^
Mareko
Yoane misa-lowac
Yesu misa lowacnowec
Yesu ye boleine fungkelu bawec
Aleng wonongkolec yebiyewec
Pita sefengngine
Ngic-ngigac bocyac bamadicebawec
Wapongte yowa miwec
Ngic waic-sanangkolec
Yesu ye bikic hegile-hegile ngic
Yesudi Liwai wackewec
Nosing-sawe gaga
Sabatle Sugucne
Ngic moleine homaicne
Yesula kwesiibong
Mic-tengtengfocine 12 bawosaecebawec
Belsebulholec bole bacaigac, me?
Yesu nenggac gbafocine
Wasec wicke-wicke
Nangeng yowale fungine
Wasec wicke-wickele fungine
Hifa mac ngiye-ngiyeina lonoga
Wasec yogo noineholec
Wapongte ngani-damong nga mastet hucine
Gbelongti yowa ngagewec
Aleng yebiyewec
Adu monic bagboliyewec
Macfocine yenge Yesu hegileibong
Bole-yowa yelewec
Yoane weibong
Nosing gumecebawec
Lifuc feina edela hikewec
Ngic-ngigac bamadicebawec
Wapongte mimipang yowadi yefe-yowa ewaligac
Oma wiyacti ngic kwelewa haume wonongkolec aidaicte?
Grik ngigacti Yesu ngagesingkewec
Ngic hedec-fong
Ngic-ngigac 4 taosen nosing gumecebawec
Aibaba fulune
Wasec sowacne
Donge-pisic monic dongeine bamadickewec
Yesule fungine mime yegengkewec
Yesu homackacni gboliyelu fangkedaicte
Yesu balaibenogale yefe
Yesule tapili nga wac feicne
Madec monictacni aleng yebiyewec
Yeicne homacte hatacmac miwec
Micne gaga
Aka mi holedaing
Lokwesac haicine monic-monic
Ngawe-ngigac gocnedi hegilecnagucaigaing
Adu-madec mimi-madic milu edocebawec
Moneng ngic monic
Homanale mime alecine habackang aiwec
Honocmengte ngiye-ngiye
Batimeus
Donggi feina ngiyewec
Fik yoc saweckewec
Woc-wiyac salelu gabong yebicebawec
Fik yoc yowa edowec
Wapongti Yesu bole-yowa micnowec
Waing bolele damong
Takesle yowa
Homackacni gboliyelu fangke-fangke
Ung-yowa feicne
Yesudi Mesiale uwayelewec
Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele miwec
Ngigac-hosecte ibu
Wapongte Ibu-mac sowaledaicte
Umac haicine monic-monic
Wiyac sowacnebenang
Mesia kwesacine
Ngicte Madec yegengkedaicte
Fik yoc nganilu ngage-ngage banoga
Yesule kwesi-kwesi dameng
Yesu wenogale yowa hefeibong
Sanda hoineholecti sotiyeme Yesu hodocina wawec
Yesu mudockenogale ngagewec
Ewalicebaicnele nosing
Tiwa noibong
Pitadi Yesu bisockedaicte
Getsemane bolewa
Yesu baibong
Yesu ngic sugucnele macka balu hikeibong
Yesu bisockewec
Yesu Pailatla bahikeibong
Yesu wehomaningte mimoctoibong
Mife-miwa aicnoibong
Malicpongka weibong
Yesu homawec
Yesu longkeibong
Yesu homackacni gboliyelu fangkewec
Maria Magadalen fikecnowec
Mic-tengteng yaeckang fikeyetewec
Bole baningte milu edocebawec
Honocmengka fewec