6
Te bidi Polgo ida aya me wai dabe dali po wali
Dage wai dabe dagego te Genuai Bidigo po wali pobaso, te ida ayago wabo po wali pao. Te tama tebo kolesaga te dolo dao. * Kol 3:20 2-3 Te Godigo po weyu, tama Mosesgo bukude asęani po tiwai, “Te duga aya idago po wali pao. Tama te po mobo te wali peyu da, tama dage bugagia mu bidiyu, e tǫde hauwa sogo bideibao,” te po wai. Tama Godigo te po bomo eyu, dąų walai. Agai te mobo po hauwa weyu, te e po dali te dąų wali po hasia wadolali. * Sai 20:12; Bom 5:16
Tama dage aya dede dagego duga wai dabe homu hodolama augwali sębę emainogo elamuo. Menio. Dagego te Genuai Bidigo po wali peyu, tama augwali bugagia tonaluyu, tama agai po augwali ola mao. * Kol 3:21
Te bidi Polgo te olo sę ebo bidi dabe dali, te sę tonalubo bidi dabe dali augwali side po wali
Dage olo sę ebo bidi dabe, dagego duga sę ebo tonalubo bidide wi eyu, augwaligo po wali peyu augwali dologode bidao. Tama tiyu, homu mu eyu, dage deli deligo te homu yao, ‘Eno yabo sę te Krais tobade yaibao.’ Tama te homu eyu duga sę yao. Dagego sę ebo tonalubo bidigo dagede dwagi yai homu emainogo augwaligo dage tonalubadi naga dagego sę bugagia egio. Te menio. Te homu mu eyu, te dage Krais agai olo sę ebo bidi dabe bidiyu, tama Godigo homu kolesaga wali peyu bidao. Tama dagego dwagi yai homu eyu, sę yao. Te sę te bidide naga ebo menio. Te menio. Te dagego duga sę te Genuai Bidi Krais agade yao. Dagego koneani, bidi me deligo dwagi yai sę eyu da, Genuai Bidigo dwagi yai nai mawaibao. Agai te olo sę ebo bidi dali me, te gasa bidigo sę isiabo bidi dali me te sę naga yaibao. * Kol 3:22-25
Dage te olo sę ebo bage mu abelai bidi dabe, dagego odao. Dagego augwaligo sę ebo tonaluyu, dagego me Godigo homu kolesaga wali peyu te tiwai kolesaga naga augwali dali yao. Dagego augwali wi ilibo kolesaga tagalao. Dagego koneani, te Genuai Bidi aga dagalude bidibo, tama aga da te augwali olo sę ebo bidigo Genuai Bidi me, te dagego Genuai Bidi me bidibao. Tama agai tigidali we bidi deli usu nigo naga usu sabo dao. * Bom 10:17; Kol 3:25; Kol 4:1
Godigo we bidi te enesigi bidi tiwai dao
10 Te eno po silagasu wabo po e dao: dage te Genuai Bidi Krais agade wadoloyu, tama dagego agai genuai bomo meba siyu, tama dage bomo eyu bidao. 11 Tama eno dagebolo hwįbo po digi po begelama megi obao. God agai dagebolo te duga tigi duala sabo nai mobao. Tama dagego bomo eyu, te dwai haubo noma bidi Satango geme dualama ebo dwai kolesaga tigidali te aiyaba elaluyu, dage bugagia dolalumainogo eyu, tama dagego te tigi duala sabo nai tigidali selama tigide muao. 12 Magi baso menio. Te da Krais wali pabo we bidi hani, dago te dwai sę ebo kolesaga dali hwįyu tama dago e tǫde bidibo bidi dali hwįbo meni. Dago te dwai sę ebo kolesaga dali hwįbadi, tama dago te dwai haubo noma bidi ugwadu te dagalude bidibo bage dali me hwįbo dao. Augwali da te megi hulia side dwai sę ebo tobolu bidi dabe me, te polalubo bidi dabe me, te we bidi tonalubo dwai noma bidi dabe dao. 13 Tama tibaso, Godigo dagebolo mabo tigi duala sabo nai megi duga tigide muao. Tama tiyu, te augwaligo dage dali dwai sę ebo sogo pedalobo si, te dage bomo elama augwali dali hwįdu gelama, tama aiyaba elaluama, tama dage bomo yai bidi mu me dolaluaibao, wi pogobeo.
