8
Depec-baba ngic yengele damong sugucne bole balu gagac
Ilec ailu yanguc fagac, depec-baba ngic yengele damong sugucne honocmengte Ngictau ngiye-ngiye, yogolec foleinapec mac ngiye-ngiyeine balu ngiyegac, ye nongileng. Ailu ye mac gbagbacne, yogo kpoluc-fale* Esecne himongka Mosesdi kpoluc-fale bafangkewec. Yogolec lobeina Solomonti Ibu-mac bame kpoluc-fale mi aiwec. noine honocmengka domagac, iwa bole balu gagac. Kpoluc-fale yogo ngicti mi baicne, miyac. Sugucne yeuctihac yogo balu lowec.
Wapongti depec-baba ngic yengele damong sugucne yenge bole-yowale wacebame kwele-madicte ibu nga bikicte hasocte depec locaigaing. Ilec ailu Yesu Kristodi inguchac depec monic lodaicte. Depec-baba ngic yenge Wapongte yefe-yowa balaibelu Wapong ibu lacnoningte bole yogo biyachac balu gaibong. Ilec ye himong yagowa gadecka depec-baba ngic nalic mi aidec. Mosesdi kpoluc-fale balu bafangkenogale aime, Wapongti sawang-yowa yanguc milu edowec,
“Na tikiwa sosocine edalicguiba, ga silicine yogobenang balaibelu wiyac sasawa banogale ngani-motolu badamec.” (Wah 25:40)
Aime ngic yakumac mac gbagbacna afeelu kwelec kwecaigaing, yenge Moses ingucne ailu honocmengte sosocine balaibelu kwelec kwecaigaing. Kol 2:17; Hib 9:23
Dodofic gbolicne
Yesu ye dodofic gbolicnele ngic hewacine, dodofic yogo yowa mipangkeicne tapiliineholec balu gagac. I yangucte, dodofic gbolicnedi dodofic esecne ewaligac. Ailu yele depec-babale bole, yogodi himongte depec-babale bole inguchac ewalidaicte. Hib 7:22 Dodofic esecne umacine mikac aidecka midec, dodofic gbolicne monicti yele mac nalic mi badec. Aime Sugucne Wapongti ngic-ngigacfocine nganicebame bikicnginengkolec aiibongte ailu yanguc miwec,
“Ngagegaing, gacgu dameng monic kwesidaicte, iwa na Israel nga Yuda ngic-ngigac yengeholec dodofic gbolicne monic badacte. Dodofic yogo molickelu ngambofocngineng yengeholec baiba, ingucnehac miyac. Dameng iwa nani molenginang balu Isip himongkacni mengocebalu kwesiiba. Yenge dodofic baiba, yogo hegilelu gaibongte nani inguchac yenge hegilecebalu lobe holeyeleiba.”
Ye hatacmac inguc taockelu miwec,
10 “Na lobewa dodofic gbolicne Israel ngic-ngigac yengeholec badacte, yogolec silicine yanguc. Yefe-yowane yogo ngic-ngigac yengele ngage-ngagewa lolu hibine yogo kwelenginangbenang kwelengkedacte. Ailu nani Wapongngineng gabe yenge ngic-ngigacfocne gadaingte. 11 Aime dameng iwa ngic-ngigac kpisicnacni ofecgu sugucna motodaicte, yenge sasawadi ngagecnudaingte. Ilec ailu monicti agoine me ngic hae-gbaine monic ‘ga Sugucne ngagesinong’ inguc mi edolu weducnodaicte. 12 Na kwele-sowac aiyeledacte. Aime yenge aibaba sowacne nga bikic bafuwagaing, yogo sasawa hegilelu hatacmac mi ngagesidacte.” (Yer 31:31-34)
13 Ye dodofic gbolicne monicte miwec, iwa dodofic molickelu bawec, yogo esecne aigac, inguc mime yegengkewec. Aime wiyac monic biyachac hegileicne yogo esecne aigac, yogo dameng kpisicnemac falu miyac aidaicte.

*8:2: Esecne himongka Mosesdi kpoluc-fale bafangkewec. Yogolec lobeina Solomonti Ibu-mac bame kpoluc-fale mi aiwec.

8:5: Kol 2:17; Hib 9:23

8:6: Hib 7:22