6
Bomai pogo te po wali bidi dabe augwa digi augwa Godiba mao po wali
Te Genuai Bidigo te po te Mosesbolo te po te Israel dabebolo mao po wali. Genuai Bidigo e tama po wali, “Tialima, me sogo te wego me bidigo me aga digi aga enaba mabo homu ebaso da, te aga bomai po dąų walama ebaso da, teda agai te wain me bomai wę me tulamuo. Me agai te wain du wę me tulamuo, me te wain du tau yai me tulamuo, me te augwaligo te wain ni du te giligade olai, te ni du agai tulamuo. Te tigidali nai habu mu dao. * Luk 1:15 Te bidi aga tigidali sogo aga digi enaba mayu da, teda te aga bodolu mani sogo tomode agai te ni wain du wali me, o te ni du me munu me ma tulamuo, te tigidali te ni wain dugo nai dabe me tulamuo,” wali.
“Tigidali sogo bidi aga te wali po wali pidubadi, agai aga digi tedali gasagi yai nigilama, tama enaba mayu da, agai aga tobolu nisi me penane nisi me, me togolamuo. Te aga ena mu dao, tedali dao, tama te bodolu mani sogo tama agai aga tobolu nisi tagaliyu, me penane nisi bobobage holomainu sula tagalao. 6-7 Te bobobage tobolu nisigo aga te enaba mawai bidi tiwai magi ilaibao. Tama tibaso, tigidali sogo agai aga digi enaba mobao. Tama aga te we me bidi isai tigi munalubo pąba pelamuo. Te aga aya, ma aga ida, ma aga ama me abe isai ebaso me tagalao. Tiyu, aga eno gedude meda idalio. Tigidali sogo te bidi aga digi aga enaba mawaibao wali te po wali peyu bidali da, te aga ena mu dao, te ena Genuai Bidigo mu dao,” wali.
“Ma, deli sogo tama, bidi me deli aga pąde mu isali da, teda agai te tobolu nisi eno dao wali meda ilaibao. Tama tialima, aga te a naga olama, me badu nogo si sogo tama bolo tonaluama, tama agai tobolu nisi togomainao, tama te sogo aga eno gedude wiegi yai ma pedalaibao. 10 Tama te 8 wabo sogo da, agai ba hi si sela asiyu, eno ugwa be maboba asao, tama te ba hi si te pris bidibolo momainao. 11 Tama pris bidi agai selama, tama me te sęgę sela sąbo ofa mayu, me te isigo sese ula silibo ofa mayu emainao. Te bidi te isai bidi tigi pąde bidai bidi te eno gedude meda yali da, tiali goli te ofa sigo eno gedude wiegi yai ma yaibao. Tama te sogo naga agai tobolu nisi te ena mu ma magi ilao. 12 Tama agai aga digi enabolo mawai wali bubuga dabe nedebo ma gagalao. Agai hasia aga digi aga enaba mani bubuga bugai ma kone elamuo. Magi baso meni, te tobolu nisi agai enaba magi ilali da, te meda elama, tama enaba dąų walali bodolu togalio. Teda te meda mu yalio. Tama tibaso, agai wai sipsip kibu omai te kibu be deli yai enaba sela aselama ofa yao, te agai te yali sęgę sela sąyabo,” te po wai.
13 “Te bidigo aga bomai po wali usu nama da, teda aga eno name ugwa be sunumi pąba doligi pao. 14 Tama agai ena Genuai Bidiba ofa sela tama yao. Agai te kibu be deli yai sipsip kibu wai omai selama, tama isigo sese dela silibo ofa yao. Tama me kibu be deli yai sipsip kibu so sela aselama, tama te sęgę sela sąbo ofa yao. Tama me sipsip omai deligo me te ena dali deli homu ilabo ofa yao. Agai te wiegi yai sipsip kibu dabe naga tama sao. 15 Tama agai te bret te bo dabo nai yis meni yai te basket wa deli pągąnama, tama ofa nai tiwai sesao. Te basket wade te bret nai genuai mu dabe te augwaligo wiegi yai plauago nigilama, augwaligo oliv wel dali begelama nigai sao. Tama te bisket te oliv welgo pilai dabe me sao. Tama agai te ofa nai ulubo kolesaga wali peyu, te wit ulubo ofa wali peyu, me wain te bretde gelama ulubo ofa wali pelama, tama yao.”
16 “Tama te pris bidigo te nai dabe sese enaba mayu, me te sęgę sela sąbo ofa mayu yao, me te isigo sese dela silibo ofa uluyu, tama yao. 17 Tama nosali agai te omai sipsip kibu elama, tama te bret basket wa dali ofa yao. Teda te ena Genuai Bidi dali homu deli ma ebo ofa tiwai tama yao. Tama me ma agai te wit me wain sigo ofa me tama yao,” wali.
18 “Tama bidigo aga dąų wali po usu na silama da, aga eno ugwa be sunumi pąba bidigi pelama, tama aga tobolu nisi togolama, tama te tobolu nisi te homu deliba ma yabo te ofa nai ulubo teba siaba mugi pao, te siago te nisi domainao. 19 Tama nosali te prisgo te ofa yali sipsip kibu omaigo na mi selama, tama senede ulao. Tama te nai mi dabo si da, te pris bidigo te hasa mi dwasianu selama, tama aga te basket waba pelama, te yis meni yai bret deli me siyu, me bisket deli siyu, tama elama, te bidigo nogoba mao. 20 Tama te pris bidigo te nai dabe te bidigo nogode ma selama, tama eno gedude hogolama, ugwa eda elama yao. Te ofa te eno mu elama, tama te pris bidigo somainao. Tama te omai sipsip kibugo bau me sągą te pris bidi dabego dao. Tama te pris bidigo te sę ela silibo si da, te bidigo te wain ma tumainao. 21 Te we bidi augwa digi augwali enaba mawaiba wali, te we bidi dabego te bomai po wali peyu, omainao. Tiali goli, me deligo aga gasa nai me enabolo mawainu po dąų wali da, teda agai aga te po wali peyu, tama timainao.” Genuai Bidigo te po wai. * Tpi 21:23-24
Te pris dabego te we bidibolo dwagi yai sę pedalumainao wabo po
22 Genuai Bidigo Mosesbolo e tama po walali, 23 “Te Aron dali, aga ogwa dabe dali, augwaligo me sogo me sogo te Israel we bidibolo eno te wiegi yai mobo po mawainogo eyu, augwaligo e tama po pusumainao,
 
24 ‘Eno homugo Genuai Bidigo
dage dali wiegi yai kolesaga elama,
dage bugagia tonalumainao.
25 Tama Genuai Bidigo dage dali
dwagi yai homu elama,
dage olo mu tau somainao.
26 Tama Genuai Bidigo dage dali
wiegi yai homu elama,
dage dali homu nagame elama
tama dage bugagia bidaibao.’ ”
 
27 “Te tama tibo dwagi yai sę pedalumai hagede ebo kolesagago augwaligo Genuai Bidi eno nogi nogilama, tama enabolo te Israel dabe dali wiegi yai sę emainu hanalu waibao. Tama eno augwali dali wiegi yai sę mu yaibao,” Genuai Bidigo te po wai.

*6:3: Luk 1:15

*6:21: Tpi 21:23-24