7
Megi da, te masigi obo sę silibaso, tama dago te nigali sunumi dabe te augwa muabo pesagede muani, tama dago te Jerusalem sunumi dabe tonaluabo bidi dabeba te sę mawai. Tama me dago te Godigo nogi ugwaba siyu, te balia po wabo bidi dabeba me te sę mani, tama dago te Livai hani bidi dabeba te sę mawai. Tama eno te Jerusalem tonaluabo bidi si nigilai. Bidi me deli te Hanani, eno ama da, tama gasa bidi me te nogi Hanania da, te Jerusalemde ami bidi dabego polalubo ofisa bidi da. Hanania aga doloba pai bidi mu, tama te God dologode mu bidai. Agai kolesagago te gasa bidi dabego kolesaga aiyaba elaluai dao. Tama eno augwali siba te tiwai po wai, “Dage sigo te tonalubo bidi dabego te Jerusalem obo banis sunumi dabe te kigamu digi mu tama te sunumi damainu me ilamuo,” wali. “Augwaligo te giliga bolo ugwaba pedaligi pomainu tonaluyu bolo yao. Tama te tonalubo bidi dabego sę te pio siligi pabode, augwaligo te sunumi paliama, tama te bobage ain munama, te dąų walao. Tama dage sigo te Jerusalem bidi meba nigilama, te tonalubo bidi dabe pedalumainu yao. Tama dage sigo te gasa bidi dabe nigilama, te augwa be pąde digi tonalua pomainu yao.” Eno te po wai.
Te Israel dabe te Jerusalemba ma asali bidi namba e dao
(Esr 2:1-70)
Te Jerusalem te genuai taun mu da, tiali goli te we bidi hauwa tede me bidisąwai, tama be me hauwa me elalusiąwai dao. Tama Godigo ena te homu kolesaga mayu, te we bidi dabe dali, te polalubo bidi dabe me, te ofisa dabe dali, me te tigidali we bidi wai puluba augwaligo nogi te buku me delide asęmainu yai. Eno tama tiainogo homu ebo sogo, tama eno te polasa te Babilon tagalama, te Juda Provinsba ma asali bidi hani dabego nogi elalubo buku me deli suali. Te kibu be hauwa polobadu te king Nebukatnesargo te Israel we bidi hauwa selama, te Babilonba kalabus mugi pali. Tama nosali hauwa we bidi te Babilon tagalama, tama te Jerusalemba ma asali, te gasa Juda tǫ badu me asai. Tama augwali te augwa wąį nǫų dabego taun tǫba bidagasai dao. Te augwali te Babilon tagalama ma asali sogo, te augwali odasa asiyu, te polasa asali bidi dabe nogi e tiwai, Serubabel, me Josua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, me Bilsan, Misperet, Bikvai, Nehum, me Bana dao.
Te Israel hani dabego nogi te augwali Jerusalemba me Juda Provinsba ma asai. Tama te bidi hani dabego bidi dabego namba e tiwai dao. Te Paros hani bidi namba te 2,172 da, tama te Sefatia hani bidi 372 elaluai, 10 tama te Ara hani bidi 652 elaluali. 11 Te Pahatmoap hani augwali te Jesua me Joap hani wąį nǫų dabe da, tama augwali hani bidi te 2,818 bidi elaluai. 12 Te Elam hani bidi te 1,254 elaluai, 13 tama te Satu hani bidi te 845 elaluali, 14 tama te Sakai hani te 760 bidi elaluai. 15 Te Binui hani te 648 bidi elaluai, 16 te Bebai hani bidi 628 bidai, 17 te Asgat hani bidi 2,322 elaluai. 18 Te Adonikam bidi hani 667 elaluai, 19 tama Bikvai hani bidi 2,067 bidai, 20 tama te Adin bidi hani 655 elaluali. 21 Te Ater bidi hani, te aga gasa nogi me Hesekia, te bidi elaluai, 22 tama te Hasum bidi hani 328 elaluai, 23 te Besai hani bidi 324 elaluali. 24 Te Harip hani 112 bidi bidali, 25 tama te Gibeon bidi hani 95 bidai dao.
26 E da te Judago taun nogi hauwa elaluai. Te taun dabe te augwa wąį nǫų te Judaba ma asali bidi dabego taun page bulu dao. Te Betlehem taun me Netofa taun side bidali bidi dabego namba te 188 elaluai, 27 tama te Anatot taun bidi 128 elaluai, 28 tama te Bet Asmavet taun bidi te 42 bidali. 29 Te Kiriat Jearim taun bidi dabe, me Kefira taun, me Berot taun, te bidi 743 elaluali. 30 Tama te taun Rama me Geba bidi dabe 621 elaluai, 31 tama te taun Mikmas bidi te 122 bidai. 32 Te Betel taun me Aį taun bidi te 123 bidalio, 33 tama te Namba 2 Nebo taun bidi te 52 elaluai. 34 Tama te Namba 2 Elam taun bidi dabe te 1,254 bidali, 35 tama te Harim taun bidi 320 bidai, 36 tama te Jeriko taun bidi 345 bidali. 37 Te Lot taun bidi, me Hadit taun, me Ono taun bidi dabe te 721 bidai, 38 tama te Sena taun bidi 3,930 bidai dao.
39 Te pris hani dabego nogi dali, te Jerusalemba ma asali pris dabego namba dali, te e tiwai dao. Te Jedaia hani, te augwa wąį nǫų te Jesua da, te bidi 973 bidai. 40 Imer hanigo 1,052 bidi elaluai, 41 te Pasur hani 1,247 bidai, 42 tama te Harim hani bidi 1,017 bidai dao.
