5
Jisas aga te dago genuai polalubo pris bidi da ma sabo te usu mu yalio
Te tigidali genuai pris tobolu bidi sa mubo kolesaga te e tiwai ebo dao: te Godigo bidi dabe augwa hani tomodu dią selama, te Godigo augwali sęba munama, te we bidi augwali tau sabo sę elala paibao. Augwaligo te we bidi dabego Godibolo haniani maiabo nai mabo sę eyu, tama te sęgę sela sąbo haniani ofa me Godibolo mabo sę ebo dao. Te bidi dabe augwa digi te Godigo po dolo wali pabo bomo meni yai bidi me sogo bidibaso, augwaligo te kolesaga konesiąbo te Godigo tų wali pabo tagalali we bidi dabe dali te dua digi kolesaga sesa pobaso te usu dao. Tama augwali me te bomo meni yai bidi dabe bidibaso, augwaligo te we bidi augwaligo sęgę sela sąbo ofa naga mabo meni, te augwade digi sęgę dali sela sąbo ofa me te Godibolo mabo te dolo dao. * Prs 9:7 Te genuai pris tobolu bidigo ebo sę te genuai nogi elaluaibao. Tama bidi me deli aga homugo aga digi te sę me sogobeo. Menio. Godigo naga hasia agabolo i olama, tama agai te sę yaibao, te polobadu agai te bidi Aron te genuai pris tobolu bidi sęba i wali tiwai gilama ebo dao. * Sai 28:1
Krais me agai te Livai hani pris bidi dabe tiwai tama tiai. Agai aga nogi aga digi ugwaba selama tama ‘Ena te genuai pris tobolu bidi pedalaibao,’ agai te homu ebeo. Menio. God aga digi aga nogi ugwaba siyu, tama te sę emainogo sa muai. Tama tiyu Godigo agabolo te po wai,
“Nage eno Ogwa dao. Megi tama ena digi nago Aya
pedalomainogo yai.”* Tib 2:7
Te Godigo po buku tomode te gasa badu me agai te po wai,
“Nage pris bidi sesemane sogo bidada paibao, te
polobadu bidali pris bidi Melkisedek tiwai yaibao.”* Tib 110:4
Polobadu Jisas te e tǫde bidi tiwai bidibadi, te sogo agai po Godibolo wai. Godigo aga te isibode ma sabo homu yali, tama tiyu agai gedu haluasa po aga dali weyu genuai i wali, tama aga gela hauwa mu wai. Agai aga homu kolesaga te aga digi aiyaba elaluama tama imilai bidi bidama, tama aga God dologode bidali, tama tibaso Godigo agai gedu haluasa po wabo odai dao. * Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46 Jisas da te Godigo Ogwa tama, tiali goli aga dene tolali, tama te tialigo te Godigo po wali pabo kolesaga te aga mu konea sali dao. Te tama tialigo aga te usu mu ilama, tama aga te we bidi ma dobola sabo bidi pedalama, tama agai po wali pabo we bidi tigidali ma siyu, augwali bugagia bidada peyu, bidada pabo bidi dao. 10 Tama Godigo aga sa munama tama te po wai, “Nage pris bidi dao, te polobadu bidali pris bidi Melkisedek tiwai yaibao.”
Da te dwasianu wai bǫų tiwai munu me bidigio po wali
11 Te bidi Krais aga te pris bidi dao, te Melkisedek tiwai, tede eno po hauwa elalubaso, tama dagebolo eno te po wainogo yai. Tiali goli dagego homu kolesaga megi puna pelama, tama dagego polo konea sabo menio. Tama tibaso, dagebolo eno te po page ola mawainogo sinabo sę dene yaibao. 12 Te dage Godigo po ola mabo bidi bidabo sogo usu yali homu yai. Tiali goli menio. Dagego homu kolesaga habuge elalubaso, tama eno homu bidi me deligo te Godigo hasia polalubo po page deli deli te dagebolo ma ola momainogo yao. Dage te wai bǫų tiwai dao, dagego te dili yai nai me sela tugobeo. Te dagego te ame pę naga tubo usu dao. Dage tama bidibo te dwai dao, usu egobeo. 13 Dago koneani, te ame pę naga tubo bidi tigidali augwali dwasianu wai bǫų naga bidibao. Tama augwaligo te doloba pai kolesaga dali, te dwai kolesaga dali bugagia dagalabo te augwaligo me konebeo. * 1 Ko 3:2 14 Tiali goli te dili yai nai da te genuai bidi dabe augwaligo tubo dao. Te tobage bidi dabego te augwa digi augwa homude kolesaga hauwa sogo osola suyu, tama augwaligo te wiegi yai kolesaga ebo me te dwai kolesaga ebo me te augwaligo dagalabo usu dao.

*5:3: Prs 9:7

*5:4: Sai 28:1

*5:5: Tib 2:7

*5:6: Tib 110:4

*5:7: Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46

*5:13: 1 Ko 3:2