Tutu ni chaa Pablo
nuu Tito
1
Ruꞌu Pablo, junukuachi ri nuu Yandios, chi maa ya kuu ja taꞌu jniñu nuu ri. Ti Jesús, ya kuu Cristo, ni nakaji ya ruꞌu ja na kuu ri apóstol nuu ya. Siaꞌan ni tatu ya jniñu jaꞌa nuu ri, ja na stuu ri jnuꞌun ya nuu yɨvɨ ni nakaji ya ja na kandixia i Jesús, ti nava na nakuni yɨvɨ un nasa kuandatu i nuu jnuꞌun Yandios, ti nava siaꞌan na kaka ndaa i jiin jnuꞌun ya nuu ñuyɨvɨ. Na kandixia ndaa i jnuꞌun un chi siaꞌan ni chisojnuꞌun maa Yandios ja nu na nakuni i jnuꞌun ya, ti nukoyo i nuu andɨvɨ, ti yukan kunchuku i ja kuu taka kɨvɨ. Siaꞌan ni kachi ya undi na ti xnukoo ga ya ñuyɨvɨ. Chi Yandios kuu Yandios, ti tu xndaꞌu ya nava ni chisojnuꞌun ya nuu yo.
Vijna ti ja ni kundaa kɨvɨ un nava ni kachi ya ja stuu ya jnuꞌun Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, ya ndiso jniñu ñaꞌnu nuu maa ya. Ti yukan kuu jnuꞌun kaꞌan ri taka ñuu vijna, chi siaꞌan ni tatu ya jniñu jaꞌa nuu ri. Ti maa Jitoꞌo kuu ya kencha kuachi yo ti kaku yo nuu ɨɨn nundoꞌo kii nuu yo. Ti chaa ri tutu jaꞌa nuu ra Tito, chi kuu ra nanu ɨɨn seꞌe ri sɨkɨ ja ɨɨn nuu ni ka kandixia yo Cristo Jesús. Ti kuni ri ja Tata yo Yandios jiin Jitoꞌo Cristo Jesús, na chindee chituu ya roꞌo, ti na kundaꞌu ini ya maa ra, nava na kukuee kuncha ra nava iyo ichi maa ya.
Nava koo jniñu saꞌa Tito ñuu Creta
Ni xndoo ri roꞌo nuu isla Creta yukan ja na sinu ndɨꞌɨ ra taka ga jniñu kumani ja na kundaa. Ti suni ja na nakaji ra taka chaa kundiso jniñu ñaꞌnu nuu yɨvɨ ka kandixia kanchuku taka ñuu ka iyo nuu isla un. Chi siaꞌan ni tatu ri jniñu un nuu ra. Ti taka chaa kundiso jniñu ñaꞌnu nuu yɨvɨ ka kandixia un, na kaka ndaa da nava tu kankuachi yɨvɨ sɨkɨ da. Ti na koo ɨɨn ni ñasɨꞌɨ da. Ti taka seꞌe da na kuu i suchi kandixia, nava tu kaꞌan yɨvɨ sɨkɨ i ja ka kuu i suchi niꞌin ini, xi ja kanda kuaꞌan kanda vaji i. Ti taka chaa kuñaꞌnu nuu yɨvɨ ka kandixia un, kuni ja na kaka ndaa da, chi kundiso jniñu da nuu maa Yandios. Koto kuu ichi ini da nuu taka jniñu, ni tu kuu da ɨɨn chaa niꞌni xini ja na kuɨtɨ yachi ini da, ni tu kuu da ɨɨn chaa jiꞌi ndɨxɨ, ni tu kuu kanaa da jiin yɨvɨ, ti koto kuñukuu ini da ja na xndaꞌu da yɨvɨ nava na niꞌin da xuꞌun. Suꞌva na kuu da ɨɨn chaa kava ndaꞌu ini jiin yɨvɨ ka kandixia, nu ka jikonuu yɨvɨ, ti na kuaꞌa nuu da veꞌe nuu kendo yɨvɨ un naa i. Suni na kuu da ɨɨn chaa vaꞌa ja na kundaꞌu ini nuu ɨnga yɨvɨ. Na kuu da ɨɨn chaa vaꞌa, ɨɨn chaa yɨñuꞌun ja na kundandikun da nuu ichi Yandios. Ti na kunchañuꞌun ndaa kuɨtɨ da maa Yandios, ti siaꞌan na kuu da ɨɨn chaa tu kinikava nuu kuachi. Na kuu da chaa kandixia ndaa maa jnuꞌun Jesús jiin nɨ ini nɨ añu da, chi yukan kuu maa jnuꞌun Yandios ja kaꞌan ndaa ti tu kuu xndaꞌu yo. Yukan kuu ja ɨɨn chaa siaꞌan, na xndaku da jnuꞌun un nuu savaꞌni ga yɨvɨ. Mani jnuꞌun Yandios kuu ja niꞌin ga na xndaku da nuu yɨvɨ ka kaꞌan ndevaꞌa, ti siaꞌan na saꞌa da undi na kɨvɨ ini yɨvɨ un nasa kuni kaꞌan jnuꞌun Yandios, nava tukaa siin da nava ka kaꞌan da.
