4
Nusa ñani, ja yukan kuu ja Jitoꞌo ni saꞌa ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu sɨkɨ yoꞌo, ti na kachi ri ja ka siuku ndixia ra jiin jnuꞌun ya. Ti ñukuu ini ri yukan, chi mani xaan ri jiin ra naa ra, ti kuni ri ja na nakuni jnaꞌan tuku yo. Yukan ti kusɨɨ xaan ini ri ja sɨkɨ roꞌo naa ra, chi ni ka jantaꞌu ra jnuꞌun Cristo na ni kaꞌan ri jiin ra naa ra. Ti ka jaꞌa ra jandaa un, chi ka siuku ndaa ra jnuꞌun un undi vijna.
Xndaku Pablo nuu yɨvɨ ka kandixia
Ruꞌu Pablo, kandaꞌu ri jiin ra Evodia roꞌo jiin Síntique, ɨɨn nuu koo ini ndɨnduu ra, chi ndɨnduu ra ni ka kandixia ra Jesús, ti maa ya yɨndaꞌa roꞌo naa ra vijna. Ti suni kandaꞌu ri jiin roꞌo ja ni chindee ruꞌu, ja na chindee ra ndɨnduu ñasɨꞌɨ un naa ña, chi suni nde niꞌin ni kujiin ña jiin ri na ni kaꞌan ri jnuꞌun Cristo. Ti suni Clemente jiin taka ga chaa ni ka yaku jiin ri. Chi Yandios ja jini ya ti ja ni nakiꞌin ya sɨvɨ chaa un ja na kunchuku da nuu ya ja kuu taka saa ni.
Taka roꞌo ja ka kandixia Cristo Jesús naa ra, koo sɨɨ ini naa ra, koo ndendajnu naa ra, chi ni saꞌa ya ɨɨn jniñu kaꞌnu ja ni nakinseꞌe ya roꞌo naa ra. Ti nandeokuñɨ tuku ri kaꞌan ri ja na koo sɨɨ ini ra naa ra. Na kukuee kunchuku ra jiin taka ni yɨvɨ. Kaꞌan mani ra jiin i nava na kuni i ja ka kuu ra yɨvɨ vaꞌa ini. Chi kuan kuyajni kɨvɨ nchaa tuku Jitoꞌo. Ti tu xndiꞌi ra ini ra naa ra, nu nau ɨɨn nundoꞌo ka jnaꞌan ra. Chiꞌi ndaꞌa maa Yandios. Kakantaꞌu nuu ya, ko suni nakuantaꞌu nuu ya naa ra. Ti siaꞌan na kukuee ti na kosɨɨ ini ra, chi ja kachi maa ya kuu, ti ansu ja kachi ɨɨn yɨvɨ ti kuu. Ti siaꞌan koto Yandios roꞌo naa ra, ti koto kondoꞌo kuiꞌya ini ra, chi suꞌva kuaꞌa ya jnuꞌun ndee ini roꞌo, ti nava na kosɨɨ ini ra, ti siaꞌan niꞌin jnaꞌan ra jniñu saꞌa ra. Taka un kuaꞌa ya chi ni ka kandixia ra, ti ka yɨꞌɨ ra ndaꞌa Cristo. Ja yukan kuu ja kuñukuu ini taka jnuꞌun ndaa, jiin taka ja na kuaꞌa ja yɨñuꞌun roꞌo naa ra, kaka ndaa, saꞌa ndoo maa ra, saꞌa ɨɨn jniñu kuajnuꞌun yɨvɨ naa i, na natuu ɨɨn jniñu ka saꞌa ra. Kuñukuu ini ti saꞌa taka ja vaꞌa naa ra, taka ja iyo vaꞌa nuu Yandios. Taka yukan ni xnaꞌan ri nuu ra naa ra ti ni ka kutuꞌva ra na ni kuncha ri jiin ra. Ni ka jinisoꞌo ra taka jnuꞌun ni kaꞌan ri nuu ra naa ra, ti ni ka jini ra nasa ni kanda ri. Ti roꞌo naa ra saꞌa ra taka yukan nanu ni saꞌa ri. Yukan ti Yandios na kuaꞌa ya jnuꞌun mani ini, ti na kukuee kunchuku ra chi kancha maa ya jiin ra.