14 Awe, dage e tama tiwai dola selama dolaluao. Dagego Godigo mu po te duga kugulu tiwai gudulama, tama bugagia dąų olama, tama te doloba pai wiegi yai kolesaga ebo te dagego duga hagawia sesela sabo nai tiwai abiao. * Ais 11:5; 59:17 15 Tama te enesigi bidi agai te hwįabo sisi elama, tama sągąde mubo nai nadoba mubo dao. Tama te tiwai dagego te Godigo dwagi yai gesi po mu konealubo kolesaga bugagia dolasa elaluao, God agai gasa bidi dali dwagi yai homu yabo po. * Ais 52:7 16 Tama enesigi bidi agai aga sabele abibo tiwai tama dagego Godide konealubo po tigidali sogo abilasa bilao. Tama tiyu, te sabelego te boi bidigo sia dage ponai ene dabe sela sąwaibao. Te boi bidi nogi te Satan dao. 17 Te Godigo dage polo ma dobola sai dao. Te homu ebo kolesaga te kapago nigai tobolu madi tiwai selama, tobolude muao. Tama dagego te Mobo Bidigo bobobage poa pai hwą ge tiwai te Godigo te bukude asęani po bugagia odama, sao. * Ais 59:17 18 Tama tiyu, tigidali sogo dagego po God dali wao, agai dage tau somainu yai. Tama te Godigo Mobo Bidi agai dage bomo mayu, tego Godibolo po wao. Te sę yainu, dage pila mugimio, hodaluao, nolǫ isiąbo ąǫ egimio. Te sę munu me tagaligio. Tigidali sogo dagego gedu haluasa po Godigo we bidi tau somainu wao. 19 Dagego po Godigo ena me tau somainu wao. Eno homugo dagego po e tama omainogo obao: God agai eno pedauwalide po mumainogo, tama eno te wi ebo homu aiyaba kęna sigulumainu, tama te Godigo wiegi yai pogo geme dualali po page bugagia pusumainu agabolo po wao. 20 Ena da te Godigo dwagi yai po pusubo bidi. Tama te tebo pode te ena kalabuside bidibao. Tama tibaso, ena te wi ebo homu aiyaba kęna sigulumainu tama ena te bomo elama te Godigo wiegi yai po pusumainu dagego God hanalu wabo po wao.
Te bidi Polgo Godiba hanalu te augwaliba wiegi yai sę emainu augwali tobalobo po wali
21 Te bidi Tikikus aga te dago ama mu tiwai, tama aga te Genuai Bidigo dwagi yai sę ebo bidi dao. Tama agai te eno ebo sę po tigidali dagebolo pusagasomainu te bidi eno megi aga dage bidibo digi tagala palobao. 22 Tama eno aga dage bidibo digi tagala paliyu, da ede mena tama bidibo wenama tama agai pusaibao, dagego homu dąų walomainu tama yaibao.
23 Te eno ama dedeo, eno homugo dago Aya God me, dago Genuai Bidi Jisas Krais me, augwali sigo dagego homu dua nagame ilao, tama augwaligo dagebolo te godolo mu ebo kolesaga me, te konealubo po dąų wabo kolesaga me mao, te eno homugo. 24 Te eno homugo me, Godigo agai olo tau mabo kolesaga te dago Genuai Bidi Jisas Krais godolo mu eyu aga me tagalisąbo we bidi dabe tebolo te olo tau mabo kolesaga mao. Tama dao. Ena da, Pol da.

*6:1: Kol 3:20

*6:2-3: Sai 20:12; Bom 5:16

*6:4: Kol 3:21

*6:8: Kol 3:22-25

*6:9: Bom 10:17; Kol 3:25; Kol 4:1

*6:14: Ais 11:5; 59:17

*6:15: Ais 52:7

*6:17: Ais 59:17