka jini ra ja ñuꞌun da saꞌma vaꞌa nu? Va tuu, chi na kachi ri ja yɨvɨ ka ñuꞌun saꞌma fino kanchuku da ini veꞌe chaa ka kuu rey. 26 ¿Ti ndoo ni ka jandeꞌe ra nusa? ¿Xi ka jani ini ra ja maa da kuu profeta ja kaꞌan jnuꞌun Yandios nu? Ti jandaa ndixia kuu ja chaa un, kuu da ɨɨn profeta ja kaꞌan da jnuꞌun Yandios. 27 Juan ni kuu chaa kaꞌan nuu tutu Yandios nuu kachi siaꞌan:
Na taji ri tajnu ri ja na koxnuu da jaa da.
Ti na satuꞌva da yɨvɨ naa i sa kiꞌin ra.
Ni kachi Yandios, kachi tutu.
28 Jandaa na kachi ri ja tukaa ga ni ɨɨn yɨvɨ nanu Juan ja kuñaꞌnu ga ja kuu Juan chaa skuanducha un. Ko yɨvɨ ja, ja ni ka jantaꞌu jnuꞌun sɨkɨ nasa taꞌu Yandios jniñu, vasu tu ka ndiso ni ɨɨn jniñu nanu Juan, ko kuni ga yɨvɨ un jniñu ñaꞌnu ga ja saꞌa ya ansu maa da ―ni kachi Jesús.
29 Chaa ka kinyaꞌu puesto jiin kuaꞌa ga yɨvɨ un, ni ka kuu yɨvɨ ni skuanducha Juan. Ja yukan kuu ja ni ka jantaꞌu i jnuꞌun ni kaꞌan Jesús, ti ni ka jaꞌa i jandaa ja mani jnuꞌun Yandios ni kuu ja ni kaꞌan Jesús, chi vanuxia ni ka janducha i nuu Juan ja sɨkɨ ja ni ka nakani ini i nuu kuachi i. 30 Ko chaa fariseo un jiin taka chaa ka xnaꞌan ley, tu ni ka jantaꞌu da jnuꞌun Yandios ni kaꞌan Jesús, chi vanuxia tu ni ka jantaꞌu da jnuꞌun ni kaꞌan Juan ni tu ni ka janducha da naa da. Ni ka skexiko da nava kuni saꞌa Yandios jiin da.
31 Ti Jesús ni kaꞌan tuku ya, ti ni kachi ya:
―Jaꞌa na kachi ri jiin nau ja skejnaꞌan ri yɨvɨ kanchuku kɨvɨ vijna. 32 Chi yɨvɨ ka iyo vijna ka kuu i nanu suchi kuachi nu ni ka nukoo i nuu yaꞌu ti ka yɨsɨkɨ i, ti ka kana xini jnaꞌan i: “Ka tɨvɨ yo xkili, ko tu ni ka jitajaꞌa i. Ti kuaka xaan ni ka jita yo ɨɨn yaa, ko tu ni ka ndeꞌe i”, ni ka kachi i. 33 Suni siaꞌan kɨvɨ vijna, chi ni kii Juan, chaa ni skuanducha un, ni kuncha da. Tu ni jiꞌi da ndɨxɨ, ti iyo nasa xndondicha da ini da. Ti roꞌo ni ka kaꞌan ra ja ni yɨꞌɨ da jiin ɨɨn tachi xaan. 34 Yukan na ti ni chaa tu ruꞌu, maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ ja tu iyo nasa xndondicha ri ini ri, ti jiꞌi ri. Ko ka chakuachi ra ruꞌu ja yaji xaan ri, ti jiꞌi xaan ri vino, ti kejnaꞌan ri jiin chaa ka kinyaꞌu nuu puesto jiin taka ga yɨvɨ ka saꞌa kuachi. 35 Nusa ti tu ni ka kandixia ra jniñu ni saꞌa Juan, ni tu ka kandixia ra jniñu ni saꞌa ruꞌu. Ko tundo saꞌa, chi yɨvɨ tuꞌva ka jini i ja iyo vaꞌa savaꞌni ga jniñu ni tatu Yandios nuu ri jiin Juan ―ni kachi ya.
