3
Bidigo Godigo po sela sąwai
Te Yawe Godigo te tigidali hasa hani sibi nigali, tiali goli me deligo te hasamanigo tibo po wabo kolesaga konea pai tiwai gilama eyu, te aga aiyaba me elalugobeo. Tama me sogo te hasamanigo te we pageba asama, tama te webolo hanalu wali, “Mu dawe? Te Godigo dage sibolo te gide elalubo nedu du tugi olama, tigidali habu selaliwe?” te po wai. * Ped 12:9; 20:2
Tama wego po wei ponoyu, te po wai, “da sigo te gide elalubo nedu du tigidali tumainogo yali. Tiali goli, te tomode dolalubo nedu du me deli digi da, te da si go tusiąma habu selai. Godigo te tiwai po wai, ‘Dage sigo te nedu du togola tugio, ma dage sigo nogogo diągio. Tiyu, dage si isabuo,’ wali,” wego te po wai.
Tialima, hasamanigo webolo po weyu, te tiwai po wai, “Tegobeo. Menio. Dage si munu me isigobeo. Dage sigo te nedu du tubaso da, teda dage sigo te mena dwagi yai kolesaga me, te mena dwai kolesaga me, te koneama, tama dage si te God tiwai pedelaibao. Godigo te koneama, tama tibaso agai dage si habu selali,” wali.
Te hasamanigo te po olama, tama wego te nedu du sulama, tama te nedu du gasa wiegi yai au mu sulama, tama aga du te wiegi yai mu elaluali. Tialima, wego te tiwai homu yai, ‘Te eno te tiwai dwagi yai koneabo kolesaga siyu da, teda te dwagi yai mu yaibao,’ te homu yalio. Tama tiyu, wego te nedu du meba selama, tama tuali. Nosali agai te nedu du meba bidibolo mani, tama agai me tualio. Tama polo mu augwa si sulama koneai, te augwali si tigi mesegelisiąma, te bolu olo elaluali. Tama augwali sigo te ni kaya yabe dabe hobolama, tama augwa si te ugwa tiwai ilama, gudali.
Te be kedau ebo sogo pio ebode, augwali sigo odali, te Yawe God te gide bilibo odama, tama augwali si te ni dabe elalubo madi tomoba duala sigi pai. Tiali goli, Yawe Godigo bomonama bidi i wai, “Nage mena bidibawe?”
10 Tama bidigo po wei ponoyu, te po wai, “Eno odali, nage te gide bilibo odoyu, tama ena bolu olo elalubaso, ena nagede wi eyu, geme duala siyu yali,” te po wai.
11 Tama Godigo agabolo hanalu wali, “Dego nagebolo olama, nage bolu olo elalubo po waliwe? Te nago eno nagebolo habu selali nedu du te nago tuai dawe?”
12 Tama bidigo po wei ponai, “Te nago enabolo mani we eno abagigo, agai te nedu du enabolo mobaso, tama eno tuai dao.”
13 Tialima, Yawe Godigo webolo te tiwai hanalu wai, “Magi baso nago te sę yaliwe?”
Tama wego te po wei ponani, “Hasamanigo ena tibo po ola mobaso, tama eno te nedu du tuali,” te po wai. * 2 Ko 11:3; 1 Ti 2:14
Godigo te dwai sę wei ponobo po wai
14 Tama Yawe Godigo te hasamanibolo te po wai, “Nago te sę ebaso da, teda nage tede sęgę salio. Te gasa hasa sibi dabe tigidali augwaligo sęgę sabeo, nago naga te sęgę sai, nage tedali dao. Tama tibaso, eno te sę ilama, tama megi me tigidali sogo nosali te nage naga tabi bulugo naga tǫde bilaibao. Tama tiyu, nago te tǫde pobele bage tueibao. 15 Tama eno nago te webolo boi bidi ilibo sę iliyu, tama wego nagebolo boi bidi ilibo sę ilibadi yaibao. Tama eno nago te wego nosali ame nabo hani dali boi bidi ebo sę ilaibao. Te agai nago tobolude agalama, tama nago aga sągą gabulude gąų kelaibao,” Godigo te po wai. * Ped 12:17
16 Tama Yawe Godigo te webolo te po wai, “Te nage haliga elalubadi, te eno nagebolo genuai sęgę mawaibao. Tama nago wai ame nabo sogo, te nage genuai dene yaibao. Tiali goli, te nago naga bidi godolo mu eyu, tama agai nage tonaluaibao,” wali.
17 Tama Yawe Godigo bidibolo te tiwai po wai, “Nago te naga wego po odolama, tama eno nagebolo te tugio olama habu selali nedu du te nago tualio. Nago tama tiwai yaibaso, teda eno te tǫ dolama, tama te nai dabe bugagia holomainogo me egobeo. Naga digi naga te sę dene mu sesemane sogo iduama, te tǫde nai pedalumainogo yaibao. 18 Tama te sesane yai ni me te dwai nosa dabe te tǫde pedelaibao. Tama nago te naga gide nai selama, tueibao. * Hib 6:8 19 Te nage sę dene eyu, posolo pedelama, tama te tǫde nai pedelaibao. Tama nage sę dene sesemane sogo iduama, tama nago isabo sogo usu nigi pelama, tama nage te tǫba ma paibao. Magi baso meni, eno te tǫgo nage nigali, tama nage te tǫba ma paibao,” Godigo te po wai.
20 Tama te bidi Adam agai aga we nogi Iv nogi yali, magi baso meni, aga te tigidali bidibo we bidigo wai auwa dalali we mosi dao. * Te Hibru pogo te nogi Adam te tiwai page elalubao, “Bidi,” tama wabo. Tama te nogi Iv te page elalubao, te “Bidibo ula elalubo,” te wabo. 21 Tama Yawe Godigo te hasa tigiwali dabego te gudubo ugwa nigilama, tama agai Adam we de bidi sibolo menama, tama augwali sigo te ugwa gudali.
Godigo Adam de Iv si te gide sela sąwani
22 Nosali Yawe Godigo te po wai, “Te bidigo mena dwagi yai kolesaga me, te mena dwai ebo me, te megi koneanio, tama aga da tiwai pedelai. Tialima, dago aga gogolama, aga te bidibo ula mabo ni pageba pomainogo me egobeo. Tiyu, agai te nedu du me togola tudu da, te aga bidibo ula sesemane sogo elaluabuo,” te po wai. * Ped 22:14 23 Tama tibaso, Yawe Godigo te bidi te Iden gide sela sąnama, tama aga tagala palama, te Godigo aga nigali tǫde sę emainogo yai dao. 24 Godigo te bidi me we me sela sąnama, tama agai te bomai mobo ensel bidi tiwai, te bage te Iden giba muani. Tama agai te gegemani yai moni hwą ge me deli munama, tama te tigidali habuba bebegeli bebegeli bilibao. Te mobo ensel tiwai dabe dali, te moni hwą ge dali sigo tonalubao, tiyu bidi me deli te bidibo ula mabo ni pageba pedalidali weyu tebo dao.

*3:1: Ped 12:9; 20:2

*3:13: 2 Ko 11:3; 1 Ti 2:14

*3:15: Ped 12:17

*3:18: Hib 6:8

*3:20: Te Hibru pogo te nogi Adam te tiwai page elalubao, “Bidi,” tama wabo. Tama te nogi Iv te page elalubao, te “Bidibo ula elalubo,” te wabo.

*3:22: Ped 22:14