24
Ñaꞌan xaan kɨvɨ domingo ni ka jaꞌan ñaꞌan yukan nuu ñunduji Jesús, ti ka yɨndaꞌa ña perfume ja ni ka satuꞌva ña. Ti suni kuankoyo tɨjnɨ ga ñasɨꞌɨ jiin ña naa ña. Ti nu ni jakoyo ña, ti ni ka jini ña ja, ja ni kuxio yuu ndiꞌyu yuꞌu ñaña un. Ni ka kɨvɨ ña, ko tukaa ga ni ka naniꞌin ya yɨkɨ kuñu Jitoꞌyo Jesús. Ni ka ndoꞌo kueꞌe ini ña ja ni ka jini ña ja tukaa ga yɨkɨ kuñu ya, ti tu ka kujnuni ini ña nasa saꞌa ña naa ña. Ti nɨ ka ndoꞌo ini ña siaꞌan, ti ni ka ndenda ni uu chaa ka ñuꞌun saꞌma xkɨyɨ niꞌni, ja janducha ii, ti kajiin da xiin ña naa ña. Ni ka yuꞌu xaan ña, ti ni jakundandijin nuu ña undi nuu ñuꞌun, ti chaa un ni ka kachi da:
―¿Ndoo ka nanduku ra ɨɨn chaa chaku nu kaꞌiin ndɨyɨ jaꞌa? Tu kande ya jaꞌa chi ja ni nandoto ya. Nukuꞌun ini naa ra nasa ni kachi ya nuu ra na ni kunde ga ya ñuu Galilea. Chi ni kachi ya: “Ruꞌu, maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, nakuaꞌa yɨvɨ ruꞌu nuu yɨvɨ ndevaꞌa kuɨtɨ, ti kin katakaa da ruꞌu nuu ndaꞌa cruz, ko nu uni kɨvɨ, ti nandoto tuku ri”, ni kachi ya ―ni ka kachi chaa un.
Ti ni ka nukuꞌun ini ña nava ni kachi Jesús. Ti ni ka kee ña nuu ni ñunduji ya, ti kuanukoyo ña, ni ka jani ña jnuꞌun nuu ndɨ uxi ɨɨn chaa ni ka kuu ndajaꞌa ya, jiin nuu taka ga yɨvɨ un. 10 Ti ñaꞌan ni ka jani jnuꞌun nuu ndajaꞌa ya un, ni ka kuu María ñaa ñuu Magdala, jiin Juana, jiin María ñaꞌan kuu nana Jacobo, jiin tɨjnɨ ga ñasɨꞌɨ un naa ña. 11 Ko ndajaꞌa ya un ni ka jani ini da ja ni ka nduloco xini ña, ti tu ni ka kandixia da jnuꞌun ni ka kaꞌan ña. 12 Ti vasu tu ka kandixia da naa da, ko Pedro ni jaꞌa da corrɨ kuan ndeꞌe da nuu ñaña un. Ni jaa da ti ni ndeꞌe da ini yau un, ti ni jini da ja mani ga saꞌma manta un kanchuku. Yukan ti kuanoꞌon da veꞌe da, ko so ni naa ini da ja siaꞌan ni kuu un.
Ndajnuꞌun Jesús jiin uu chaa kuankoyo ichi Emaús
(Mr. 16.12‑13)
13 Ti uu chaa un ni ka kee da suni kɨvɨ yukan, ti kuankoyo da ɨɨn ñuu nani Emaús ja kendo uxi ɨɨn kilometro jiin Jerusalén. 14 Ti ichi kuankoyo da, ka ndajnuꞌun da sɨkɨ taka ja ni kuu kɨvɨ un. 15 Ti nɨ ka ndajnuꞌun da, ti ka kaꞌan ka kaꞌan da kuankoyo da, ti ni tuꞌva maa Jesús kuaꞌan ya jiin da. 16 Ti vasu kuaꞌan ya jiin da, ko tu ni ka nakuni kuɨtɨ da ja maa ya kuu, nanu ja so ni jasɨ ini da. 17 Ti maa Jesús ni jikajnuꞌun ya naa da:
―¿Naa jnuꞌun ka ndajnuꞌun ra ichi vekoyo ra jaꞌa? ¿Ti ndoo ka kukuiꞌya ini ra naa ra? ―ni kachi ya.
18 Ti ɨɨn chaa nani Cleofas ni kachi da:
―Nɨ kaꞌnu yɨvɨ ñuu Jerusalén ka jini i taka ja ni kuu ñuu un. ¿Xi maa ɨɨn ni roꞌo kuu ja tu jini taka ja ni kuu un, vasu yukan kancha ra nu? ―ni kachi da.
19 Ti maa ya ni jikajnuꞌun:
―¿Ndoo ni kuu nusa? ―ni kachi ya.
