21
Nuu yuxeꞌe veñuꞌun kaꞌnu un ni jini Jesús ja ka chuꞌun chaa riku un xuꞌun nuu jajnu un. Suni ni jini ya ja ni jaa ɨɨn ñaꞌan ndaꞌu xaan ni chuꞌun ña uu xuꞌun cobre kuachi, ti ni kachi ya jiin yɨvɨ kaꞌiin yajni un:
―Ndeꞌe naa ra. Na kachi ndaa ri ja ɨɨn ñaꞌan ndaꞌu xaan ga jaꞌa, yaꞌu xaan nchaa xuꞌun ni jaꞌa ña un nuu Yandios ja kuu xuꞌun ni ka jaꞌa chaa riku un. Chi yɨvɨ riku xaan un, ni ka jaꞌa da jaku ni ja ka ñavaꞌa da. Ko ñaꞌan ndaꞌu un, tu ñavaꞌa kuaꞌa ña xuꞌun, ko ni jaꞌa ndɨꞌɨ ña ja ñavaꞌa ña, vasu nandɨꞌɨ ña ja kuu gastu ña ―ni kachi ya.
Kaꞌan Jesús ja naa veñuꞌun kaꞌnu Israel
(Mt. 24.1‑2; Mr. 13.1‑2)
Ti sava ndajaꞌa Jesús ka kaꞌan da ja nde vii kaa veñuꞌun kaꞌnu un, ja nde vii kanda yuu un jiin taka ja ni ka soko yɨvɨ nu ni ka saꞌa da veñuꞌun un. Ti ni kachi Jesús:
―Ndɨꞌɨ jaꞌa ka jitonchaa ra naa ra. Ko jandaa na kachi ri nuu ra naa ra ja, jaa ɨɨn kɨvɨ ja ni ɨɨn yuu tukaa kendo koso jnaꞌan jaꞌa, chi ndɨꞌɨ jaꞌa naa ―ni kachi ya.
Naa seña koo nu kuan kuyajni ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ
(Mt. 24.3‑28; Mr. 13.3‑23; Lc. 17.22‑25, 31)
Yukan na ti ni ka jikajnuꞌun ndajaꞌa ya naa da:
―Maestro, ¿nasa da ti sa kundaa jnuꞌun kaꞌan ni un? ¿Ti naa seña koo ja kuan kuyajni kundaa taka jnuꞌun un? ―ni ka kachi da.
Ti ni kachi Jesús:
―Koto maa ra naa ra. Koto ma xndaꞌu yɨvɨ roꞌo. Chi kuaꞌa yɨvɨ kikoyo, ti ndaku niꞌin yɨ sɨvɨ ri, ti kachi: “Ruꞌu kuu Cristo”, kachi i. Xi ɨnga yɨvɨ kaꞌan: “Vijna kuu kɨvɨ ja ni taji Yandios ruꞌu ja saꞌa ri jniñu ñaꞌnu”, kachi. Koto kundikun ra jnuꞌun xndaku yɨvɨ un. Ti kuni ra jnuꞌun ja ya yukan koo guerra, ti kanaa yɨvɨ. Koto yuꞌu ra naa ra, chi siaꞌan ndixia kuu. Ko jiin yukan ti ni ti jaa ga kɨvɨ ja ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ ―ni kachi ya.
10 Yukan ti ni siin Jesús kaꞌan ya:
―Kanaa ɨɨn nación jiin ɨnga nación, suni ɨɨn ñuu jiin ɨnga ñuu. 11 Koo ñujnaa xaan, jiin jnama xaan, jiin kueꞌe xaan ya yukan. Ti koo seña nuu andɨvɨ ja undi yuꞌu yɨvɨ naa i ndeꞌe i un.
12 Ko xnakan roꞌo ja ka kandixia ra ruꞌu, jnɨɨ yɨvɨ roꞌo naa ra, ti kuaꞌa i tau ra. Ti nakuaꞌa i roꞌo naa ra nuu chaa ka kuñaꞌnu ini taka veñuꞌun Israel, ja na xndichi da roꞌo naa ra, ti jnaa da roꞌo vekaa naa ra. Ti suni ja sɨkɨ ruꞌu, ti nakuaꞌa da roꞌo naa ra nuu chaa ka kuu rey ja ka taꞌu jniñu nuu nɨ tuꞌu ɨɨn nación, ti suni na kuaꞌa da roꞌo nuu gobernador sɨkɨ ja ka kandixia ra ruꞌu. 13 Siaꞌan kuu kaꞌan vaꞌa ra nuu chaa ka kuñaꞌnu un, ja sɨkɨ ruꞌu kuu ja ka jnaꞌan ra nundoꞌo. 14 Siaꞌan ti koto xndiꞌi ra ini ra ja nasa koo jnuꞌun kaꞌan ra nuu chaa ka kuñaꞌnu un ja nama ra maa ra. 15 Chi maa ri kuu ja kuaꞌa inijnuni ra ja nasa koo jnuꞌun kaꞌan ra naa ra, ti nava ni ɨɨn yɨvɨ ja koto uꞌu roꞌo tu kundee chajnaꞌan jnuꞌun kaꞌan jiin ra naa ra. 16 Ti undi tata ra, ñani ra, jnaꞌan ra, jiin amigo ra kinaa ñaꞌan da roꞌo naa ra, ti kachi da ja na kuū ra naa ra. Ti jandaa ni kuu ja tɨjnɨ ra naa ra kuū.
