4
Aleng Sugucnenginengti Yesu lokwesacka lowec
Mat 4:1-11; Mrk 1:12-13
Aime Tili Asudi Yesu kweleine bawakeme Yodan misawacni hefaliye ofeemewa, yedi himong kisiwa misaine mikacka mengockeme hikeiboc. Yesu ye iwa hikegacgume hadeng 40le kwelina, Aleng Sugucnenginengti iwa lokwesacka lowec. Dameng iwa Yesu ye nosing mikac game hadeng 40 motome ye nosingte homawec.
Nosingte homame Aleng Sugucnenginengti yanguc edowec, “Ga Wapongte Madec noine gagicka posa yago miyengka bafaliyelu bret aina!”
Inguc mime Yesudi bafaliyecnolu yanguc miwec, “Hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ngicti nosingka sugu mi gadaicte.’ ” (Yef 8:3)
Mime yedi Yesu himong hewac monicka mengocke fewec. Felu himongtowa himong gamangnginengkolec edaliwec, yogo folo-folo bapilackeme nganiwec. Nganime yanguc miwec, “Himong yagolec wac feicne nga bole-yowa tapiliineholec sasawa damongkenogale esecne neleibong. Aime na monic me monic yogo lacnobele bole-yowa tapiliineholec fanelegac. Ilec na ketadi holenelelu afenuengka, yogo sasawa hegilebe gale aiyackenale angacnugac.”
Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Sugucne Waponggone, ye moniyang sugu afeelu kwelec kwecnodamec!’ ” (Yef 6:13)
Mime yedi hatacmac mengockeme Yerusalem hikelu Ibu-mac feina wilinibenang, iwa lome domawec. Domame edolu yanguc micnowec, “Ga Wapongte Madec noine gagicka gageuctihac yagowacni wintackelu haunong! 10 Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ye gale ailu angelofocine bole-yowa yeleme yengi ga damonggudaingte. 11 Ailu yengi molengineng feina sesegubong, posa monicti higegone nalic mi helockedaicte.’ ” (Mige 91:11-12)
12 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Yowa yanguc miicne fagac,
‘Ga Sugucne Waponggone lokwesacka mi lonong!’ ”* Entacka Yesudi Aleng Sugucnenginengte yowa balaibedec, Yesu ye Wapong lokwesacka lodec. 1Kor 10:9 (Yef 6:16)
13 Mime Aleng Sugucnenginengti lokwesac sasawa aibibiyeme motome, hegile hikelu dameng monicte wangec gawec. Hib 2:18; 4:15
Nasaret yenge Yesule takicebawec
Mat 4:12-17; 13:53-58; Mrk 1:14-15; 6:1-6
14 Aime Tili Asule tapilidi Yesula wakeicne fame, ye Galili prowinswa hatacmac hefaliye hikeme, mac-gogoc falegac sasawadi siducine ngageyackeibong. 15 Aime yedi kpakpaduc macnginang felu weduyeleme ngic-ngigac sasawadi wacine bafeibong.
16 Aime Yesu ye nosugulec macine Nasaret, iwa hatac hikewec. Hikelu, kpakpaduc macka fecaigac, aibaba yogo balaibelu Sabat damengka iwa fewec. Felu Wapongte hibi wafenale domame, 17 yengi Wapongte siduc-mimi ngic Yesaiyale hibi kpadidiweicne yogo lacnoibong. Lacnobong bafilamelu hibiwa Mesiale yowa yanguc fawec, yogo bafuwawec.
18  “Waweweine yenge Siduc Madicne mibe yegengkeyelenale Sugucnedi bawosaecnume, yele Asudi naholec gagac.
Ailu mucka gagaing, yenge mucngineng mikac aidaingte. Nga donge-pisicti donge hilaningte edocebabele yedi salecnuwec.
