15
Te haniani ofa ebo bomai po
1-2 Genuai Bidigo Mosesbolo e po te Israel dabebolo mao po wali. Agai e tama po wali, “Te dage eno mawainogo ebo te buluba pabo sogo da, tama dage tede bugagia dualaluyu, tama dagego ena Genuai Bidiba ofa nai ulainogo da, teda duga kau kibu, ma sipsip kibu, ma meme kibu siyu yagameo. Tama dagego te iside sese tama ulubo ofa eyu, me duga dąų wali po usu nabo ofa eyu, me genuai lotu wabo sogo me ofa eyu, me duga homugo ofa ebo me, eno te dagego wiegi yai denami ebo ofa dabe enabolo ebo ofa eno godolo ebo dao. Te bidi me deligo te isigo mu ula silabo ofa yabo sipsip kibu ma meme kibu omai sesiyu, tama agai ena Genuai Bidibolo mawainogo da, teda agai te kilogram deli yai plaua agai te oliv wel lita deli dali begelai plaua sesiyu, te isigo wit ulubo ofa emainao. Me te wain ąį lita deli yai me siyu, tama elama, tama agai te nai dabe agai te sipsip kibu dali, ma meme kibu dali, eyu emainao,” wali.
“Ma agai sipsip kibu omai deligo ofa eyu da, teda agai te plaua kilogram si yai siyu, me oliv wel lita deli elama, habu siyu elama, taluai siyu elama, tama me agai lita deli wain wę selama, habu siyu tama elama, te omai sipsip kibu dali ofa emainao. Te tobage wiegi yai denami ebo ofa eno godolo ebo dao. Ma, te bidi me deligo te omai bulmakau sesiyu, te isigo sese ula silibo ofa uluyu, ma te dąų wali po usu nubo ofa uluyu me, ma homu deliba dąų wabo te ofa ulainogo da, teda agai te kilogram sela yai plaua te lita si yai oliv wel dali selama, taluao. 10 Me agai te wain wę lita si yai siyu, tama elama seselama, tama te nai dabe te kau kibu omai dali ofa yao. Ena Genuai Bidi, eno te tobage wiegi yai denami ebo ofa eno godolo ebo dao,” tama wali.
11 “Dagego te tobage plaua, me oliv wel, me wain tama enabolo ofa iyąo, te tigidali deli deli kau kibu omai dali me, sipsip kibu omai dali me, sipsip kibu gǫų, dagego enabolo ofa ebo dabe tama tiao. 12 Ma, dagego kau kibu si ma sela ofa eyu da, te dagego te deli kau kibu usu nama plaua, me wel, me wain, te deli deli hasa usu nama, ofa yao. 13 Tama te tigidali sogo dage Israel dabego Genuai Bidi eno godolo ebo denami ebo ofa dagego me yainogo da, teda dagego te plaua, me wel, me wain, te ofa dali tama eyu yao. 14 Ma, te gasa bulu bidi aga dage dali pęwadage sogo, ma dagego bulude mu bidainu bidibo bidigo Genuai Bidi eno godolo ebo ofa yainogo ebaso da, teda agai emainao. Te bomai po tigidali sogo elalua pidu piduaibao, tama te wąį nosali asobo te wąį dabeba mu tama usu nigi paibao. Tiali goli, agai te ofa ebo bomai po wali pomainao, te dage Israel dabego ebo kolesaga ebo tiwai yao. 15 Te bomai po deli naga elalubao, te Israel dabe dage me te gasa bulu bidi dabe dagego wali pabo po elalubao. Te bomai po tigidali sogo elalua pidu piduaibao, tama te wąį nosali asobo te wąį dabeba mu tama usu nigi paibao. Magi baso meni, ena Genuai Bidi eno suali, dage Israel dabe me gasa hani bidi dabe deli mu tama yai yalio. 16 Dage Israel dabe me gasa bulu bidi dabe me, dage deli kolesaga naga yao, te ofa ebo kolesaga.” Te po wai. * Prs 24:22
17 Genuai Bidigo te po Mosesbolo 18 te po Israel dabebolo magi pao po wali. Agai e tama po wali, “Megi da, eno dage mawaibao wali te tǫba te odasa pobao. Tama nosali dage tede bugagia dualaluaibao. 19 Tama dagego nai gegelama, tama nai tau yai saibao, tama dagego tuainogo da, teda dagego te nai dabe meba selama, enabolo ofa tiwai maiąo. 20 Te hasia mu dagego te hasia plaua witgo bret nigiyu da, dagego bret meba selama, enabolo ofa tiwai maiąo. Te witgo nai mu sabo pesagede mu selama, enabolo geside mu ofa yao. Te dagego te nai mibo pesagede mu selama, mao. 21 Dage me, duga wąį nosali pedalobo hani, dagego te hasia mu te ulubo te bret selama, tama enabolo te ofa tiwai maiąo,” wali.