17 Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ ja tu ka kandixia i jnuꞌun ri, koto uꞌu i roꞌo naa ra ja ni ka kandixia ra ruꞌu jiin jnuꞌun kaꞌan ri. 18 Ko tu naa ni ɨɨn ixi xini ra naa ra, chi koto ya roꞌo naa ra. 19 Ti nu ka ñukuu nɨ ini ra jnuꞌun ri, ti kuchaku ra ja kuu saa ni.
20 ―Nu ni ka jini ra ja, ja ni ka jiconduu soldado ñuu Jerusalén, yukan na ti kuni ra ja kuan kuyajni kɨvɨ ja naa ñuu un. 21 Ti yɨvɨ kanchuku ñuu Judea, na kinkoyo i undi yuku un. Ti yɨvɨ kanchuku ñuu Jerusalén, na kekoyo i ñuu un, ti yɨvɨ kaꞌiin yuku xi nuu jniñu, koto ma ndeokuñɨ ga i ñuu un naa i. 22 Chi kɨvɨ un kuu kɨvɨ kii nundoꞌo kaꞌnu xaan nanu yoso nuu tutu Yandios. 23 ¡Na ndaꞌu ñaa ka ñuseꞌe xi ñaa ka nchaka suchi yɨkɨn ja kuu kɨvɨ un! Ko nundoꞌo xaan taka nuu ñuyɨvɨ ja kuu kɨvɨ un, ti kii ɨɨn nundoꞌo kaꞌnu xaan ja kuu yɨvɨ ñuu jaꞌa. 24 Kuaꞌa yɨvɨ ñuu kuū nuu guerra un. Ti sava ga yɨvɨ un kinkoyo i presu nuu yɨvɨ ɨnga nación. Ti ndunúú yɨvɨ ñuu jika un nuu yɨvɨ ñuu Jerusalén, ti saꞌa ndevaꞌa i jiin da undi na jaa kɨvɨ na kachi maa Yandios ja siaꞌan koo jiin yɨvɨ un naa i.
Nasa ndii Jesús
(Mt. 24.29‑35, 42‑44; Mr. 13.24‑37)
25 Nu ni ndɨꞌɨ un, yukan na ti koo ɨɨn seña nuu ndikandii, yoo, jiin choxini. Ti nuu ñuyɨvɨ jaꞌa sana ini yɨvɨ taka nación, chi yuꞌu i ja saꞌa iyo nducha mar jiin ja iyo ndonda nuu nducha un. 26 Ti so saꞌu ini yɨvɨ naa i ja siaꞌan na koo nuu ñuyɨvɨ. Nɨꞌɨn nutuꞌu andɨvɨ ti nukoyo chuxini. 27 Yukan na ti ruꞌu, maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, kuni yɨvɨ naa i ndenda ri, ti ndii ri nuu viko un, jiin jniñu ja ni nduñaꞌnu xaan ri. 28 Nu ni kejaꞌa kuu ndaa taka jaꞌa, koo ndee ini naa ra ti nava na kosɨɨ ini ra, chi ja yajni ketaꞌu ra naa ra ―ni kachi Jesús.
29 Suni ni kachi ya ɨnga jnuꞌun jaꞌa, ti ni kachi ya:
―Ndeꞌe naa ra, nutɨchɨ vixi un jiin savaꞌa ni ga ɨnga nuu yujnu, 30 nu ja ni nduyucha numa i, ti ja ni chaku ini yo ja kuan kuyajni viko sau. 31 Ti suni siaꞌan kuu nu ja ni kejaꞌa kuu ndaa taka jnuꞌun jaꞌa, ti ni jini yo ja kuan kuyajni ndaa kɨvɨ nu kejaꞌa taꞌu ri jniñu jiin Yandios nuu nɨɨ tuꞌu ñuyɨvɨ jaꞌa. 32 Ti jandaa na kachi ri ja taka un kuu ndaa xnakan, ti sa kuū yɨvɨ ka iyo kɨvɨ vijna. 33 Va naa andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ, ko jnuꞌun kaꞌan ri, jankɨvɨ naa kuɨtɨ, chi taka un kuu ndaa.
34 Koto maa ra naa ra ja tu kinikava ra nuu kuachi nava ka ndoꞌo ini ra, ja najini ra jiin ndɨxɨ, xi ɨnga jniñu kueꞌe, xi ja kujneñu ra nduku ra ja kuchaku ra, nava tu kinaa ri roꞌo naa ra kɨvɨ nchaa ri, nanu ɨɨn vekaa nu ni nandiꞌyu. 35 Chi siaꞌan kii kɨvɨ un sɨkɨ taka yɨvɨ kanchuku nuu nɨɨ tuꞌu ñuyɨvɨ. 36 Yukan kuu ja nɨnɨ kotuꞌva ra naa ra, ti kondito ra ja na kakantaꞌu ra nava na ketaꞌu ra nuu taka nundoꞌo kii un. Nu siaꞌan na ti tu kukanuu ra kujiin ra nuu ruꞌu ja kuu ri maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ ―ni kachi ya.
37 Ti na kɨvɨ un ni xnaꞌan Jesús nuu yɨvɨ nuu yuxeꞌe veñuꞌun kaꞌnu un ja kuu nduu, ti ja kuu jakuaa jaꞌan kendo ya undi yuku nani Olivos. 38 Ti ñaꞌan ka jakoyo yɨvɨ kuaꞌa ja na kunsoꞌo i jnuꞌun kaꞌan ya ini veñuꞌun kaꞌnu un.
Ka ndajnuꞌun da nasa jnɨɨ da Jesús