Salecnume kwesi umackolec gagaing, yenge umacngineng ewalicebalu baickedacte.
19  Ailu Sugucnelacni dameng madicne welengelegac, yogo inguchac edocebalu weduyeledacte.” (Yes 61:1-2)
20 Yesu ye hibi yogo wafelu hatacmac kpadidiwelu hibi-damong lacnolu wangiyewec. Wangiyeme kpakpaduc macka ngic-ngigac ngiyeibong, yenge sasawadi dongengineng ye nganiibong. 21 Nganibong yedi yanguc edocebawec, “Wapongte hibiwa wafebe ngagegaing, yogolec noine yakumac fikengelegac.”
22 Aime yele mickacni yowa miwec, yogodi kwele-efec nga yowa tapiliineholec aiwecte ailu, ngic-ngigac sasawadi yele ngage-madickelu mimedec ailu yele uwanaguibong, “Ngic yago ye Yosefele madecti inguc migac!” Luk 3:23; Yoa 6:42
23 Inguc mibong edocebalu miwec, “Yowa monic yanguc micaigaing. Aime ngenge yogo biyac edocnunogale yanguc migaing, ‘Dota, gageuc bamadicnaguc!’ Ailu hatacmac yanguc edocnunogale aigaing, ‘Ga Kapeneam macka bole baengka siducgone ngagecaigabeleng, yogo himonggona yawa inguchac baengka nganinang!’ ” Yenge yanguc ngageibong, Yesu ye pasi mac monicka balu gawec, aime Yesaiyadi kwelengkewec, yogo nganidaingtewa, yenge yanguc ngagedaingte, Yesu ye Mesia.
24 Milu hatacmac yanguc taockelu miwec, “Foinac, Wapongte siduc-mimi ngic monic, ye yeicne himongka hikeme ngic-ngigac yengi ye nalic mi hefoledaingte, yogo noine edocngebagabac. Yoa 4:44 25  Aime yowa noine yanguc edocngebabe, Elaiya gawec, dameng iwa Israel himongka ngigac-hosec homacnedi gaibong. Gacgubong Wapongti ngageme mac mi kwewec. Aime hifa habackang, nga tamacne 6 himong iwa loloc fikewec. 1Ngt 17:1,7 26  Fikeme Wapongti Elaiya saleme Israel ngigac yengela mi hikewec. Aime Sarepat macka Saidon himongka ngigac-hosec monic gawec, yelabac saleme hikewec. 1Ngt 17:8-16 27  Nga Wapongte siduc-mimi ngic Elisadi Israel himongka gawec, dameng iwa ngic-ngigac homacnedi waic-sanangkolec gaibong, yengelacni monicti mi madickewec. Aime Siriahocni ngic monic wacine Naman, yedi sugubac madickewec, yogo foinacbenang.” Elaiya nga Elisa yekele damengka Israel ngic-ngigac yenge yanguc ngagenaguibong, “Nonge Wapongte aling.” Ailu yenge sifu Wapongte yowa mi balaibeibong. Ilec ailu Wapong ye aling monic baficepawec. 2Ngt 5:1-14
28 Aime ngic-ngigac sasawa kpakpaduc macka ngiyeibong, yenge yogo ngagelu kwelengineng aalic 29 fikeme Yesu igockelu baickelu taon lobina hauibong. Haulu macngineng kupicka ngiyewecka dengge monic domawec, iwa hikelu wickebong haunale ngagelu mengocke hikeibong. 30 Hikebong, yebac ngic-ngigac hewacnginang kwegi-locebalu hikewec.
Yesudi aleng wonongkolec yebiyewec
Mrk 1:21-28
31 Yesu ye Galili prowinsle taon monic, wacine Kapeneam, iwa haulu Sabat damengka ngic-ngigac Wapongte yowa weduyelewec. 32 Weduyelewec, yogo ngic bolele hibi bacaigaing, yengele silic ingucne bole-yowa tapiliineholec weduyelewec. Ilec ailu yenge yowa weduyeleme ngagelu kwatackeibong. Mat 7:28-29
