9
Yukan ti ni kachi Jesús:
―Jandaa na kachi ri ja sava roꞌo ja kaꞌiin jaꞌa kuchaku ra ti kuni ra nchaa Seꞌe Yandios jiin jniñu ñaꞌnu xaan ga, ti taꞌu ya jniñu ―ni kachi ya.
Ni nasama Yandios nuu Jesús
(Mt. 17.1‑13; Lc. 9.28‑36)
Nu ni kuu iñu kɨvɨ ti ni kana ya Pedro, Jacobo jiin Juan, ti kuaꞌan ya jiin da yuku sukun ga un nuu ni kuꞌiin da naa da. Ti Jesús ni nasama nuu ya. Saꞌma ya ndinchaa ii. Ti ni ndukɨyɨ xaan tonto ja ni ɨɨn yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa tu nakacha siaꞌan. Ti yukan ni ka jini da ja ni ka ndenda uu chaa ni ka kuu profeta na janaꞌan Elías jiin Moisés, ja ni kuu da ɨɨn chaa kuñaꞌnu ga nuu nación Israel, ka ndajnuꞌun da jiin Jesús. Ti ni kachi Pedro:
―Maestro, vaꞌa ga na kendo yo jaꞌa. Na saꞌa na veꞌe kuii na kunchaa yo. Ɨɨn kuu maa ni, ɨnga na kuu Moisés, ti ɨnga na kuu Elías ―kachi da jiin Jesús.
Siaꞌan ni kaꞌan Pedro, chi so ni ka saꞌu ini da naa da ja ka yuꞌu da, ti tu ni jini da nau kuu jnuꞌun kaꞌan da. Yukan ni jakava ɨɨn viko nuꞌun sɨkɨ da naa da, ti nuu viko un ni ka jinisoꞌo da ɨɨn ndusu ja ni kaꞌan:
―Jaꞌa kuu Seꞌe ri ja kundaꞌu ini ri. Chunsoꞌo ti kuandatu ra naa ra jnuꞌun kaꞌan ya ―kachi.
Ti nu ni ka ndeꞌe da un, tukaa ndoo iyo Moisés jiin Elías, chi maa ni ga Jesús ni ka jini da.
Nu ni ka nandeokuñɨ da xini yuku un, ti ichi ka noꞌon da ni kachi Jesús ja tu kani kuɨtɨ da jniñu naa da ndoo ni ka jini da, chi undi nu ni nandoto ya ja kuu ya maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ. 10 Yukan ti tu ni ka jani kuɨtɨ da jnuꞌun nuu ni ɨɨn yɨvɨ, chi so ka ñuꞌun ini maa da nasa kuu ja kuū ya, ti nandoto ya. 11 Ni siin da kuankoyo da ti sa ni ka jikajnuꞌun da Jesús:
―¿Ndoo ka kaꞌan chaa ka xnaꞌan ley ini veñuꞌun un ja xnakan ndii tuku profeta Elías, ti sa kii Cristo nusa? ―kachi da. 12 Ti ni kachi ya jiin da:
―Jandaa kuu ja xnakan Elías ndii tuku, ti satuꞌva da yɨvɨ jiin tendɨꞌɨ ja iyo ini ñuyɨvɨ jaꞌa, chi siaꞌan kaꞌan nuu tutu ii. Nu siaꞌan kuu, ¿ti ndoo kaꞌan ga nuu tutu un ja koo ndoꞌo koo nene maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, ti skexiko yɨvɨ maa ya, ti koto uꞌu i nuu ya nu? 13 Ko na kachi ri ja Elías, chi ja ni kii da, ko ni ka saꞌa ndevaꞌa yɨvɨ nava kuu ini jiin da. Yukan ni kundaa nava yoso nuu tutu ii ja siaꞌan kuu ―kachi ya.
