^
Roma
Hibile molic-molic yowa
Poldi yugucebawec
Ngage-ngagesingte yefewa dondonne gaga
Wapongte aalic honocmengkacni wadaicte
Madicne nga sowacnele wowosae
Silic moniyang ainagucaigaing
Nalic ngage-motodamecte
Soc tofangineng heloc-helocte yowa
Yowawa locebadaicte
Ngic dondonne
Dondonne wacnubadaicte
Abrahamte fungine
Soc tofangineng helockeicne
Wapongti yowa milu mipangkewec
Wapongta kwele-mogung fagac
Kristodi kwele-angacka bacnubawec
Adamti homac bafuwame Yesudi gaga bafuwawec
Kristole fangke-fangkewa taockeicne
Yesuholec wetackelu gaga
Bikicte angac
Wapong kwelec kwekwefocine
Yefe-yowa nga Asule bolewa
Bikic edalicnubadaicte
Kwele esecne nga gbolicne wenagucaigaic
Asuwa gaga
Wapong adu-madecfocine
Wiyac madicne fikenale wangec gagabeleng
Mimiloc bole banoga
Boleine nongilang balu gagac
Sugucnele angacka gaga
Poldi Yuda ngic-ngigac yengele kwele-sowac ngagewec
Wapong adu-madecfocine
Angacinele alingka bawosaecnubadaicte
Hebec-baba ngic
Ngage-ngagesingngineng hegileibong
Kwele-madicte yefe lowec
Kristo ye madicnenonggeng
Israel yenge Siduc Madicne ngagelu hegileibong
Wapongti Israel bacebadaicte
Israel yengele alingkacni miyac
Oliwa yoc
Wasec aidaingte
Wapongte wac mitengkedabeleng
Asule bole balu ganoga
Kwele-madicka wiyac aiyeledaing
Aibaba madicne aiyeledabiyeng
Gamangte bole
Yefe-yowa sasawa
Damengtowa bangkalegac
Ngage-ngage yaeckangka ganogale yowa
Ngic hae-gbafocnonggeng yengele angacngebadaic
Kwele-moniyangka ganoga
Kwele-moniyangka Wapong mitengkedabeleng
Boleinele fungine
Roma ngic nganicebadaicte
Yele milockeningte edocebawec
Fobe
Wenac-madic yowa
Sawang-yowa
Wenac-madic yowa
Ngage-ngage-motoc fileine