6
Te Devitgo asęani balia po me deli dao.
Te sęgę elalubo bidigo te Godiba gedu haluasa po weyu, aga tau somainu yai
Genuai Bidi, nago wado yabo homu elalubao,
tiali goli nago
enaba wado po me wagio.
Nago haliga sębę yali, tiali goli nago enaba
dene me magio. * Tib 38:1
God, nago te ena homu dene eyu,
te tau sabo kolesaga enaba yao.
Magi baso meni, ena bomo mu menibao.
God, nago ena usu ma ilao, magi baso meni,
eno bomo tigidali sia salio.
Eno haligade genuai sęgę mu elalubao.
Tiali goli, God, nago magi ebawe?
Nisu naga sogo enade
te haliga sęgę elalu bidimainuwe?
 
Genuai Bidi, nage begasa aselama,
ena usu ma ilagasao.
Awe, nage te olo mu tau sabo
wiegi yai kolesaga ebo bidi da,
tama tibaso, te ena isidali weyu, nago ena tau sao.
Magi baso meni, te isali bidi dabego
te nage homu kone me egobeo.
Te gų pagede te bidi me deligo
nago nogi ugwaba sobaso, te usu me egobeo.
Ena i udu udubadi genama,
tama ena bomo tigidali sia salio.
Tigidali sogo hulide te gedu gela giguai ąįgo
te eno bet te gologo yai.
Eno gela umabo mu udali digi,
te eno tobolo ni het pilo
te gela giguaigo gologo mu yai dao.
Ena gela udali madigi tama eno gedu bo dali,
tama eno te nai dabe suabo
usu meni yai, magi baso meni,
eno boi bidi hauwa elalubao.
 
Dage te dwai kolesaga ebo bidi dabe, dage geda sao.
Godigo eno gedu haluasa po odalio. * Mat 7:23; Luk 13:27
Eno Godiba i weyu, ena tau somainu yali,
tama agai eno i wabo odalio.
Agai eno gedu haluasa po wabo odali.
10 Te Godigo te boi bidi dabe aiyaba elaluama,
tama augwali te sęgę toliyu,
tama augwali hale mu yaibao.
Tama polo tama augwali ma geasa wi peyu,
augwali te noma siyu, umuna paibao.

*6:1: Tib 38:1

*6:8: Mat 7:23; Luk 13:27