Ni nduvaꞌa ɨɨn chaa lulu jiꞌi yɨꞌɨ
(Mt. 17.14‑21; Lc. 9.37‑43)
14 Yukan ti ni najaa ya nuu kaꞌiin uu ga ndajaꞌa ya, ni jini ya kaꞌiin kuaꞌa xaan yɨvɨ nuu da, ti suni kaꞌiin chaa ka xnaꞌan ley un, ti ka kaꞌan nchaa jnaꞌan chaa un jiin ndajaꞌa ya. 15 Nu ni ka jini yɨvɨ un ja ni najaa Jesús, so ni ka naa ini i ka ndeꞌe i nuu ya. Ti ni ka jaꞌa i corrɨ kuan kanxiaꞌu jiin ya. 16 Yukan na ti ni jikajnuꞌun ya ndajaꞌa ya:
―¿Ndoo ka kijnaꞌan ra jiin chaa un naa da? ―kachi ya.
17 Ti ɨɨn chaa ni kachi:
―Maestro, yɨndaꞌa na ɨɨn seꞌe na nuu ni ja ndoꞌo i tachi xaan, ti undi kuu ñɨꞌɨn i saꞌa. 18 Nu ni ndejaꞌa kueꞌe un, undi jiyɨꞌɨ i ti jiokava i nuu ñuꞌun, ti kaña tiꞌiñu yuꞌu i. Suni kuꞌyu jnuꞌun i, ti undi kuu tɨkuku i. Ni kachi na jiin ndajaꞌa ni ja na kenchaa da tachi xaan un kiꞌin, ko tu ni kujnuni ja saꞌa da naa da.
19 Yukan ti ni kachi ya jiin ndajaꞌa ya:
―Xaan niꞌin ini ra naa ra. Nasa ga kɨvɨ ti sa kandixia ra nusa. Ti ja ni kunaꞌan ja ndoꞌo nene ri jiin ra naa ra. Kuan kiꞌin chaa lulu un na kii da ―kachi ya.
20 Ti ni ka jankiꞌin da chaa lulu un. Ni jini tachi xaan un nuu Jesús, ti luego ni, ni saꞌa ja na kuyɨꞌɨ chaa lulu un. Ni nduva i nuu ñuꞌun, ni kejaꞌa jiokava i, ti kaña tiꞌiñu yuꞌu i. 21 Ti ni jikajnuꞌun ya maa tata i:
―¿Nasa kuiya ni kuu ja jnaꞌan i tachi xaan jaꞌa? ―kachi ya.
Ti ni kachi tata i:
―Undi lulu i. 22 Ti tɨjnɨ jinu kuni kaꞌni tachi xaan un yɨ. Iyo nduva i nuu ñuꞌun. Iyo kanakava i ini nducha. Ti nu kuu chindee ni saña, kundaꞌu ini ni nuu na jiin seꞌe na, ti saꞌa ni tajna i ―kachi da.
23 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Koto kaꞌan ra siaꞌan, chi jandaa kuu ja saꞌa ri jniñu ñaꞌnu un nu na kandixia ra ―kachi ya.
24 Ti tata suchi lulu un ni kaꞌan jaa da:
―¡Kandixia na, ko chindee ni saña nava na kandixia ndaa ga na! ―kachi da.
25 Nu ni jini Jesús ja kuan kututu ga yɨvɨ naa i, ti ni kachi ya jiin tachi xaan un:
―Roꞌo tachi xaan, ja saꞌa ñɨꞌɨn ra, ti saꞌa soꞌo ra chaa lulu jaꞌa, kuankee ti koto xnañaꞌan ga ra nuu i ―kachi ya.
26 Ti tachi xaan un ni kɨsɨ chaa lulu un, ni saꞌa ja na kuyɨꞌɨ tuku da, ni kanajiin, ti ni kenda kuaꞌan. Ti suchi un undi ni jiꞌi naa i katuu i. Ni ka ndoꞌo ini sava yɨvɨ un ja ja ni jiꞌi yɨ. 27 Ko Jesús ni jnɨɨ ya ndaꞌa i, ni ndokani ya i, ti ni ndokuɨñɨ i kandichi i.
28 Nu ni ka najaa da veꞌe, ni ka jikajnuꞌun ndajaꞌa un ya:
―¿Ndoo tu ni kuu kenchaa na tachi xaan un kiꞌin naa na? ―kachi da.