43 Te Livai hani dabego nogi dali, te Jerusalemba ma asali Livai dabego namba dali si, e tiwai dao. Jesua me Katmiel hani bidi 74 elaluai. Te bidi sigo wąį nǫų bidi te Hodavia dao.
44 Te Godigo tempel bede musik wabo bidi dabe, augwali te Asap hani te augwali 148 bidi bidali. 45 Te Godigo tempel be tonalubo bidi dabe augwali hani te Salum me Ater, Talmon, Akup, Hatita, me Sobai. Te augwali 138 bidi dao. 46 Te Godigo tempel bede sę ebo sę bidi dabe te Jerusalemba ma asali, augwali te hani Siha, me Hasufa, me Tabaot dao, 47 me Keros, me Sia, me Padon, 48 me Lebana, me Hagaba, me Salmai, 49 te me Hanan, me Gidel, me Gahar, 50 Reaia, Resin, Nekoda, 51 me Gasam, Usa, Pasea, 52 me Besai, Meunim, Nefusesim, 53 me Bakbuk, Hakufa, Harhur, 54 me Baslut, Mehida, Harsa, 55 me Barkos, Sisera, Tema, 56 me Nesia, Hatifa, te tama hani bidi dabe dao.
57 Te gasa hani dabe augwali te Solomongo sę ebo bidi nogi yali, augwali me te augwa page buluba ma asai. Augwali te bage dabego hani dabe, Sotai, Soferet, Perida, 58 me Jala, Darkon, me Gidel, 59 me Sefatia, me Hatil, Pokeret Hasebaim, me Emon da. 60 Te Godigo tempel bede sę ebo bidi dabe me, te Solomongo sę bidi dabe dali, te augwa page buluba ma asali bidi, te 392 dao.
61-62 Te Delaia, Tobia, Nekoda, te hani bidi dabe augwaligo namba te 642 da. Augwali te taun Telmela, me Telharsa, me Kerup, me Adon, Imer bidi dabe da wali. Tiali goli, te bidi selago te augwa wąį nǫųgo nogi te augwa kuna konesiąwai elaluai. Tama tibaso, augwaligo te Israel tobolu bidi dabebolo te augwa hani page bidi dabe nogi bugagia ola maiabo sunumi meni yai, augwali te Israel haniwe, ma meniwe, te konebeo.
63-64 Te pris hani mebago te augwa wąį nǫų dabe te tigidali pris hani nogi elalubo bukude gegebo sę yali. Tiali goli, augwaligo te augwali nogi elalubo me subeo. Tama tiyu, augwali te pris mu dawe, ma meni, te bugagia ola maiabo sunumi meni yai. Te bidi dabe augwali nogi e tiwai, Hobaia, Hakos, Barsilai. Te polobadu te Barsilai hani wąį nǫų bidigo te gasa Barsilai hanigo te Gileat taun wegi me deli sai. Tama te wąį nǫųgo te aga ayago wąįgo nogi sabi poai. Te hani selago te augwa wąį nǫųgo nogi gegesąwai, tama tibaso te tobolu bidi dabego homugo te augwai olo bidi tiwai da homu elama, tama augwaligo te augwali pris bidi bidimainu me iligobeo wai dao. 65 Te Juda polalubo gavman bidigo te bidi dabego te Godiba ofa ebo nai tugio olama, habu selali. Agai te po wai, augwa te polalubo pris me pedalubaso da, teda te polalubo prisgo te Godigo homu konea sabo masigi si selama, tama Godigo te bidi dabe te pris bidi sę sogowe, ma meni egowe, te po wabo odaibao wai. * Sai 28:30; Bom 33:8
66 Te ma asali tigidali Israel bidi dabego namba e dao, te 42,360 dao. 67 Tama te sę ebo bidi me sę ebo we augwaligo namba e tiwai, 7,337 dao. Tama te musik elibo koneai bidi dabego namba te 245 elaluai dao. 68-69 Tama te hos dabe 736, te kamel dabe 435, te donki dabe 6,720, tama te hapkas hos me donki dabe namba te 245 elaluai dao.
70-72 Te we bidi hauwago mone me doado bage te Godigo tempel be ma sę emainu tau sabo nai mawai. Tama polaluali gavman bidigo te gol mawai, te aga sęgę usu te 8 kilogram yali, tama 50 dis pou gol, me 530 te prisgo mubo wiegi yai ugwa mawai. Tama te deli deli hanigo tobolu bidigo te 168 kilogram sęgę elalubo gol mayu, te 1,250 kilogram silva me mawai. Te gasa we bidi dabego te 168 kilogram sęgę elalubo gol, me 140 sęgę elalubo silva, me 67 te pris dabego gudubo ugwa me mayu yai dao.
73 Te pris dabe me Livai dabe, te tonalubo bidi me sę bidi, te Godigo tempel bede sę bidi dabe me, te musik wabo bidi dabe, me te gasa Israel we bidi dabe, tigidali pelama, te augwa taun dabeba digi te Juda Provins tǫ pedaiba bidada palio. Tama te polua 7 wabo polua pedalubo sogode, te tigidali we bidi augwa taunba bidada pela silalio. * 1 Sto 9:2; Neh 11:3

*7:65: Sai 28:30; Bom 33:8

*7:73: 1 Sto 9:2; Neh 11:3