28
Te Devitgo asęani balia po me deli dao.
Te bidigo gedu haluasa po weyu, te Godigo aga tau somainu yai
Genuai Bidi, nage da
te ena seselalubo bidi dao,
tama eno nageba i obao.
Eno gela wabo odao.
Te nago eno gedu haluasa po wabo
wei ponisiąyu da,
teda ena te isai we bidi dabe tiwai elama,
tama te isali bidi dabego pesageba paibao.
Te eno nageba i weyu,
nago ena tau sao wabo sogo,
te nago eno gela wabo odao.
Eno gedu haluasa po weyu,
tama eno nogo ugwaba siyu,
te nago wiegi yai be elalubo
madiba nogo dų yaibao.
Nago ena te dwai sę ebo bidi dabe
dali aiyaba me elalugio,
tama te dwai kolesaga ebo bidi dabe dali me,
te tama me tigio.
Augwali da te wiegi yai pusu yai pogo
homu bega sabo po wabo bidi dabe dao,
tiali goli augwali homude
te dwai sę ebo kolesaga pągąnalubao.
 
Te augwa yali kolesagade usu nama,
te augwali dene mao.
Te dwai dene augwaliba wei ponao.
Te augwa yali sęgę tigidali usu nao. * Ped 22:12
Augwaligo te Genuai Bidigo genuai sę
te homu konesiąyu,
tama agai ebo sę dabede homu konebeo.
Tama augwaligo tama tialigo da,
teda agai augwaliba te dene mayu,
tama augwali tigidali silimainu yaibao.
 
Eno te Genuai Bidigo nogi ugwaba sobao.
Agai ena dali homu dene eyu, tama ena tau somainu,
eno agaba gela wali,
tama agai eno gela wabo odalio.
Godigo naga ena seselaluyu,
tama ena bobegela sai elalubo dao.
Tama tiyu, eno konealubo homu agaba muani da.
Genuai Bidigo ena tau sobaso,
tama eno wiegi yai homu pemene agaba ebao,
tama eno aga nogi ugwaba sabo balia po dabe obao.
 
God Genuai Bidigo te aga we bidi dabe seselalubo dao.
Aga te tudibadu daganalu,
tama aga sa muani king tau sabo dao.
Genuai Bidi God, naga we bidi dabe tau siyu,
tama naga te sa muani we bidi hani dabe
bugagia wiegi yai ilao.
Nage te augwali tonalubo bidi bidiyu,
tama augwali te bidada peyu,
bidada pabo sesemane sogo bugagia tonaluao.

*28:4: Ped 22:12