29 Ti ni kachi Jesús:
―Ja keniꞌin yo ɨɨn tachi xaan siaꞌan, ti kuni ja na kakantaꞌu nɨ ini nɨ añu yo nuu Yandios. Chi tu kuu saꞌa yo nu tu kuñukuu ini yo ja maa Yandios kuu ya saꞌa jniñu un ―kachi ya.
Kaꞌan tuku Jesús ja kuū ya ko nandoto ya
(Mt. 17.22‑23; Lc. 9.43‑45)
30-31 Yukan na ti kuaꞌan ya jiin ndajaꞌa ya ɨnga ichi, ni ka yaꞌa da ñuu Galilea. Ko kuankoyo xeꞌe da jiin ya, chi kuni xndaku ya ɨɨn jnuꞌun kanuu ga nɨnɨ nuu maa da naa da, ti tu kuni ya ja kuni yɨvɨ nanu kancha ya. Yukan ti ni kachi ya nuu da:
―Maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, nakuaꞌa yɨvɨ maa ya nuu chaa kanda kuaꞌan kanda vaji un, ti kaꞌni da maa ya. Ko nuu uni kɨvɨ ti nandoto ya ―ni kachi ya.
32 Ko tu ni ka chaku ini ndajaꞌa ya un jnuꞌun ni kaꞌan ya, ti ni ka yuꞌu da kajnuꞌun da ya.
Xnaꞌan Jesús nau kuu chaa kuñaꞌnu ga
(Mt. 18.1‑5; Lc. 9.46‑48)
33 Ti nu ni ka jaa da ñuu Capernaum, ni ka kɨvɨ da ɨɨn veꞌe, ti ni jikajnuꞌun ya nuu ndajaꞌa ya:
―¿Ndoo ka kaꞌan ra ichi vaji yo? ―kachi ya.
34 Ti maa da tu ni ka kaꞌan kuɨtɨ da, chi ichi un ka ndajnuꞌun da siaꞌan:
―¿Nau ɨɨn ɨɨn yo kuñaꞌnu ga nusa? ―ni ka kachi da.
35 Yukan ti ni nukoo Jesús, ni kana ya ndɨ uxi uu ndajaꞌa un, ti ni kachi ya:
―Nu nau ja kuni kunúú, ti kuni kuñaꞌnu, vaꞌa ga na kendo sandɨꞌɨ ni ga, ti na kunukuachi nuu uu ga da un ―kachi ya.
36-37 Ti ni jnɨɨ ya ɨɨn suchi lulu, ti ni jununchaa ya i, ti ni kachi ya jiin ndajaꞌa ya:
―Jiin jniñu ndiso ri na kachi ri ja nu na kundaꞌu ini ra ɨɨn suchi lulu siaꞌan, ti ja ni kuu ra ɨɨn yɨvɨ ni jantaꞌu ruꞌu. Ti ja jantaꞌu ra ruꞌu, ansu nɨnɨ ruꞌu jantaꞌu ra, chi suni jantaꞌu ra Yandios, ya ni taji ruꞌu vaji ri ―kachi ya.
Jesús kaꞌan ya jiin ndajaꞌa ya ja na kuantaꞌu da yɨvɨ saꞌa jniñu ñaꞌnu jiin sɨvɨ ya
(Lc. 9.49‑50; Mt. 10.42)
38 Yukan ti ni kachi Juan:
―Maestro, ni ka jini na ɨɨn chaa ja jiin sɨvɨ ni keniꞌin da tachi xaan ka jnaꞌan sava yɨvɨ. Ti ni ka kachi na jiin da ja tu saꞌa da jniñu un, chi tu yaku da jiin yo ―kachi da.