Ti ni ka kachi da:
―Nundoꞌo ni jnaꞌan Jesús, chaa ñuu Nazaret, ja ni kuu da profeta ni kaꞌan da jnuꞌun Yandios. Ndichi xaan ni kaꞌan da, ti ni saꞌa da taka jniñu ñaꞌnu ja vaji nuu Yandios. Nuu taka yɨvɨ ni ka jini. 20 Ko chaa ka kuu sutu ka kuñaꞌnu un jiin chaa ka ndiso jniñu ñaꞌnu un, ni ka nakuaꞌa da chaa ja na kuu da nuu nda cruz. 21 Ti ka ñukuu ini ri ja maa da kin nama yɨvɨ nación ri Israel nuu gobierno ñuu Roma. Ko vijna ja iyo uni kɨvɨ ja ni jiꞌi da ja sɨkɨ jniñu ni saꞌa da. 22 Ti sava ñasɨꞌɨ ka jini jnaꞌan ri jiin, ni ka siuꞌu ña ruꞌu, chi jañaꞌan xaan vijna ni ka jaꞌan ña nuu ñaña un. 23 Ti ka jani ña jnuꞌun ja tukaa ga ni ka jini ña yɨkɨ kuñu da ini ñaña un. Ti ni ka nchakoyo ña ka jani ña jnuꞌun ja, ja ni ka jini ña uu ángel Yandios. Ti ángel un ni ka kachi da ja chaku Jesús. 24 Yukan ti sava ñanijnaꞌan ri ni ka jandeꞌe nuu ñaña un, ti ni ka jini da ja jandaa ndixia kuu jnuꞌun ka kaꞌan ñaꞌan un, ko tukaa ga ni ka jini da nuu maa Jesús ―ni ka kachi chaa un.
25 Yukan ti ni kachi Jesús jiin da naa da:
―¡Chaa tu ka chaku ini ka kuu ra! Xaan ga uꞌu ti kandixia ra naa ra jnuꞌun ni ka kaꞌan profeta na janaꞌan, ja kaꞌan sɨkɨ Cristo, ja taji Yandios nava na saꞌa ya jniñu ñaꞌnu. 26 ¿Va nu tu kanuu kondoꞌo Cristo taka nundoꞌo jaꞌa xnakan, ti sa kin noꞌon ya andɨvɨ ti nduñaꞌnu ya nu? ―ni kachi ya.
27 Yukan na ti ni kejaꞌa xndaku ya taka jnuꞌun yoso nuu tutu Yandios, ja kaꞌan nasa kondoꞌo maa ya. Ni kejaꞌa xndaku ya nava kaꞌan nuu tutu Yandios ni chaa tutu Moisés, ti ni siin ya jiin tutu Yandios ni ka chaa profeta na janaꞌan un.
28 Ti nu ni ka jakoyo da ñuu nuu kuankoyo da un, ti Jesús ni saꞌa ya ja siin ya ichi kiꞌin ya. 29 Ti maa da naa da ni ka chayɨka da ya ja na kendo ya jiin da, ti ni ka kachi da:
―Kendo jiin ri jaꞌa na kendo yo naa yo, chi ja ni ini xaan, ti ja kuan kɨꞌvɨ ―ni ka kachi da.
Yukan ti ni kɨvɨ Jesús ja kendo ya ni naa da. 30 Ti nu ni nukoo ya mesa jiin da ja kuxini da, ti ni kiꞌin ya ɨɨn staa stila, ni nakuantaꞌu ya nuu Yandios, ti ni tejnaꞌan ya nuu da naa da. 31 Ti ja siaꞌan ni saꞌa ya, sa ni ka nakuni da ya, ja maa Jesús kuu ya. Ko nu ni ka nakuni da ya, ti ni ndoñuꞌun ni ya kuaꞌan ya. 32 Ti ni ka kachi da:
―Jandaa ni kuu ja ka naꞌnu ini yo ya, ko nu ni ndakuniꞌin ya nava kaꞌan tutu Yandios sɨkɨ Cristo, na ichi vaji yo, ti ni ka ndusɨɨ xaan ini yo jiin jnuꞌun ni ndaku niꞌin ya nuu yo ―ni ka kachi da.
33 Yukan ti tukaa ni ka kendo da, chi ni ka nakiꞌin da ichi kuanukoyo da undi Jerusalén nuu kanchuku ndɨ uxi ɨɨn apóstol jiin taka ga jnaꞌan da, ja ni ka ndututu da kanchuku da. 34 Ti yachi ni ka nchakoyo da, ti ni ka kachi chaa kanchuku un:
―¡Jandaa kuɨtɨ kuu ja ni nandoto Jitoꞌyo, ti ni ndenda ndijin ya nuu Simón! ―ni ka kachi chaa kanchuku veꞌe un.
35 Yukan na ti ni ka jani da jnuꞌun nava ni ka ndejnaꞌan da jiin ya ichi kuankoyo da, jiin ja nasa ni ka nakuni da ya na ni tejnaꞌan ya staa stila nuu da.
