Pita
Yedi Hibi Monic Hatacmac Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Pita, ye Yesule mic-tengteng monic. Yedi Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 36 ngama ingucne motome, hibi yago kwelengkelu Yesule habu gocne yengela saleme hikewec. Wewedu gocne yengi kwesac-yowa milu weduyeleibong. Ilec ailu Yesule yowa noine sanangne balu domaningte kwelengkeyelewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–2 Wenac-madic yowa
1:3–21 Ngage-ngagesingte gaga
2:1–22 Kwesac-yowale sawang-yowa miwec
3:1–18 Yesu hatac kwesidaicte
1
Hibile molic-molic yowa
Na Saimon Pita, Yesu Kristole kwelec kwekwe ngic nga salecebaicnedi hibi yago kwelengkengelegabac. Yesu Kristo ye Wapong nga Asa-baba ngicnonggeng, ye dondonne. Ilec ailu nongileng ngage-ngagesingte fengngine moniyang bafuwanolewec. Yogo wiyac feicnebenang. Ngic-ngigac inguc ngagesingkegaing, ngengele kwelengkengelegabac. Aime ngenge Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu yeke momochac ngagecepabong, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela sawelu fadaic.
Yeicne ingucnehac gaga
Wapongti yeicneholec ganangte madicnebenangine nga yeicne wac feicne yogowa wacnubawec. Nongileng Wapong ye noine inguc ngagebeng, yeuctihac kwesilu yeicne gaga nga yefe balaibenangte tapili sasawa nolewec.
Ngage-ngagesingkolec gaga
Aime yefe yogowa Kristodi mimipangine madicne nga feicne yogo nolelu locnubame gagabeleng. Inguc aime ngenge Wapongte gagawa taockelu himongte angac yogo hegilelu nalic gagaing. Ngenge gaga yogolec ailu efeckelu sanangne domalu ngage-ngagesingnginengti aibaba madicne bafuwadaing. Aime aibabangineng madicnedi ngage-ngage-motoc bafuwadaing. Aime ngage-ngage-motocnginengti damongngebame gaga bafuwadaing. Bafuwame gaga yogodi sanangne gaga bafuwadaing. Aime sanangne gagadi Wapongte yowa balaibelu bafuwadaing. Gal 5:22-23 Wapongte yowa balaibe-balaibedi ngic hae-gba kweledi angac ngagenagulu gaga bafuwadaing, yogodi ago aiyelelu kweledi angac ngagelu aiyelebong gaga bafuwadaing.
Aibaba sasawa yogodi ngengela sugulelu sanangne fayackegacka, ibac ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristo ye ngage-motolu gagaing. Gabong gaga yogolec noine madicne bocyac fikengeledaicte. Ilec monic mi kpungkedaingte. Aime monic ye gaga yogo mi facnogacka, ye donge-pisic ingucne ailu wiyac dalicka yefe nalic mi ngani-motodaicte, silicine yogolecsoc. Ye bikicine esecne suweicne, yogo biyachac ngigeckewec.
10  Ngic hae-gbafocne, ngenge Wapongti biyachac wacngebalu bawosaecngebawec. Ilec ngenge mamang hidulu sanangne domaning. Inguc aidaingtewa, nalic mi wawedaingte. 11 Inguc aibong yedi kwele-madictowa aingelelu, Sugucne nga Asa-baba ngicnonggeng Yesu Kristo yele gaga-sanangte ngani-damongka bacngebalu fedaicte.
Pitadi yeicne homanale yowa hatac edocebawec
12 Ngenge yowa noine biyachac ngagelu balu gaibong, yogo ngagegabac. Ailu sifu damengsoc yowa yogo hatacmac edocngebanogale ngagegabac. 13-14 Ailu socne yago hegilenogale damengngine bangkalegac, Sugucnenonggeng Yesu Kristodi yogo biyachac mime yegengkeme ngageiba. Ilec sockolec gagabac, iwa yowa gocne hatacmac edocngebanogale ngagebe dondongkegac. 2Kor 5:1; Yoa 21:18-19 15 Aime na bole yogo damengsoc mamang hidulu balu gagabac. Bagacgu homabe, yowa yogo mi ngigecngebadaicte.
Sugucne dongenonggengti nganiibeng
16 Nonge Sugucnenonggeng Yesu Kristole tapili nga kwesi-kwesile miibeng, yogo siduc esecne kwesacineholec taockebeng angacine ainale mi miibeng. Nonge yele tapili nga wac feicne dongenonggengti nganilu ngageibengte ailu yowa yanguc migabac. Mat 17:1-5 17 Wapong Mamac, ye Tapili nga Wac feicnetowaholec, yedi Yesu alang bacno-bacno nga wac feicne lacnome yowa-malacinedi fikelu yanguc miwec,
“Yogo nale Madec, kwelenedi yele angac ngagegabac. Na ye ngani-angac aicnogabac.” (Mat 17:5; Mrk 9:7; Luk 9:35)
18 Nonge Wapong yeicne tikiwa yeholec momochac domabeng yowa-malac yogodi honocmengkacni fikeme ngageibeng.
Siduc-mimi yengele yowa
19 Inguc ngageibengte siduc-mimi ngic yengi yowa esecne kwelengkeibong, yogo nongilang sanangne fagac. Yowa yogo hifa monic ingucne ailu, mac-himong kundung fagac, iwa kweme angolegac. Yowa yogo ngagesidaing. Ngagesigacgu ubiyacte asocmengti kwelenginang angolelu bacngebame yegengkedaingte, yogo Yesule kwesi-kwesi dameng ingucne aigac. 20 Aime siduc-mimi ngic yengele yowa sasawa Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac, yogo yenge yengileng kwelenginengte yowa monic mi miibong, miyac. Ngenge yogo ngage-motodaing. 21 I yangucte, siduc-yowa yogo ngic angacka fikeme mi miibong, yogo Tili Asudi bacebame Wapongtacni yowa kwesime miibong. 2Tim 3:16; 1Pi 1:11-12

1:6: Gal 5:22-23

1:13-14: 2Kor 5:1; Yoa 21:18-19

1:16: Mat 17:1-5

1:21: 2Tim 3:16; 1Pi 1:11-12