39 Ti ni kachi Jesús:
―Tu kaꞌan ra nuu da niku, chi chaa ndaku niꞌin sɨvɨ ri ja saꞌa da ɨɨn jniñu ñaꞌnu nanu saꞌa ri kaꞌan vaꞌa da ti tu kaꞌan da sɨkɨ ri. 40 Chi yɨvɨ tu kaꞌan sɨkɨ yo ja chindee i yoꞌo, suꞌva kaꞌan i jaꞌa yo. 41 Jandaa kuu ja ɨɨn yɨvɨ na kuaꞌa ɨɨn vasu nducha koꞌo ra ja sɨkɨ ja ka yɨꞌɨ ra jiin Cristo, ti jandaa kuɨtɨ kuu ja iyo taꞌu i ―kachi ya.
Kachi Jesús ja koo yo nundoꞌo nu na saꞌa yo kuachi
(Mt. 18.6‑9; 5.13; Lc. 17.1‑2; 14.34‑35)
42 Siin Jesús kaꞌan ya, ti ni kachi ya:
―Ɨɨn nundoꞌo kaꞌnu xaan kundatu ɨɨn chaa nu na xndaꞌu da ɨɨn suchi lulu, ti siaꞌan tukaa kandixia i ruꞌu. Iyo vaꞌa ga nu na kundikun sukun da jiin ɨɨn yoso molino, ti na kiꞌin da chii nducha mar. 43 Chi nu nau yɨvɨ kaña ini ja kuni saꞌa i ɨɨn kuachi jiin ndaꞌa i, ti yachi na nakani ini i ja tu vaꞌa. Na saꞌa i nanu ja, ja ni kenchaa ndaꞌa i un kuaꞌan. Chi vaꞌa ga na koo ɨɨn ni ndaꞌa i, ti kunukuachi i nuu Yandios ansu ja koo ndɨ nduu ndaꞌa i, ti kiꞌin i nuu infiernu. 44 Ti yukan, tɨndaku un tu kuū tɨ, ti ñuꞌun un tu ndaꞌva kuɨtɨ. 45 Xi nu nau yɨvɨ kaña ini i ja kuni kunchakuachi i jiin sɨꞌɨn i, ti na nakani yachi ini ja tu vaꞌa. Ti na saꞌa i nanu ja, ja ni kenchaa sɨꞌɨn i un kuaꞌan. Ti vaꞌa ga na koo kuꞌlu i najaa i nuu Yandios, ti ansu ja jiin ndɨnduu sɨꞌɨn i kiꞌin yɨ nuu infiernu. 46 Ti yukan tɨndaku un, tu kuū tɨ, ti ñuꞌun un tu ndaꞌva kuɨtɨ. 47 Ti nu nduchi i saꞌa ja na saꞌa i kuachi, ti yachi na nakani ini i ja tu vaꞌa. Ti na saꞌa i nanu ja, ja ni tava i kuaꞌan. Chi vaꞌa ga na najaa i nuu Yandios jiin ɨɨn ni nduchi i ti ansu ja kiꞌin yɨ jiin ndɨnduu nduchi i nuu infiernu. 48 Ti yukan tɨndaku tu kuū tɨ, ti ñuꞌun un tu ndaꞌva kuɨtɨ.
49 Ko ja kuu maa ra naa ra, kuu nanu ja ni ka kɨvɨ ra nuu ñuꞌun, chi ja kondoꞌo koo nene ra, kuu nanu ja soko ra maa ra jiin nundoꞌo kondoꞌo ra un. Chi nanu ni ka chiꞌi ra ñɨɨ ja na sandoo ja ni soko ra nuu Yandios, nava ni kachi ley Moisés, ti siaꞌan sandoo Yandios roꞌo naa ra jiin nundoꞌo un, nava na kunukuachi vaꞌa ra nuu ya.
50 Saꞌa yo nanu ja ka kuu ra nanu ñɨɨ, chi nu ni naa xiko, tukaa kuajniñu yo ja kuu nuu ndeyu. Suni siaꞌan kuni ri jiin ra naa ra ja na kukutu ini ra jiin jnuꞌun xndaku ri, ti siaꞌan na kukuee kunchuku ra naa ra ―kachi Jesús.
Xndaku Jesús sɨkɨ chaa ka xndoo ñasɨꞌɨ
(Mt. 19.1‑12; Lc. 16.18)