11
Nu ni kuyajni ya ñuu Jerusalén, yajni ñuu Betfagé jiin Betania, yajni yuku Olivos, Ti yukan ni taji ya uu ndajaꞌa ya, ti ni kachi ya:
―Kuankoyo ñuu kande ndijin un. Ti yuꞌu ñuu un ndiku ɨɨn burru, ja ti koso ga yɨvɨ tɨ. Ndaji tɨ ti kii ra jiin tɨ. Ti nu nau chaa jikajnuꞌun ndoo ka ndaji ra tɨ, ti kachi jiin da “Maa Jitoꞌyo nandɨꞌɨ da tɨ”, kachi ra ―kachi ya.
Ti kuankoyo nduu ndajaꞌa ya un, ti ni ka naniꞌin ndixia da burru un ndikun tɨ yuꞌu ichi un, yajni ɨɨn veꞌe. Ti ni ka kejaꞌa ka ndaji da tɨ. Ti ɨɨn chaa kaꞌiin un ni kachi:
―¿Ndoo ka saꞌa ra, ja sa burru jña ka ndaji ra? ―kachi da.
Ti maa da ni ka kachi da nava ni kachi Jesús jiin da, ti sa ni ka jaꞌa chaa un jnuꞌun kuankoyo da jiin burru un.
Ni ka nandeokuñɨ da jiin burru un nuu ya. Ni ka chuku da tɨkachi da sɨkɨ tɨ, ti ni kaa Jesús sɨkɨ tɨ, ti ni ka siin da ichi kuankoyo da. Kuaꞌa xaan yɨvɨ ni ka chuku i tɨkachi i ini ichi un nuu kuan yaꞌa ya. Ti sava ga yɨvɨ un ka jaꞌnu i ndayuku ti ka chuku i ini ichi un. Ti yɨvɨ ka yoxnuu nuu Jesús jiin yɨvɨ ka jindandikun ichi jata ya, ni ka kejaꞌa ka kuvaa i, ka kanajaa i Yandios:
―Na kutaꞌu yo nuu Yandios, ja ni taji ya ɨɨn chaa kuñaꞌnu xaan vaji, nakuaꞌa ya ja vaꞌa da. 10 Vaji da ja na taꞌu da jniñu siaꞌan nanu ni taꞌu tata yo rey David na janaꞌan. ¡Na kanajaa ndajaꞌa ya undi andɨvɨ un ja na kuñaꞌnu chaa jaꞌa! ¡Siaꞌan na kachi ya! ―ni ka kachi i.
11 Siaꞌan ni kɨvɨ Jesús ñuu Jerusalén. Ti kuaꞌan ya undi veñuꞌun kaꞌnu Israel. Yukan ni jini ya taka ja ka saꞌa yɨvɨ un. Ti nu kuan ini, ti ni nandeokuñɨ ya ñuu Betania jiin ndɨ uxi uu ndajaꞌa ya.
Nundoꞌo ni ndoꞌo ɨɨn nutɨchɨ vixi
(Mt. 21.18‑19)
12 Nu ni kuxian ɨnga kɨvɨ, ni kee ya ñuu Betania, ni nandeokuñɨ tuku ya ñuu Jerusalén, ti ichi kuaꞌan ya ni chaa sokō ini ya. 13 Ti jaa yajni tɨꞌlɨ un ni jini ya ɨɨn nutɨchɨ vixi, ko tu ni niꞌin ya ni ɨɨn tɨchɨ, chi ansu yoo iyo tɨchɨ kuu. 14 Yukan ti ka ñusoꞌo ndajaꞌa ya ni kaꞌan ya jiin nutɨchɨ un:
―¡Na kachi ri ja jankɨvɨ ga kuaꞌa ra tɨchɨ vixi! ―kachi ya jiin yujnu un.
Ni keniꞌin Jesús yɨvɨ ka xiko ini veñuꞌun kaꞌnu Israel
(Mt. 21.12‑17; Lc. 19.45‑48; Jn. 2.13‑22)
15 Nu ni jaa ya ñuu Jerusalén, ni kɨvɨ ya ini veñuꞌun kaꞌnu un, ti ni keniꞌin ya taka yɨvɨ ka xiko jiin ja ka jaan yuxeꞌe un kuankoyo i. Ni skuiokava ya mesa chaa ka sama xuꞌun, jiin silla chaa ka xiko sata. 16 Ti tu ni jaꞌa ya jnuꞌun ja kɨvɨ yɨvɨ ka ndiso ndajniñu ja xiko nuu yuxeꞌe un. 17 Yukan ti ni xndaku ya nuu yɨvɨ un:
―Ka jini ra naa ra ja yoso nuu tutu ii Yandios: “Veꞌe ri konani veꞌe nuu kakantaꞌu yɨvɨ taka nación.” Ko roꞌo naa ra ni ka nasaꞌa ra veꞌe ri nuu ka nataka ñakuiꞌna ―kachi ya.