Ni ndenda Jesús nuu ndajaꞌa ya
36 Ti ni ka ndajnuꞌun ga da jnuꞌun un, ti ni ndenda ndijin Jesús kandichi ya maꞌñu da naa da, ti ni kanxiaꞌu ya siaꞌan jiin da naa da:
―Na kukuee nuu ra, ti na kusɨɨ ini ra naa ra ―ni kachi ya.
37 Ko maa da naa da ni ka yuꞌu xaan da, ti ka ndoꞌo ini da ja so ni naxnaꞌan ya maa ya nuu da, chi tu ni ka nakuni ndaa da ja maa ya kuu ndixia. 38 Ti maa Jesús ni kachi ya jiin da naa da:
―¿Ndoo ka jani sɨkɨ ini ra ti ka yuꞌu ra naa ra? 39 Ndeꞌe ndaꞌa ri jiin sɨꞌɨn ri naa ra, ti kuni ndaa ra ja maa ri kuu ndixia. Keꞌe ruꞌu jiin ndaꞌa ra ti kuni ndaa ra, chi ɨɨn tachi ja naxnaꞌan nuu yo tu iyo yɨkɨ kuñu nanu ka ndeꞌe ra ruꞌu ―ni kachi ya.
40 Nu ni kaꞌan ya siaꞌan, ni xnaꞌan ya ndaꞌa ya jiin jaꞌa ya. 41 Ko vanuxia maa da naa da, changa ga kandixia vaꞌa da, ti ka kusɨɨ ini da, ko so ka saꞌu ini da naa da. Ti ja yukan ni kachi Jesús:
―¿Ka ñavaꞌa ra tɨꞌlɨ ja kaji yo jaꞌa naa ra nu? ―ni kachi ya.
42 Ti maa da ni ka jaꞌa da ɨɨn pedazu chāká ja ni ka tau da nuu ñuꞌun, jiin ɨɨn staa nduxi ñuñu nuu ya. 43 Ti ni kiꞌin ya un, ti ni yaji ya nuu da naa da. 44 Yukan ti ni kachi ya:
―Nundoꞌo ni jnaꞌan ri, yukan kuu jnuꞌun ni jani ri nuu ra naa ra na ni kuncha ga ri jiin ra naa ra, ja kanuu ja na siuku ri nava yoso taka tutu Yandios, tutu ya ja nani ley Moisés, jiin nuu tutu ya ni ka chaa profeta na janaꞌan, jiin nuu tutu ya ja nani Salmo ―ni kachi ya.
45 Yukan na ti ni kachi ndaa ya nuu da nasa kuni kaꞌan taka jnuꞌun yoso nuu tutu Yandios sɨkɨ maa ya. 46 Ti ni kachi ya:
―Siaꞌan yoso nuu tutu ja sɨkɨ ruꞌu ja kuu ri Cristo, ja taji Yandios ruꞌu saꞌa ri jniñu ñaꞌnu, koo ndoꞌo koo nene ri ti kuū ri. Ti nu uni kɨvɨ ti nandoto ri maꞌñu ndɨyɨ un. 47 Ti sɨvɨ ri kuu ja kuichanuu kiꞌin nuu taka nación, ja na kuni yɨvɨ jnuꞌun ri naa i. Ti kejaꞌa undi ñuu Jerusalén, kachi nuu i ja na nakani ini yɨvɨ naa i nuu kuachi i, nava na kuankaꞌnu ini Yandios nuu i. 48 Ti maa ra naa ra, kuaꞌa ra jandaa nuu taka ja ka jini ra jiin taka ja ni ka jinisoꞌo ra. 49 Ko kundatu ra ñuu Jerusalén jaꞌa, chi taji ri maa ya ni chisojnuꞌun Tata ri Yandios nuu ra naa ra. Ko kundatu ra ñuu jaꞌa undi na niꞌin ra maa ya kii nuu Yandios, ya kancha andɨvɨ, sa kuu saꞌa ra jniñu tatu ri nuu ra naa ra ―ni kachi ya.
Ni ndaa Jesús andɨvɨ
(Mr. 16.19‑20; Hechos 1.9‑11)
50 Yukan na ti ni kee ya Jerusalén jiin da naa da, ti kuaꞌan ya undi ñuu Betania. Ti yukan ni kaniꞌin ya ndɨnduu ndaꞌa ya, ti ni jikantaꞌu ya nuu Yandios ja na kuaꞌa ya jnundee ini nuu da naa da, ti na koto ndaꞌu ya naa da. 51 Ti nɨ kaꞌan ga ya siaꞌan, ni kuxio ya maꞌñu da ti ni ndaa ya kuanoꞌon ya andɨvɨ.
52 Ti maa da naa da ni ka chiñuꞌun da ya, ti sa kuan nukoyo da Jerusalén, ko ka kusɨɨ xaan ini da kuankoyo da. 53 Ti yukan nɨnɨ ka jaꞌan da ini veñuꞌun kaꞌnu Israel un, ja ka nakanajaa da Yandios ja ñaꞌnu kuu taka jniñu ni saꞌa ya.
Jaꞌa kuu jnuꞌun Yandios ni chaa Lucas.