33 Aime kpakpaduc macka ngic monic gawec. Ye aleng wonongkolecti kweleina ngiyeme gawec, yedi yowa tapiliineholec aukwelu miwec, 34 “Aa, Yesu Nasaret-hocni, ga nongela wenuc ainogale ngagegic? Ga basowalecnubanogale kwesigic, me? Na ngagegabac, ga Wapongte bingec.”
35 Inguc mime Yesu ye aleng yowa sanangne aicnolu yanguc edowec, “Ga waickelu ngickacni ofelu hikenong!” Inguc mime aleng ye ngic wepackeme hewacnginang waweme, yelacni ofelu hikewec. Ailu ye ngic yogo monic mi basowalewec.
36 Aime ngic-ngigac sasawadi yogo nganilu mimedec ailu, mingagec ailu yanguc miibong, “Ye oma yowa balu gagac? Ngic yago ye bole-yowa sasawa tapiliineholec nga wac sugucneholec gagac, yedi aleng wonongkolec mic-yowainedi yebicebame ofelu hikegaing.” 37 Inguc fikeme siducinedi himong iwa macsoc neboc nga nebocka hikelu saweyackewec.
Yesudi ngic-ngigac bamadicebawec
Mat 8:14-17; Mrk 1:29-34
38 Aime Yesu ye kpakpaduc mackacni walu Saimonte macka hikewec. Aime Saimon sefengngine ye soc-dac sugucne aicnome fawec. Fame Yesudi ye bamadickenale micnoibong. 39 Micnobong Yesu ye domalu ngigac fame nganilu, soc-dac yowa sanangne edolu kpatalacnome, hucine miyac aiwec. Aime ye dameng yogowahac fangkelu nosingka baficebawec.
40 Aime wenac-dongeine haunale aiyemewa, ngic-ngigac sasawadi agofocngineng huc haicine monic-monicti bacebaicne, yenge bacebalu Yesula kwesiibong. Kwesibong, Yesudi moleine hucnginengkolec sasawa fenginang lolu bamadicebayackewec. 41 Bamadicebame aleng yenge ngic-ngigac bocyac yengelacni ofelu yanguc wackeibong, “Ga Wapongte Madec.” Aime ye Mesia, yogo ngageibongte ailu yenge yowa yogo midaingkale, mimacebawec. Mat 8:29; Mrk 3:11-12
42 Aime mac saeme, Yesu ye taon hegilelu mac monic ngic mikacka hikewec. Hikeme, ngic-ngigac yenge ye basackeibong. Basackelu bafuwabong, yengeholec game mac monicka mi hikenale kpatalacnoibong. 43 Inguc mibong yanguc edocebawec, “Mac-himong gocne ngiye-hikegac, iwa inguchac hikelu Wapongte ngani-damongte Siduc Madicne mibe yegengkeyeledaicte. I yangucte, Wapongti yogolec hocne salecnuwec.” 44 Inguc milu Yudeya himongka kpakpaduc macngineng falewec, iwa hikelu Wapongte yowa edocebalu weduyelelu gawec. Mat 4:23

*4:12: Entacka Yesudi Aleng Sugucnenginengte yowa balaibedec, Yesu ye Wapong lokwesacka lodec.

4:12: 1Kor 10:9

4:13: Hib 2:18; 4:15

4:22: Luk 3:23; Yoa 6:42

4:23: Yenge yanguc ngageibong, Yesu ye pasi mac monicka balu gawec, aime Yesaiyadi kwelengkewec, yogo nganidaingtewa, yenge yanguc ngagedaingte, Yesu ye Mesia.

4:24: Yoa 4:44

4:25: 1Ngt 17:1,7

4:26: 1Ngt 17:8-16

4:27: Elaiya nga Elisa yekele damengka Israel ngic-ngigac yenge yanguc ngagenaguibong, “Nonge Wapongte aling.” Ailu yenge sifu Wapongte yowa mi balaibeibong. Ilec ailu Wapong ye aling monic baficepawec.

4:27: 2Ngt 5:1-14

4:32: Mat 7:28-29

4:41: Mat 8:29; Mrk 3:11-12

4:44: Mat 4:23