22-23 “Dagego te bomai po Mosesgo nogode sali, tama nosali pedalobo hani dabego me saibao. Tiali goli, bidi mebago kuna konesąma, te bomai po meba bolaibao. 24 Te Israel dabego kuna homugo konesąma, te bomai po meba bolobaso da, teda augwaligo kau kibu deli ofa emainao, te isigo mu ulu silibo ofa tiwai emainao. Me augwaligo te wit ulubo ofa me eyu, me te wain gelebo ofa te kau kibu dali emainao. Tama me augwaligo te meme kibu omai te sęgę sela sąbo ofa emainao. Tama eno te ofa denami ebo godolo yaibao. 25 Te pris bidigo te ofa te we bidi tigidaligo sęgę sela sąbo ofa emainao, tama ena Genuai Bidi eno augwaligo sęgę sela sąwaibao. Magi baso meni, augwaligo homugo kuna kone palisąma, augwaligo eno bomai po bogi pai yaibaso. Tama augwali augwa sęgę sela sąyabo ofa seselama, enabolo mobaso, 26 eno te Israel we bidi tigidaligo sęgę sela sąyu, me te gasa bulu bidi tede bidibo we bidigo sęgę me sela sąwaibao. Te da, te augwaligo eno bomai po meba sela sąwani da,” wali.
27 “Ma, te bidi me deligo homugo bugagia konesąma dwai sę yaibaso da, teda agai te meme kibu so te kibu be deli yai selama, ofa emainao, te sęgę sela sąbo ofa tiwai emainao. 28 Tama Genuai Bidi eno gedude pris bidigo te meme kibu selama, tama te bidigo sęgę sela sąbo ofa yao. Te pris bidigo te tama tiyu da, teda eno te bidigo sęgę sela sąwaibao. * Prs 4:27-31 29 Te dagego homugo bugagia konesąma dwai sę yaibaso da, te dagego te bomai po deli naga wali piąo. Te Israel dabe, ma te gasa bulu bidi duga bulude bidibo me, tagala. 30 Tiali goli, bidigo me, ma wego me ena dali tobolu gagea pelama, dwai sę ebaso da, teda agai ena Genuai Bidi posobo po tiwai te wabao. Tama tialima, dagego aga elama isilao. Te aga te dage Israel dabe, ma gasa bulu bidi yaibaso me, tagalao, te dagego bulude bidibo me tagalao. 31 Magi baso meni, te we ma bidi aga digi aga tobolu gagea peyu, aga homugo eno bomai po te sela sąbao. Tama tibaso, dagego aga ela muao, te aga dagede dao,” te po wali.
Te bidi mego Sabatde bomai po bolobo po
32 Te Israel dabe augwali te nai meni yai kemi sane bulude bidibadi, te bidi me deligo Sabat sogo isi sabo suali. 33 Tama augwaligo te bidi Moses de Aron si ebadi, me te Israel we bidi tigidaliba odasa pali. 34 Tama augwaligo aga kalabus iliyu bolo yali. Magi baso meni, augwaligo konebe, augwaligo aga magi sę egowe te augwaligo konesąbaso. 35 Tama Genuai Bidigo Mosesbolo e tama po wali, “Dagego te bidi elama isilao,” po wali. “Aga te dage bidibo pesage tagalama, buluba ogwaba odasa pelama, tama masigi dabe aga tigiba sąnama, aga elao, tama isibaso tagalao,” wali. 36 Tama te we bidi dabe augwaligo Genuai Bidigo po wali peyu, augwaligo te bidi bidalubo pesage taga peyu, odasa pelama, bulu badu augwali aga masigigo enama, isali.
Te pęwadage hobi dage te ugwa dagede gebelabo bomai po
37 Te Genuai Bidigo Mosesbolo Israel dabebolo e tama po pusao po wali, 38 “Dagego te pęwadage hobi bono dų selama, tama duga ugwa sabi me si me si badu gebelabo nigilama gebelao. Te hobi dų deli delide dagego sisi yai bono hobi deli deli muyu ela pao. Te dagego me duga wąį nosali pedalabo bagego te tama tiao. * Bom 22:12 39 Tama dagego te bono dage subo sogo, dagego eno dagebolo mani bomai po tigidali ma koneagameo. Tama dagego te bomai po wali piagame. Tama tiyu, dagego ena gegeda pelama, duga homugo bilama, dwai sę dabe me egobeo. 40 Te hobi dage dabego dagego eno bomai po kone palama, wali pomainogo yaibao, tama dage eno we bidi mu bidaibao. 41 Ena Genuai Bidi, ena dagego God dao. Eno dage Isip bulude selama, odasa asai dao, te ena dagego God tigidali sogo bidainogo. Ena God, dagego Genuai Bidi, eno po polo wali.” Te po wai.

*15:16: Prs 24:22

*15:28: Prs 4:27-31

*15:38: Bom 22:12