Ni jaꞌan Jesús veꞌe ɨɨn chaa fariseo nani Simón
36 Yukan ti ɨɨn chaa fariseo ni kana Jesús ja kusama da jiin ya. Ni jaa ya veꞌe da, ti ni nukoo ya nuu mesa. 37 Ti ñuu yukan iyo ɨɨn ñaꞌan sɨɨ ini. Ni niꞌin ña jnuꞌun ja kuaꞌan Jesús veꞌe Simón kuan kusama ya, ti yukan ni jaa ña jiin ɨɨn tɨndoꞌo lulu alabastro ja ñuꞌun chitu aceite perfume. 38 Ni nukoo ña nuu jaꞌa Jesús, ndeꞌe ña, ti ni xndaji ña jaꞌa ya jiin nducha nuu ña, ti ni nasichi ña jiin ixi xini ña. Yukan ti ni teyuꞌu ña jaꞌa ya, ti ni skuchi ña jiin aceite perfume un. 39 Nu ni jini chaa fariseo, chaa ni kana Jesús yukan, ti ni kejaꞌa ndoꞌo ini da: “Nu siaꞌan ti ndixia chaa jaꞌa ja kuu da ɨɨn profeta, ti va kuni da naa ñaꞌan kuu ña, chi kuu ña ɨɨn ñaꞌan sɨɨ ini”, ni ndoꞌo ini da. 40 Yukan ti ni kachi Jesús jiin chaa fariseo un:
―Simón, iyo ɨɨn jnuꞌun kuni kaꞌan ri jiin ra ―kachi ya.
Ti ni kachi chaa fariseo un:
―Kachi ni maestro ―ni kachi da.
41 Yukan ti ni kachi Jesús:
―Na kani ri ɨɨn jnuꞌun. Ni ka iyo uu chaa ka tau xuꞌun nuu ɨɨn chaa jaꞌa nuu xuꞌun. Ɨɨn da tau uꞌun ciento xuꞌun plata, ti ɨnga da tau sava ciento. 42 Ko ndɨnduu chaa un tu ka niꞌin da ja chunaa da un. Yukan na ti chaa ni jaꞌa nuu un ni jankaꞌnu ini da nuu ndɨnduu chaa un. Siaꞌan ni kuu jnuꞌun. Vijna ti kachi nuu ri, ¿Nau ɨɨn ɨɨn chaa un kundaꞌu ga ini chaa ni jaꞌa nuu xuꞌun un nusa? ―ni kachi ya.
43 Ti ni kachi Simón:
―Ja ndoꞌo ini na va chaa ni tau kuaꞌa ga nuu da un ―ni kachi da.
Ti ni kachi Jesús:
―Jandaa kuu un ―ni kachi ya.
44 Yukan ti ni ndeꞌe Jesús nuu ñaꞌan un, ti ni kachi ya jiin Simón:
―Ndeꞌe nuu ñaꞌan jaꞌa. Ni kɨvɨ ri veꞌe ra ko tu ni siuku ra jnuꞌun ra. Tu ni jaꞌa ra nducha ndundoo jaꞌa ri. Ko ñaꞌan jaꞌa ni xndaji ña jaꞌa ri jiin nducha nuu ña, ti ni nasichi ña jiin ixi xini ña. 45 Tu ni teyuꞌu ra ruꞌu ja kanxiaꞌu ra jiin ri, ko ñaꞌan jaꞌa, undi ni kɨvɨ ri ni kejaꞌa ña teyuꞌu ña jaꞌa ri. 46 Tu ni chuꞌun ra aceite perfume xini ri, ko ñaꞌan jaꞌa, chi ni skuchi ña jaꞌa ri jiin aceite perfume. 47 Jaꞌa ti na kachi ri nuu ra ja ndeꞌe mani xaan ña ruꞌu ja na kuankaꞌnu ini ri nuu taka kuachi ni saꞌa ña. Ko ɨɨn yɨvɨ ja tu stuu i maa i ja mani i jiin ri va tu nakani ini i ja iyo kuaꞌa kuachi sɨkɨ i, ni tu nduku i jnuꞌun kaꞌnu ini nuu ri ja na kenchaa kuachi i ―ni kachi Jesús jiin Simón.
48 Yukan ti ni kachi ya jiin ñaꞌan un:
―Ja ni jankaꞌnu ini ri nuu kuachi ra ―ni kachi ya.
49 Yukan na ti yɨvɨ ni ka jakoyo kanchuku jiin ya yukan, ni ka kejaꞌa ka ndajnuꞌun naa:
―¿Naa chaa kuu chaa jaꞌa ja jankaꞌnu ini da nuu kuachi un? ―kachi naa.
50 Ko maa Jesús ni kachi ya jiin ñaꞌan un:
―Ja ni ketaꞌu ra, chi ni kandixia ra ruꞌu. Na kukuee kiꞌin ra vijna ―ni kachi Jesús.
Ñaꞌan ni ka chindee Jesús