10 Kuni ja na nduku ra chaa vaꞌa ja na kundiso jniñu ñaꞌnu un, chi ka iyo kuaꞌa xaan yɨvɨ niꞌin ini vijna, ti tu ka jandatu i nuu jnuꞌun Yandios. Suni ka iyo kuaꞌa xaan yɨvɨ ka kaꞌan jnuꞌun ñaa ja tu nijniñu, ti ka xndoñaꞌan i uu ga yɨvɨ. Ti chaa niꞌin ga ini un ka kuu chaa Israel, chi ni ka kandixia da Jesús, ko sɨkɨ ja ka kuu da chaa Israel, ti ni ka nduvixi ini da, ka kaꞌan ndevaꞌa da. 11 Ko chaa kundiso jniñu ñaꞌnu nuu yɨvɨ ka kandixia un, na kasɨ da yuꞌu chaa ka kaꞌan siaꞌan un nava tukaa ga xndaꞌu da yɨvɨ nu ni ka ndututu i naa i. Ɨɨn jniñu kanuu kuu ja kundiso chaa kuñaꞌnu un, chi chaa un kuu ja xndaku nuu yɨvɨ ka xndoñaꞌan un, ja nanu ka xndaꞌu ndɨꞌɨ da yɨvɨ ini veꞌe da jiin jnuꞌun ka kaꞌan da un. Ti jiin jnuꞌun ka xndaꞌu da un ka kuni da niꞌin kaꞌa da ruꞌu. Yukan kuu ja chaa kundiso jniñu un, na kasɨ da yuꞌu chaa ka xndaꞌu un naa da.
12 Ti iyo ɨɨn maa chaa isla Creta un ja kaꞌan da jnuꞌun ii ja kuu santu ñuu da un (ti jnuꞌun kaꞌan da un tu kejnaꞌan jiin maa jnuꞌun Yandios), ti kaꞌan da nasa kanchuku yɨvɨ ñuu da un, ti ni kachi da:
Yɨvɨ Creta, mani yɨvɨ ka xndoñaꞌan ka kuu i.
Ka kuu i nanu yɨvɨ yuku, chi mani ka nduxaan da.
Tu ka saꞌa da jniñu chi kuxi xaan da, ko ka jajnaꞌan ini da kaji xaan da.
Ni kachi da.
13 Ti jandaa ndixia kuu jnuꞌun ni kaꞌan chaa un. Ja yukan kuu ja siin xndaku niꞌin ra nuu yɨvɨ ka kandixia ñuu Creta un, nava tukaa kandixia i jnuꞌun xndoñaꞌan un naa i, ti na kandixia ndaa i jnuꞌun Yandios nava kaꞌan sɨkɨ Jesús. 14 Siaꞌan xndaku ra nuu i nava tu ka saꞌa i nava nuu jnuꞌun ka kaꞌan chaa Israel un, chi ka kaꞌan da nava ka ndaku ini maa da sɨkɨ taka jnuꞌun da ja na kendo ndoo da naa da, chi ni ka nandeokava ini da nuu ichi Yandios. 15 Ko ja jiin jnuꞌun yukan, ti tu kuu kencha kuachi yo. Suꞌva na kondoo añu yo jiin jniñu ni saꞌa Jesús. Ko yɨvɨ ka kuni siin jiin jnuꞌun yukan, ka chakuachi ga i inijnuni i. Chi ja ndoꞌo ini añu i kuu ja na saꞌa ga i kuachi. Ko yɨvɨ ka iyo ndoo inijnuni, ti ka iyo ndaa ini i kuantaꞌu i savaꞌni ga ja kii nuu maa Yandios. 16 Suꞌva ka kaꞌan yɨvɨ ka siuku jnuꞌun janaꞌan, ka kaꞌa i ja ka kandixia i Yandios, ko jiin jniñu kueꞌe ka saꞌa i un, ti jini yo ja tu ka siuku ndaa i, chi ka jito uꞌu jnaꞌan i, ti niꞌin ini i, ti tu kaxaan ni ɨɨn jniñu ka saꞌa i. Yukan kuu ja niꞌin na xndaku ra nuu yɨvɨ un naa i.