13
1-2 “Ma, te profet bidi o te na yai po haninibo bidigo dage kegasa, dage te tibo god dagego polobadu lotu me wasiąma yai, te lotuba odasa painogo ebaso, me agai haniani bomo yai sę dagego sulama, homu begelama, mu dao omainogo ebaso, ma agai po mu dao omainogo te sę dabe ebaso da, teda dagego te po munu me odamuo. Agai pogo obadi, te haniani sę te tiwai mu pedaluali goli, tagalao. Dagego agai po me odamuo. Dago God Genuai Bidigo dage agai pode tulalubowe olama usu somainogo tiaibao. Dagego dago Genuai Bidi dagego homudu, me dagego kolesagadu sese tama aga mu godolo ebowe weyu, ma meniwe olama, tama tiaibao. Dage Genuai Bidi dologode naga elaluyu, aga wali naga piąo. Tama dagego agai po odama, tama agai bomai po tigidali wali piąo, tama aga deliba naga lotu weyu, tama aga dąų olama tola sao. Tiali goli, dagego te profet bidi o te na yali po page pusubo bidi ela muiąo. Ma, augwaligo dagebolo Godigo po sela sąyao obaso da. Dagego God aga dage Isip bulu olo sę ebo kalabus bidi tiwai bidibadi odasa sali, te konea. Te tama bidi hani dabego dage te Genuai Bidigo dagebolo te wali pao wali te sunumi taga pelama, digibulu pomainogo kegebo bage dao. Tama dagego te tama bidi dabe elama, isilao. Tama tiyu da, dagego te dwai kolesaga silaibao,” Mosesgo te po wali.
“Tialima, te bidi o we, te dagego ama, o duga ogwa, o duga wegi, o duga we me, te dagego godolo mu ebo we me, o duga abagi mugo me, agai geme mu tama dagebolo tibo godiba lotu po wao po obaso da, teda dagego agai po me odamuo. Magi baso meni, dage me duga wąį dagego te tibo godiba polobadu lotu po me wai menio. Te tigidali e tǫde we bidi tigidaligo te tibo godiba lotu po wabo dao. Te augwali dage pąde bidibo bage me, o te digibulu bidibo bage me, tagalao. Tialima, te we o bidigo dage te tibo godiba lotu omainogo kegebaso da, teda dagego agai ili po wabo odogio. Dagego agai po sela sąyao. Tama dagego aga hobede dwasianu me elamuo, o dagego aga tau me selamuo. Menio. Dagego aga ela muao. Te wego o bidigo dage kegainogo ili po waibaso da, teda duga bolo hasia te we o bidiba masigi sąyao. Tama nosali meba gasa we bidigo masigi sąyao. 10 Masigi sąnama, aga elama, isilao. Agai dage God dago Genuai Bidi pąde tagalama, digibulu mu pomainogo ili po olama, te kegeyu, te yali dao. Dagego kone palao, God aga digi dage Isip bulude olo sę ebo bidi bidibaso, oda sai dao. 11 Dagego te we o bidi mu tama ela muiąo. Teda te Israel we bidi sesego te tama tiali po odama, tama augwaligo bugagia tonaluama, tama augwali wi elama, tama augwaligo te tobage dwai kolesaga me ma egobeo,” wali.
12 “Dage te Genuai Bidi dago God agai dagebolo mawainogo ebo te hanuba bidigi pelama, tama dagego po me deli e tama wabo odoyu da, 13 te dage tomode te dwai bidi dabe meba augwa hanude bidalubo we bidi dabe homu kolesaga dolama, tama augwali te tibo god augwali polobadu lotu wasiąwai, te godiba lotu wabao po wabo odoyu da, 14 teda dagego te tama po sabi odobaso da, teda dagego po page bugagia bolo gegela suao. Tama augwaligo te dwai kolesaga mu tama yaibaso da, 15 teda te hanude we bidi augwa kau kibu dabe dali sese tama ela silao. Te hanu mu tama dolama, tagalao. 16 Tama dagego te we bidi dabe doado bage dabe sese selama, tama hanu tomoba sisinao. Tama dagego te hanu, me te bagego hanude elaluali nai dabe sese tama isi ulao. Te da, te dago Godigo ofa tiwai ulao. Tama te hanu da, te dolai tama elaluaibao. Tama te hanu munu me ma nigigobeo, te habu mu dao. 17 Dagego te hanude nai deli me selamo dao. Te isigo sese dela silimainogo sula tagalao. Tama tiyu da, Genuai Bidigo sębę tagalama, dage hobede yaibao. Tama agai dage hani genuai mu pedalomainogo yaibao, te agai dagego wąį dabe dali polobadu po dąų walali gilama tiaibao. 18 Agai te tama tiaibao, magi baso meni, te dagego agai tigidali bomai po wali pali da, te eno megi dagebolo mani, te po. Tama me dagego agai godolo ebo sę naga eyu yali dao,” Mosesgo te po wai.