^
Galata
Kwele-madic yowa
Kristole Siduc Madicne sugu fagac
Polle bolele fungine
Kwele-moniyang aiibong
Pitale yowa
Yesu ngagesingkelu wasecne ainoga
Ngagesingkelu noine bafuwanoga
Ngage-ngagesingte yowa
Wiyac moc noledaicte
Wapong adu-madecfocine
Poldi Galata yengele ngageboc aiwec
Wiyac fikeyeledaicte
Dodofic yaeckang
Kristodi lukecnubawec
Sawang-yowa
Asu nga socte gaga
Sanangne domalu baficebanoga
Kwele-efec nga mimi-madic yowa