13
Nu ni kee Jesús veñuꞌun kaꞌnu un, ti ɨɨn ndajaꞌa ya ni kachi jiin ya:
―Maestro, ndeꞌe ni. Xaan naꞌnu yuū jaꞌa, ti xaan vii kaa veñuꞌun jaꞌa―kachi da.
Ti ni kachi Jesús:
―Ndixia ra chi vii xaan kaa, ko jaa ɨɨn kɨvɨ ja ni ɨɨn yuu tukaa kendo kosojnaꞌan, chi ndɨꞌɨ jaꞌa naa ―kachi ya.
Taka seña koo nu ja kuan kuyajni ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ yo
(Mt. 24.3‑28; Lc. 21.7‑24; 17.22‑24, 31)
Yukan ti kuankoyo da undi yuku Olivo, ja kendo yajni ichi nuu yuxeꞌe veñuꞌun kaꞌnu un, ti ka tuꞌva Pedro, Jacobo, Juan jiin Andrés, ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―¿Naa kɨvɨ kundaa jnuꞌun ni kaꞌan ni ja naa veñuꞌun kaꞌnu un? ¿Ti naa seña kuni na nu ja kuan kuyajni kundaa jnuꞌun jaꞌa? ―ka kachi da.
Ti ni kachi ya jiin da:
―Koto maa ra naa ra nava tu xndaꞌu yɨvɨ roꞌo. Chi kuaꞌa yɨvɨ kikoyo, ti ndaku niꞌin yɨ sɨvɨ ri, ti kachi yɨ ja maa i kuu Cristo, ko so ja na xndaꞌu i kuaꞌa xaan yɨvɨ. Ti nu ni ka jini ra ja iyo guerra, xi ja koo guerra, koto yuꞌu ra. Siaꞌan kuu, ko changa ga jaa kɨvɨ ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Chi kanaa ɨɨn nación jiin ɨnga nación. Suni kanaa ɨɨn ñuu jiin ɨnga ñuu, ti koo guerra taka ñuu. Suni kii ñujnaa ya yukan, ti koo jnama xaan tonto, ti ndɨꞌɨ xaan ini yɨvɨ. Ko ansu jaꞌa ni kuu ndɨꞌɨ, chi sa ni kejaꞌa nundoꞌo un, ti suꞌva kii ga ―ni kachi ya.
Koto uꞌu yɨvɨ nuu chaa ka kandixia
Siin Jesús kaꞌan, ti ni kachi ya:
―Koto ra maa ra chi ɨɨn kɨvɨ ti jnɨɨ yɨvɨ presu roꞌo, ti kiꞌin ra nuu juez jiin nuu chaa ka kuñaꞌnu ini taka veñuꞌun Israel, ti kani da roꞌo naa ra. Ti undi nuu ndajaꞌa gobierno stuu ra maa ra ja ka kandixia ra ruꞌu jiin jnuꞌun kaꞌan ri. Chi siaꞌan ti sa kunisoꞌo da jnuꞌun ichi Yandios. 10 Chi xnakan kuichanuu jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ taka nación ti sa ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ. 11 Ti nu ni ka jnɨɨ yɨvɨ presu roꞌo, tu xndɨꞌɨ ra ini ra ja nasa koo jnuꞌun kaꞌan ra nuu justicia. Chi hora kuaꞌa ra jandaa nuu da, ti maa Espíritu Santo kuaꞌa taka jnuꞌun kaꞌan ra un.
12 Ti yɨvɨ un naa i, nakuaꞌa yɨ ñani yɨ nuu sticia ja na kaꞌni da i sɨkɨ ja ka kandixia ra ruꞌu. Ko nu nau ja tu kaka yata, ti siin ndaa kuɨtɨ jiin jnuꞌun ri undi kɨvɨ sandɨꞌɨ ni ga, ti yɨvɨ un kuu ja nanitaꞌu. 13 Ti taka ñuu koto uꞌu yɨvɨ roꞌo naa ra sɨkɨ ja ka kandixia ra ruꞌu. Ko nu nau ja tu kaka yata ti siin ndɨ kuɨtɨ jiin jnuꞌun ri undi kɨvɨ sandɨꞌɨ ni ga, ti yɨvɨ un kuu ja na nitaꞌu ―kachi Jesús.
Koto uꞌu jnaꞌan yɨvɨ ini veñuꞌun kaꞌnu un
14 Siin kaꞌan Jesús, ti ni kachi ya:
―Nu ni ka jini ra ja kandichi ɨɨn ndajniñu kueꞌe nuu veꞌe ii ini veñuꞌun kaꞌnu un, yukan ti yɨvɨ kaꞌu tutu jaꞌa na chaku ini i nau ja kuu. Ti yɨvɨ kanchuku ñuu Judea, na kuaꞌa i corrɨ na nama i maa i undi chii yuku un. 15 Nu ɨɨn yɨvɨ ndetatu i yuxeꞌe i, koto ndɨvɨ i ini veꞌe i ja kiꞌin yɨ ndajniñu i. 16 Ti yɨvɨ kande ɨɨn rancho, koto nandeokuñɨ i veꞌe i ja kiꞌin i saꞌma i. 17 Na ndaꞌu ñaa ka ñuseꞌe xi ñaa ka nchaka suchi yɨkɨn, chi tu kanda ña kunu yachi ña ja kuu kɨvɨ un. 18 Kakantaꞌu naa ra nuu Yandios ja tu kuaꞌa ya jnuꞌun kondoꞌo ra yukan ja kuu ɨɨn viko sau xaan. 19 Chi kɨvɨ un koto ra nundoꞌo kaꞌnu xaan tonto ja tu ni ka ndoꞌo ra undi na ni saꞌa Yandios ñuyɨvɨ. Ti ni tukaa ga koo ɨnga nundoꞌo nanu jaꞌa. 20 Ko sa ti tu ni xnukuu Yandios kɨvɨ un, ti va ni ɨɨn yɨvɨ tu kaku. Ko ni xnukuu ya kɨvɨ un sɨkɨ ja ni kundaꞌu ini ya taka yɨvɨ ni nakaji ya ja na nanitaꞌu i ―ni kachi ya.