18 Ti chaa ka kuu sutu kuñaꞌnu un jiin chaa ka xnaꞌan ley ini veñuꞌun un, ni ka jinisoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan Jesús. Tu ni ka jajnaꞌan ini da. Ti ni ka kejaꞌa ka nduku da nasa kaꞌni da ya. Ko kɨvɨ un tu ni ka saꞌa da, chi ka yuꞌu da sa kɨtɨ ini yɨvɨ un naa i, chi tendɨꞌɨ yɨvɨ un ka kusɨɨ xaan ini i ka ñusoꞌo jnuꞌun kaꞌan ya.
19 Ko nu kuan kuñaa, ti kuaꞌan Jesús jiin ndajaꞌa ya ɨnga ñuu un.
Ndoo ni ichi nutɨchɨ vixi un
(Mt. 21.20‑22)
20 Yukan ti jañaꞌan ɨnga kɨvɨ, kuankoyo tuku da ichi un, ti ni ka jini da nutɨchɨ vixi un ja, ja ni ichi undi yoꞌo. 21 Yukan ti ni nukuꞌun ini Pedro jnuꞌun ni kaꞌan Jesús, ti ni kachi da jiin ya:
―Maestro, ndeꞌe ni nutɨchɨ vixi jaꞌa, ja ni kaꞌan ni sɨkɨ iku, ja ni ichi ―kachi da.
22 Yukan ti ni kachi Jesús jiin da:
―Kandixia ndaa nuu Yandios. 23 Chi nu nɨ ini nɨ añu ra na kakantaꞌu ra nuu Yandios, ti kachi ra jiin ɨɨn yuku jaꞌa: “Kuanchaꞌa ti kiꞌin ra nuu mar un”, ti nu ñukuu nɨ ini ra ja siaꞌan na kuu, yukan ti jandaa ni kuu ja kuandatu yuku un nuu ra. 24 Chi jandaa na kachi ri ja taka ndoo na kakantaꞌu ra nuu Yandios, ti kuaꞌa ya nu ñukuu nɨ ini ra ja niꞌin ra, ti niꞌin ra. 25 Ti nu ka jikantaꞌu ra, kuankaꞌnu ini nuu yɨvɨ jito uꞌu roꞌo, nava Tata yo Yandios, ya kancha andɨvɨ, na kuankaꞌnu ini ya nuu kuachi ra naa ra. 26 Ko nu tu kuankaꞌnu ini ra nuu yɨvɨ, suni siaꞌan tu kuankaꞌnu ini Tata yo Yandios, ya kancha andɨvɨ, nuu kuachi ra ―kachi ya.
Sɨkɨ jniñu ndiso Jesús
(Mt. 21.23‑27; Lc. 20.1‑8)
27 Nu ni ka jaa da ñuu Jerusalén, ti kuankoyo tuku da nuu yuxeꞌe veñuꞌun kaꞌnu un. Yukan jikonuu Jesús ti ni ka tuꞌva sutu ka kuñaꞌnu, jiin chaa ka xnaꞌan ley ini veñuꞌun un, jiin taka chaa kuñaꞌnu un naa da. 28 Ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―¿Nau ja ni jaꞌa jniñu nuu ra ja saꞌa ra taka jniñu jaꞌa? ¿Nau ja xiin jniñu ñaꞌnu jaꞌa ja saꞌa ra? ―kachi naa.
29 Ti ni kachi ya jiin yɨvɨ un:
―Suni ruꞌu na kajnuꞌun ri roꞌo naa ra, ti nu ni ka kachi ra, ti sa na kachi ri nuu ra nau ni jaꞌa jniñu jaꞌa nuu ri. 30 Kachi naa ra: ¿Nau ja ni taji Juan, chaa ni kii skuanducha yɨvɨ naa i, Yandios xi ɨɨn yɨvɨ nusa? ―kachi ya.
31 Ti ni kejaꞌa ka ndajnuꞌun chaa un naa da:
―¿Nasa kachi yo nusa? Chi tu kuu kachi yo ja Yandios ni taji Juan chi kachi Jesús jiin yo: “¿Ndoo tu ni ka kandixia ra jnuꞌun ni kaꞌan da nusa?” 32 Ni tu kuu kachi yo ja yɨvɨ ni taji chaa un ―ni ka kachi da.
Ti siaꞌan nɨ ka ndajnuꞌun da ja tu kachi da naa da, chi ka yuꞌu da sa kɨtɨ ini yɨvɨ nuu da, chi tendɨꞌɨ i ka jini ja Yandios ni taji Juan ni kii da. 33 Ti yukan ni ka kachi da jiin Jesús:
―Tu ka jini na nau ja ni taji chaa un ―kachi da.
Yukan na ti ni kachi ya:
―Vanuxia tu ka kuni ra kachi ra, ti suni ruꞌu tu kachi ri nuu ra naa ra nau ja ni jaꞌa jniñu ñaꞌnu jaꞌa nuu ri, ja kuu saꞌa ri taka jniñu un ―kachi ya.
Sɨkɨ muzu ni ka saꞌa ndevaꞌa
(Mt. 21.33‑46; Lc. 20.9‑19)