9
Godigo po odobo te Korinde bidibo we bidi augwaligo te Godigo po odobo we bidi me badu olo mabo tau sabo nai po wali
Te Godigo we bidi Juda bage augwali tau siyu olo mabo nai te dagego koneanio. Tama eno tede bobage po me asęgobeo. Eno koneani, dagego te sę yabo homu hodaluali, tama sesemane sogo eno dage nogi te Masedonia bulu bidi dabe augwali gesabidide ugwaba sabo dao. Eno dagede te tiwai po augwalibolo wabo dao, “Te polobadu bidali kibu bede te Akaia genuai tǫde bidibo we bidi dabe augwaligo te masigi mabo tau sabo sę gagalainogo sisi yalio.” Tama augwaligo dagego te sęde bomo ebo po odolama, tama tede te Masedonia bidi dabe me hauwa homu hodolalio. Tiali goli dago te wabo pode te duga nogi ugwaba siyu, te olo po tiwai pedali weyu, eno te ama dede augwali dageba hasia tagala palobao. Te eno homugo te dagego duga maiabo nai sisi elama bidao, te eno te Masedonia bagebolo wali po gilama tiwai yao. Dago homu si meni, te dagego maiabo nai sisi yali elalubo homu ebao. Tiali goli eno te homu yali, te Masedonia bidi dabe meba augwali ena dali nosali asiyu tama suyu, te dage sisi isąwai ebaso, tama tiyu, da tede hale siyu, tama dage dali me genuai hale mu yabuo. Tama tibaso, eno homugo eno ama dede augwali bolo te dage bidibo madi aselama polasa sabalomainogo eno augwalibolo te po obao, tama dagego te olo tau selama tolaibao wali nai te augwaligo hasia bolo sisi ilao. Tama te ena me nosali sabalobo si, te olo tau siyu mabo nai te olo mu mayu sisi ebo tiwai elama, tama te nai dago dagede anoma elama sabo tiwai me egobeo.
Dagego homugo te bugagia koneao: nai yogo homu eyu dwasianu nai bulubo bidigo, te agai nai dwasianu naga nosali saibao. Tama te nai hauwa bulali bidigo, te agai nai hauwa saibao. Dage tigidali deli deligo te Juda bage tau mabo monede duga digi duga bugagia homugo hasia kone palama, tama te homu kolesaga tiwai wali naga peyu mone mao. Tiyu bidi me deligo mabo naide homu sęgę elama, tama agai homugo bidi dabego bomo ebaso, tama te kolesagade naga agai te nai mani homu me ilamuo. Menio. Agai digi aga homu hasia dodolama, tama te tiwai naga mao. Magi baso meni. Godigo te bidigo wiegi yai homu pemene elama nai mabo kolesaga ebo bidi, te tobage bidi Godigo godolo ebo dao. Tama Godigo olo mabo nai tigidali te dagebolo mabo usu mu eyu, tama dage mu pągąnaluaibao. Tama tigidali sogo dage tigidali nai usu mu elama, tama dagego tigidali wiegi yai sę yabo nai hauwa elaluaibao. Te Godigo po bukude te nai mayu tau sabo kolesaga ebo bidi dali po wali, te po e dao,
“Te bidigo nai hauwa te magi nai meni yai we
bidibolo mani, te bidigo nai wai sąnama bulala pabo
tiwai yalio. Te agai doloba pai kolesaga sesemane
sogo elaluaibao.” * Tib 112:9
10 Godigo nai wai te bidibolo bulumainogo menama, tama tigidali bidibolo tubo nai menama tama augwaligo tubo dao. Teda Godigo dage usu nama te nai dabe mayu, tama dagego te gasa Godigo po odobo we bidibolo tau sabo kolesaga genuai mu ilaibao. Tama dagego doloba pai kolesaga umabo mu pedaludaibao, te bidigo nai wai bulai digi tama nosali te nai umabo mu walobo tiwai iduaibao. * Ais 55:10 11 Tama dagego nai hauwa elaluaibao, tama dagego homu mu naga eyu, nai hauwa te ama dede augwalibolo tigidali sogo mabo usu yaibao. Tama dago sęde dagego te olo tau siyu mabo naide te ama dede augwaligo te Godibolo usu da po waibao. 12 Awe, dagego te tiwai sęgo te Godigo we bidi tau siyu, te kolesagade dagego te augwali sǫą pali nai usu nubo sę yaibao. Tama te tiwai kolesaga naga me egobeo. Menio. Dagego te tebo kolesaga ebaso, te augwaligo dwagi yai homu eyu, Godibolo usu da po hauwa waibao. 13 Dagego te ama dede tau sabo sę ebode, tede te dagego kolesaga hanilama pedalaibao. Te ama dede augwaligo koneama, dagego te Godigo po bugagia wali pelama tama Kraisgo wiegi yai gesi po we bidi gedude hania hanilai dao. Tama dagego homu mu naga eyu, olo mabo nai genuai augwalibolo mabo me, te gasa bidi dabebolo me mabo sueibao. Tama eyu augwaligo Godigo nogi ugwaba saibao. 14 Te Godigo olo mabo wiegi yai kolesaga genuai mu dagede elalubo, te augwaligo koneaibao. Tama tiyu augwaligo dage godolo elama, tama augwaligo Godibolo po weyu, te agai te olo tau sabo wiegi yai kolesaga dagebolo mobaso, augwaligo agabolo puba hwi po waibao. 15 Godigo dabolo te olo mani nai, te genuai mu egi pali, tama tede te dwagi yai po tigidali dago pusubo usu me egobeo. Dago Godibolo te olo mabo naide puba hwi po wao.

*9:9: Tib 112:9

*9:10: Ais 55:10