Nakuantaꞌu Pablo
10 Iyo sɨɨ ini ri ja yɨꞌɨ ri ndaꞌa Jitoꞌyo. Ko ja ni yaꞌa kuaꞌa kɨvɨ ja tu ni jini ri nu nukuꞌun ini ra ruꞌu naa ra xi tuu. Ko vijna ti ni ka kejaꞌa ra na nduku ra nasa chindee ra ruꞌu. Yukan ti kusɨɨ xaan ini ri. Vijna ti jini ndaa ri ja ni ka ndɨꞌɨ ini ra ja kuu ruꞌu niku, ko tu ni ka niꞌin ra ja chindee ra ruꞌu naa ra. 11 Ko tu kaꞌan ri ja siaꞌan ja kumani ja kuu chaku ri, chi siaꞌan ni vaji ri. Ti kusɨɨ ini ri jiin jaku ja ñavaꞌa ri. Ti tu ndɨꞌɨ ini ri. 12 Jini ri jnuꞌun ndaꞌu, ti vaꞌa ni chaku ri. Suni jini ri kuñavaꞌa ri, ti suni kuu kinyɨɨ ri jiin taka ni nundoꞌo, chi maa Yandios jito ruꞌu. Niꞌin ri ja kaji ri xi jiꞌi ri soko, nu ñavaꞌa ri xi tu ñavaꞌa ri. 13 Taka yukan ansu ja saꞌa maa ri kuu, chi ja yɨꞌɨ ri ndaꞌa Cristo, ti maa ya kuu ja chindee chituu ruꞌu, ti kundee ini ri.
14 Ti vasu taka yukan jnaꞌan ri, ko vaꞌa ni ka saꞌa ra ja ni ka jito jnaꞌan ra nundoꞌo un jiin ri. 15 Ti roꞌo yɨvɨ ñuu Filipos, ja ni ka jini ra nasa ni kuu. Chi undi kɨvɨ na ni kee ri ndañuu Macedonia vaji ri, na ni kejaꞌa kaꞌan ri jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo Jesús, ti ni chaa nava ja ni ka taji ra ja kuu chaku ri. Ti ni ɨnga ñani ka kandixia tu ni saꞌa nanu ni ka saꞌa roꞌo naa ra. 16 Ti na ni kunde ri ñuu Tesalónica, suni tɨjnɨ jinu ni ka taji ra ja ni kumani nuu ri. 17 Ti ansu kuni ri ja ndɨꞌɨ kuaꞌa ra nuu ri, chi suꞌva kuni ri ja na nakaya jniñu vaꞌa ka saꞌa ra, ti nava na koo ga taꞌu ra nuu Yandios. 18 Ti ja ni ndɨꞌɨ un ni nakiꞌin ri, ti suꞌva ni kendoso ga, chi ni nakiꞌin ndɨꞌɨ ri ja ni ka taji ra vaji jiin Epafrodito. Ni kusɨɨ ini Yandios jiin yukan, nanu ni kusɨɨ ini ya jiin yɨvɨ Israel na ni ka soko i suxia kutu vixi ja jaꞌan xiko vixi. 19 Ti nu iyo ja kumani nuu ra naa ra, ti maa Yandios na kuaꞌa ya, chi maa ya kuu ja kuñaꞌnu. Ti tu kachi ra ja tundo na niꞌin ra. Tuu, chi iyo ya ja kuaꞌa ya, chi vanua ni ka kandixia ra Cristo Jesús. 20 Ja yukan kuu ja na nakanajaa yo Yandios, ti na kaꞌan yo ja maa ya kuñaꞌnu ga vijna jiin ja kuu taka kɨvɨ. Ti siaꞌan na koo.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga
21 Kaꞌan ra jiin taka yɨvɨ ka yɨꞌɨ nuu ndaꞌa Yandios ja na saꞌa ndee ini i, ja kachi ruꞌu Pablo, chi ka kandixia i Cristo Jesús. Ti taka ñani yo ja kanchuku jiin ri jaꞌa, ka kaꞌan da ja na saꞌa ndee ini ra naa ra. 22 Jiin taka ga yɨvɨ ka yɨꞌɨ nuu ndaꞌa Yandios ja kanchuku i ñuu jaꞌa, suni ka kaꞌan i ja na saꞌa ndee ini ra. Ti yɨvɨ kanchuku veꞌe rey, chaa kuñaꞌnu ñuu Roma jaꞌa, kuaꞌa ni kandaꞌu da, ti kachi da ja na sandee xaan ini ra naa ra. 23 Ti ñukuu ini ri ja maa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, na kuncha ya jiin ra naa ra, ti na chindee ya roꞌo ja na kukuee kunchuku ra. Ti siaꞌan na koo.