Kikoyo chaa xndoñaꞌan
21 Siin kaꞌan Jesús, ti ni kachi ya:
―Nu ni jaa kɨvɨ un, koto kandixia ra naa ra jnuꞌun kaꞌan yɨvɨ ti kachi: “Ndeꞌe, jaꞌa kancha Cristo ja ni taji Yandios ja taꞌu jniñu ñaꞌnu”, xi kachi: “Ndeꞌe, yukan kancha ya.” 22 Chi kikoyo kuaꞌa yɨvɨ xndoñaꞌan, ti kachi i ja maa i kuu Cristo, xi kachi ja kuu ɨɨn chaa kaꞌan jnuꞌun Yandios. Ti saꞌa i tɨjnɨ nuu jniñu ñaꞌnu ja na xndoñaꞌan i yɨvɨ ka kandixia. Nu na kuu, ti suni xndaꞌu yɨvɨ ni nakaji Yandios. 23 Ko koto kandixia ra naa ra ja xndaꞌu yɨvɨ un roꞌo, chi ja ni kachi ri taka seña kii ja kuni ra naa ra.
Nasa ndii Jesús
(Mt. 24.29‑36, 42‑44; Lc. 21.25‑36)
24 Ko nu ja ni ndɨꞌɨ ni kii nundoꞌo un, yukan ti kuñaa nuu ndikandii, ti yoo, tukaa ga kuaꞌa nduva. 25 Ti nukoyo chuxini nuu andɨvɨ, ti nɨꞌɨn nɨ tuꞌu ja iyo nuu andɨvɨ. 26 Yukan na ti ruꞌu, maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, kuni ra ndenda ri nuu viko un, ti nchaa ri jiin jniñu ñaꞌnu xaan ga. 27 Ti taji ri Yandios kinkoyo undi sandɨꞌɨ ni ga ndɨ kuun jikɨ ñuyɨvɨ jiin andɨvɨ, ti nastutu i taka yɨvɨ ni nakaji Yandios ja kuu seꞌe ya.
28 Ndeꞌe ra ɨɨn nutɨchɨ vixi ti kuni ra. Nu ja ni ndɨꞌɨ ni nakoyo ndaꞌa yujnu un ti vee nene numa, yukan ni jini yo ja kuan sama kɨvɨ ti kuan kuyajni viko sau. 29 Siaꞌan kuu jiin ra naa ra, chi nu ja ni ndɨꞌɨ nundoꞌo un kuan kundaa, yukan ti chaku ini ra ja kuan kuyajni ndaa ni ga kɨvɨ nchaa ri. 30 Chi na kachi ndaa ri ja taka yɨvɨ ka chaku vijna, tu naa i undi na jaa kɨvɨ kundaa taka jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa. 31 Ti andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ ndɨꞌɨ kuɨtɨ naa, ko jnuꞌun kaꞌan ri chi jankɨvɨ naa, ti ndɨꞌɨ un kundaa.
32 Ko ja kuu kɨvɨ un, maa Yandios kuu ja jini na kɨvɨ kundaa taka jnuꞌun un. Ni ángel Yandios tu ka jini, ni ruꞌu ja kuu ri seꞌe ya. 33 Ko roꞌo naa ra, kundito ini ra, chi ni tu ka jini ra na kɨvɨ kundaa taka jnuꞌun un. 34-35 Kuu nanu ɨɨn chaa kuaꞌan viaje, ti tu ni kachi da na kɨvɨ nchaa da. Ti ni xndoo da muzu da ja na koto tendɨꞌɨ jniñu iyo. Ni tejnaꞌan da jniñu nuu ɨɨn ɨɨn muzu un. Ti ni taꞌu da jniñu nuu ɨnga muzu ja na koto veꞌe da. Ko muzu un naa da, tu ka jini da na kɨvɨ nchaa jitoꞌo da. Suni siaꞌan roꞌo naa ra, tu ka jini ra na kɨvɨ nchaa ri. Yukan kuu ja kotuꞌva naa ra, chi tu ka jini ra nu nchaa ri kuan kuu tɨkɨꞌvɨ, xi nchaa ri ñúú, xi hora kana liꞌi ni ga, xi kuan kuxian ni ga ti nchaa ri. 36 Chi sanaa ini ra naa ra ti nchaa ri, ti na niꞌin ri roꞌo ka kixi ini ra. 37 Jnuꞌun kaꞌan ri jiin ra naa ra, suni siaꞌan kaꞌan ri jiin tendɨꞌɨ yɨvɨ naa i. Yukan kuu ja kotuꞌva naa ra ―kachi Jesús.
Ka ndajnuꞌun da nasa jnɨɨ da Jesús
(Mt. 26.1‑5; Lc. 22.1‑2; Jn. 11.45‑53)