^
Mataio
Yesule ngesa-ngambofocine
Yesu fikewec
Yesu fikeme ngage-ngage ngic yengi ibu locnoibong
Herodele hangoc Yesu balu Isip hikeiboc
Madec wecebayackewec
Israel himongka hefaliye hikeibong
Yoane boleine fungkewec
Yoanedi Yesu misa lowacnowec
Yesu lokwesacka lowec
Yesu boleine molickelu bawec
Mic-tengteng wacebawec
Siduc Madicne edocebawec
Ngic-ngigac kwele-angackolec
Kiwec nga hifa
Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa
Ngaba nga ngic-wewe aibaba
Selo-boic yefe
Mimi sanangne minoga
Kwele-angacka damongngebanogale aibaba
Ngabafocgone kwele-angac ngageyeledamec
Mole-bafic ainagunoga
Mimilocte yowa
Nosing-sawe gaga
Honocmengte wiyac madicne
Socnonggengte angoc
Wapong me moneng-mafa
Ngageboc nga mimedec
Ngenge ngage-wosaec mi aiyeledaing
Ngenge milockelu gadabiyeng
Yefe yaeckang
Siduc-mimi ngic kwesacine
Mac-baba ngic
Ngic waic-sanangkolec
Hudu-baba ngic micne
Pita sefengngine
Ngic-ngigac homacne bamadicebawec
Yesu balaibenoga
Gbelongti yowa ngagewec
Ngic yaeckang yekele aleng
Ngic hige-moleine homaicne
Yesudi Mataio wackewec
Nosing-sawe gaga
Adu monic bagboliyewec ailu ngigac monic bamadickewec
Ngic yaeckang dongenginec pisickeicne
Ngic yowaine mikac
Lama-damongngine mikac
Yesu mic-tengtengfocine
Bole-yowa milu yelewec
Umac kwesidaicte
Ngage-wosaec ainoga
Kwele-mogung bafuwanale mi wawec
Yoane misa-lowacte mic-tengtengfocine
Yoane misa-lowacte fungine
Kwele mi hefaliyegaingte yowa
Mamac nga Madec ngagecepanoga
Ngiye-ngagec banoga
Sabatle Sugucne
Ngic mole-sowac bamadickewec
Wapongte angac madecine
Alengkolec bole bacaigac, me?
Yoc madicne
Pasile maainele Yesu uwacnoibong
Aleng wonongkolec hefaliyedaicte
Yesu nenggac gbafocine
Wasec wicke-wickele nangeng yowa
Nangeng yowa hole-holele fungine
Wasec wicke-wickele fungine
Ngaba-ngicti wiyac monic wickedaicte
Mastet hucinele nangeng yowa
Nangeng yowa yiswa holelu miwec
Kpindingte nangeng yowale fungine
Moneng nga kwanang yekele nangeng yowa
Nangeng yowa uficka holelu miwec
Yesu lobe-yowa aicnoibong
Yoane misa-lowac weibong
Nosing gumecebawec
Lifuc feina hikewec
Pita misa feina hikewec
Ngic-ngigac hucnginengkolec
Oma yowa balaibenoga?
Kenan ngigac monic
Ngic-ngigac homacne bamadicebawec
Ngic 4 taosen nosing gumecebaibong
Pasile Yesu uwacnoibong
Farisaio yengele yis
Yesule fungine mime yegengkewec
Homackacni gboliyelu fangkedaicte
Yesu balaibenogale yefe
Ngicte Madecte ngani-damong
Madec alengkolec bamadickewec
Yesudi yeicne homanale hatacmac miwec
Ibu-macte takes
Madi sugucne aigac?
Lokwesacti ngage-ngage basowalecaigac
Lama sangkeicnele nangeng yowa
Sowacne bamadickenoga
Sowacne hegilenoga
Ngawe-ngigac gocnedi hegilecnagucaigaing
Adu-madec mimi-madic milu edocebawec
Ngic moneng-mafatowaineholec
Honocmengte ngani-damong nga himongte moneng-mafa
Waing bole-babale ngic
Yesudi homanogale edocebame alecine habackang aiwec
Honocmengte ngiye-ngiye
Micnedi kwelec ganoga
Donge-pisic bamadicepawec
Donggi feina ngiyewec
Lanac-ganac ailu gabong yebicebawec
Fik yoc yowa edowec
Yesule bole-hibi
Madec yaeckangte nangeng yowa
Waing bolele damong sowacne
Ngictau madecinele baba-tumang
Takesle uwacnoibong
Homackacni gboliyelu fangke-fangke
Wapongte ung-yowa
Yesudi Mesiale uwayelewec
Farisaio nga Sadyusi
Aibaba sowacnele edocebawec
Ameine banoga
Yerusalemte yowa
Dameng moto-motoine
Wiyac sowacnebenang fikedaicte
Mesia kwesacine
Ngicte Madec hatacmac kwesidaicte
Fik yoc nganilu ngage-ngage banoga
Damengne mi ngagegaing
Deboc-gboli ganoga
Kwelec kwekwe madicne
Ngigac-neleweng 10
Moneng-damong habackang
Wowosae dameng
Yesu wenogale mingagec aiibong
Yesu sandadi lowacnowec
Yudasdi Yesu banogale mipangkewec
Wahikeicnele nosing
Debocka tiwa noibong
Umacte yowa edocebawec
Getsemane bolewa
Yesu baibong
Yesu tutumangka bahikeibong
Yesu bisockewec
Yesu Pailatla bahikeibong
Yudas mucnaguwec
Yesu homanale mipangkewec
Aibaba sowacne aicnoibong
Yesu malicpongka weibong
Yesu homawec
Yesu longkeibong
Dongesi damongkeibong
Yesu ye dongesiwacni fangkewec
Hudu-baba ngic yengele siduc
Mic-tengteng bole badaing